Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-18

RK-17-2016-18.doc  RK-17-2016-18pr01.doc  RK-17-2016-18pr02.doc  RK-17-2016-18pr03.doc  RK-17-2016-18pr04.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-17-2016-18
NázevKrajské investiční projektové záměry pro IROP 2.4 vzdělávání, návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh rozpočtového opatření
Zpracoval K. Ubr, P. Kolář, E. Šteflová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál předkládá k projednání projektové záměry kraje pro získání podpory z programu IROP v oblasti vzdělávání.
OŠMS společně s OM a Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací (dále také Projektová kancelář ) připravuje projektové záměry vhodné pro podporu ze strukturálních fondů EU v oblasti vzdělávání. MMR aktuálně připravuje výzvy pro podporu investičních projektů ve středních školách a vyhlášení 18. 5. 2016, ukončení 18. 11. 2016. Podmínky výzvy mimo jiné stanoví:
* Maximální výše způsobilých výdajů na projekt je 60 mil. Kč.
* Projekt musí být ukončen nejpozději do konce roku 2018.
* Výdaje budou věcně omezeny (podpora klíčových kompetencí v oblastech cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s ICT).
* Vybudované prostory musí být bezbariérové.
* V rámci projektu lze řešit zajištění kvalitní konektivity.
* Předpokládá se spolufinancování žadatele ve výši 10% a dále je třeba zajistit předfinancování projektu.
OŠMS navrhuje připravit projektové žádosti pro následující projekty:
a) Řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč - stavební úpravy v budově A a výstavba nové budovy na místě budovy B. Na základě projednání záměru v orgánech kraje byl připraven stavební projekt, který ještě bude upřesněn a dopracován do prováděcí dokumentace a položkového rozpočtu. Škola je krajským centrem vzdělávání pro technické průmyslové obory. Případné získání podpory z IROP by snížilo náklady kraje na akci. Podrobněji materiál RK-17-2016-18, př. 1. Po projednání s Projektovou kanceláří, majetkovým odborem a projektanty a s ohledem na ukončení celého projektu do konce roku 2018 je z termínových důvodů navrženo, aby část stavební úpravy v budově A (32 mil. Kč) byla zahájena již na podzim 2016 a byla realizována bez ohledu na získání podpory z IROP. O výstavbě nové budovy na místě budovy B by bylo rozhodnuto až podle výsledku posouzení projektové žádosti v IROP. Dle dokumentace poskytovatele může vyhodnocení žádostí trvat až 7 měsíců (od 18. 11.). Vzhledem ke stanovení maximální hodnoty projektu na 194,7 mil. Kč pravděpodobně nebude možné pořídit nové vybavení a škola použije k zařízení stávající. Rovněž možnost pořízení kvalitní konektivity bude posuzována po zpracování položkové rozpočtu stavby.
b) Přístavba dílny pro stavební obory pro Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628. Pro stavbu byl vybrán dodavatel a byla zahájena realizace. Škola rozšiřuje svou nabídku o učební obory a po jejich zavedení se může stát krajským centrem vzdělávání pro technické stavební obory. Případné získání podpory z IROP by snížilo náklady kraje na akci. Podrobněji materiál RK-17-2016-18, př. 2.
c) Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec. Školní statek společně s Českou zemědělskou akademií v Humpolci, střední školou připravily komplexní stavební studii, která zahrnuje investiční potřeby z dlouhodobějšího pohledu. Pro předložení projektové žádosti je mimo jiné potřebné zpracovat stavební projekt a požádat o stavební povolení. Obě organizace tvoří krajské centrum zemědělského vzdělávání pro zemědělské obory. Případné získání podpory z IROP by snížilo budoucí náklady kraje na modernizaci areálu školního statku. Podrobněji materiál
RK-17-2016-18, př. 3. Z akcí navržených Školním statkem Humpolec budou na základě jednání s Projektovou kanceláří a majetkovým odborem do projektové žádosti vybrány ty nejméně komplikované z hlediska stavebního povolení (do celkové výše způsobilých nákladů projektu 60 mil. Kč).
d) Pořízení 3 center obnovitelných zdrojů energie ve školách, která jsou krajskými centry technického vzdělávání (Střední průmyslová škola stavební Jihlava, Střední průmyslová škola stavební Třebíč a Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou). Projekt byl vybrán pro realizaci již pro ROP Jihovýchod, avšak z důvodu změny kurzu koruny se nepodařilo vysoutěžit dodavatele. Projektový záměr byl aktualizován a je připraven pro zpracování projektové žádosti pro IROP. Podrobněji materiál RK-17-2016-18, př. 4.
