Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-35

RK-17-2016-35.doc  RK-17-2016-35pr01.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-17-2016-35
NázevInformace o zachování či využití pracovních míst zařazených do struktury krajského úřadu, stanovení počtu zaměstnanců (snížení), rozpočtové opatření
Zpracoval I. Hanáková Kosourová, K. Kotrba, I. Fryšová, V. Švarcová, D. Buřičová, K. Ubr
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuV souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovila Rada Kraje Vysočina počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 4. 2016 na 450 zaměstnanců (usnesení číslo 0270/06/2016 RK, RK-06-2016-50).
Obsazených pracovních míst k 10. 5. 2016 je 431. Na obsazení 5 pracovních míst jsou připravována, probíhají či proběhla výběrová řízení a čeká se na nástup zaměstnanců. Celkem 14 dalších pracovních míst schválených ve struktuře krajského úřadu jsou pracovní místa, která byla schválena jako dočasná na dobu realizace evropských projektů. Realizace daných projektů skončila v IV. čtvrtletí roku 2015. Od té doby jsou tato místa neobsazená.

Materiál navrhuje zachování či využití pracovních míst následovně:

1) Zachování 1 pracovního místa ve struktuře odboru regionálního rozvoje, s převedením do oddělení regionálního rozvoje. Jedná se o využití z důvodu nárůstu činností v samostatné působnosti kraje souvisejících s naplňováním Regionální inovační strategie Kraje Vysočina ( RIS ) a tzv. krajského annexu Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky ( RIS3 ) ve vazbě na přípravu a realizaci nástroje tzv. Smart Akcelerátor jako systémového projektu na podporu rozvoje inovačního prostředí v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020.

2) Zachování 5 pracovních míst ve struktuře odboru sociálních věci. Jejich využití je plánováno na aktuálně připravované projekty z ESIF.

Využití těchto pracovních míst, která byla schválena jako dočasně navýšená, bude řešeno samostatnými materiály v návaznosti na přijetí rozhodnutí o realizaci dalších projektů. Předpokládá se obsazení těchto pracovních míst nejpozději k 1. 9. 2016 nebo 1. 10. 2016, a to pravděpodobně na dobu určitou (podle podmínek konkrétních projektů). Dále se předpokládá možnost úhrady osobních a s nimi souvisejících výdajů z příslušných projektů (evropských dotací).

3) Využití 1 pracovního místa k 1. 8. 2016 na odboru sociálních věcí, oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, a to na dobu neurčitou, s úhradou osobních a souvisejících výdajů z kapitoly Krajský úřad.
Jedná se o využití z důvodu zvýšené vlastní aktivity kraje v samostatné působnosti (rozvoj pobytových sociálních služeb a s tím související administrativní zajištění žádostí o investiční dotace, zajištění agendy transformace a realizace veřejných zakázek).
V době přípravy rozpočtu a schvalování objemu prostředků na platy zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu pro rok 2016 nebyly informace o potřebě využití pracovních míst s úhradou z kapitoly Krajský úřad zřejmé. Vzhledem k tomu je zvýšení objemu prostředků na platy, související odvody a příděl do Sociálního fondu pro rok 2016 řešeno navrhovaným rozpočtovým opatřením.

4) Využití 3 pracovních míst k 1. 6. 2016 na odboru školství, mládeže a sportu, oddělení rozvoje vzdělávání, a to na dobu určitou, s úhradou osobních a souvisejících výdajů z prostředků projektu (vyjma nákladů na benefity zaměstnanců).
Jedná se o využití z důvodu schválení realizace projektu na zpracování krajského akčního plánu ( KAP ) a nárůstu činností s tím souvisejících (usnesení 0325/07/2016/RK, RK-07-2016-36).
Pracovní poměry budou uzavřeny na dobu určitou, a to na dobu realizace uvedeného projektu, tj. s předpokládaným obsazením pracovních míst od 1. 6. 2016 do 28. 2. 2022. Realizace projektu započala dle pravidel operačního programu 1. 3. 2016. Z prostředků projektu budou hrazeny zejména náklady na platy a související odvody (plně) a věcné náklady na realizační tým (výpočetní technika, cestovní náklady, náklady na specifické vzdělávání). Neuznatelným nákladem projektu jsou náklady na benefity zaměstnanců.

5) Využití 1 pracovního místa k 1. 7. 2016 na odboru analýz a podpory řízení, a to na dobu určitou, s úhradou osobních a souvisejících výdajů z kapitoly Krajský úřad nebo případnou úhradou z prostředků projektu (vyjma nákladů na benefity zaměstnanců).
Jedná se o využití z důvodu zvýšené vlastní aktivity kraje v samostatné působnosti (zavedení systému řízení kvality na Krajském úřadě Kraje Vysočina dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