e) Stavební úpravy pro krajské poradenské centrum. V kraji probíhá systémové řešení poradenských služeb. Prvním krokem je sloučení krajských pedagogicko-psychologických poraden do jednoho právního subjektu od 1. 7. 2016 (bylo již schváleno zastupitelstvem kraje). Dalším krokem bude řešení speciálně pedagogického poradenství (systémové pokrytí ve všech okresech + zajištění služeb pro méně četné handicapy v Jihlavě). Navíc od září 2016 vstupují v platnost nové předpisy v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto předpisy předpokládají podstatně větší rozsah služeb a tedy i větší počet pracovníků (pro letošní rok MŠMT poskytlo prostředky zatím na zvýšení o 10%). Jedním z klíčových úkolů při zvýšení souladu výstupu vzdělávání s požadavky trhu práce je zkvalitnění kariérového poradenství v základních i středních školách. Jednou z aktivit používaných v zahraničí pro zlepšení informací o řemeslech je tzv. dům profesí. Zahrnuje interaktivní vybavení imitující typické požadavky či dovednosti jednotlivých řemesel. Instalace jsou bezpečnostně i metodicky přizpůsobeny věku dětí druhého stupně základních škol. Nabídka služeb je doplněna o možnost konzultace a kariérových diagnostických testů. OŠMS navrhuje všechny tyto služby soustředit v budově v majetku kraje v budově na ulici Legionářů. Budova je nyní prázdná, pro uvedené účely bude vyžadovat stavební úpravy. Velkou výhodou budovy je výborná dopravní dostupnost pro občany kraje (v blízkosti vlakové i autobusové nádraží). V rámci povinných opatření při přestavbě v území provedlo město výměnu oken za zateplená a zvukově izolovaná. V rámci přípravy IROP probíhají i jednání možnosti řešit navýšení kapacit poradenských služeb z tohoto programu. Ke zjištění odhadu nákladů je potřebné zpracovat studii.
Přípravu projektových žádostí zabezpečí OŠMS, OM a Projektová kancelář stávajícími pracovníky. Pokud budou projekty schváleny k podpoře, OŠMS předpokládá realizaci především prostřednictvím Projektové kanceláře, potřebné administrativní úkony zabezpečí OŠMS svými pracovníky na dohody s malým úvazkem hrazené z prostředků projektů. OŠMS nepředpokládá navýšení počtu pracovníků krajského úřadu.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina:
a) Uložit zpracovat a předložit radě kraje projektovou žádost do programu IROP pro získání podpory na řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč - stavební úpravy v budově A a výstavba nové budovy na místě budovy B. Dále je navrženo doporučit zastupitelstvu kraje schválit zajištění předfinancování projektu z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů do výše 194,7 mil. Kč a spolufinancování do výše 140,7 mil. Kč za podmínky schválení projektu.
b) Uložit zpracovat a předložit radě kraje projektovou žádost do programu IROP pro získání podpory na přístavbu dílen pro stavební obory pro Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628. Dále je navrženo doporučit zastupitelstvu kraje schválit zajištění předfinancování projektu do výše 26,5 mil. Kč a spolufinancování do výše 3 mil. Kč za podmínky schválení projektu.
c) Uložit zpracovat a předložit radě kraje projektovou žádost do programu IROP pro získání podpory na rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec. Dále je navrženo doporučit zastupitelstvu kraje schválit zajištění předfinancování projektu z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů do výše 60 mil. Kč a spolufinancování do výše 7 mil. Kč za podmínky schválení projektu.
d) Uložit zpracovat a předložit radě kraje projektovou žádost do programu IROP pro získání podpory na pořízení 3 center obnovitelných zdrojů energie ve školách Střední průmyslová škola stavební Jihlava, Střední průmyslová škola stavební Třebíč a Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou. Dále je navrženo doporučit zastupitelstvu kraje schválit zajištění předfinancování projektu z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů do výše 25,5 mil. Kč a spolufinancování do výše 0,8 mil. Kč za podmínky schválení projektu.
e) Uložit zpracovat odhad nákladů na stavební úpravy pro krajské poradenské centrum a předložit radě kraje návrh na financování. K tomu zařadit novou akci PPP a SPC Vysočina - krajské poradenské centrum do rozpočtu kraje - kapitoly Nemovitý majetek, příloha M1 - Školství. K zajištění finančního krytí zpracování stavební studie je navrženo rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 o částku 1 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku.
StanoviskaGrémium ředitele: Stanovisko bude předloženo na jednání rady kraje.

Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 11. 5. 2016 činí 39 331 tis. Kč. Předložené projektové záměry nejsou uvedené v Rozpočtovém výhledu Kraje Vysočina na roky 2016 - 2018.

Odbor majetkový: Přístavba dílen pro SPŠ stavební Havlíčkův Brod se realizuje. U akce SPŠ Třebíč - Demolice a výstavba pavilonu B , rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny je zpracovaná projektová dokumentace, vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Dokončuje se realizační projektová dokumentace.

Odbor informatiky: projektové záměry byly s OI konzultovány. Aktivita vnitřní konektivita byla detailně projednána s jednotlivými školami a připravena do úrovně rámcového rozpočtu jednotlivých investic v souladu s předpokládanými způsobilými výdaji IROP 2.4

Odbor regionálního rozvoje: Stanovisko bude předloženo na jednání rady kraje.

Odbor analýz a podpory řízení doporučuje v případě schválení projektů k realizaci zapojit do administrace projektu Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci:

Oddělení řízení lidských zdrojů: Stanovisko bude předloženo na jednání rady kraje.

Projektová kancelář:
K záměru a): Termín ukončení realizace projektu dle výzvy IROP je stanovena na 31. 12. 2018. Harmonogram realizace projektu je limitován návaznostmi: rekonstrukcí budovy A, demolicí budovy B, výstavbou budovy B.
Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme schválit a zahájit realizaci rekonstrukce budovy A včetně vybavení a konektivity bez podmínky získání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud by se s rozhodnutím o realizaci celého projektu (A+B) čekalo až po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (cca červen 2017), potom by nebylo možné naplnit podmínku výzvy IROP, a to ukončení fyzické realizace celého projektu (A+B) do konce roku 2018.
Doporučujeme předložit dva samostatné projekty, jeden řešící budovu A + vybavení + konektivitu a druhý budovu B + vybavení + konektivitu. Obě žádosti o dotaci je možné předložit do výzvy končící 18. 11. 2016, případně budovu B předložit do další výzvy, jejíž vyhlášení se předpokládá.
K záměru c): Vzhledem k termínu ukončení výzvy IROP do 18. 11. 2016 je třeba zahájit projektovou přípravu co nejdříve a vyčlenit na ni finanční prostředky v rozpočtu Kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
projektové záměry dle materiálů RK-17-2016-18, př. 1, RK-17-2016-18, př. 2,
RK-17-2016-18, př. 3 a RK-17-2016-18, př. 4;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu, odboru majetkovému a Projektové kanceláři:
* zpracovat a předložit radě kraje projektovou žádost do programu IROP pro získání podpory na řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč - stavební úpravy v budově A a výstavba nové budovy na místě budovy B dle materiálu RK-17-2016-18, př. 1;
* zpracovat a předložit radě kraje projektovou žádost do programu IROP pro získání podpory na přístavbu dílen pro stavební obory pro Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 dle materiálu
RK-17-2016-18, př. 2;
* zpracovat a předložit radě kraje projektovou žádost do programu IROP pro získání podpory na dostavbu budov v areálu Školního statku Humpolec dle materiálu
RK-17-2016-18, př. 3;
* zpracovat a předložit radě kraje projektovou žádost do programu IROP pro získání podpory na pořízení 3 center obnovitelných zdrojů energie ve školách Střední průmyslová škola stavební Jihlava, Střední průmyslová škola stavební Třebíč a Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-17-2016-18, př. 4;
* zpracovat odhad nákladů na stavební úpravy pro krajské poradenské centrum a předložit radě kraje návrh na financování;
rozhoduje
zařadit novou akci PPP a SPC Vysočina - krajské poradenské centrum do rozpočtu kraje - kapitoly Nemovitý majetek, příloha M1 - Školství;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 -Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 000 000 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč - stavební úpravy v budově A a výstavba nové budovy na místě budovy B ve výši max. 194,7 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 134,7 mil. Kč plus 6 mil. Kč - 10% ze způsobilých výdajů), pokud bude projekt vybrán k realizaci;
* převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Přístavba dílny pro stavební obory pro Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 ve výši max. 26,5 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 3 mil. Kč), pokud bude projekt vybrán k realizaci;
* převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec ve výši max. 60 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 7 mil. Kč), pokud bude projekt vybrán k realizaci;
* převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Pořízení 3 center obnovitelných zdrojů energie ve výši max. 25,5 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 0,8 mil. Kč), pokud bude projekt vybrán k realizaci.
Odpovědnost OŠMS, OM, Projektová kancelář
Termín 27. 9. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz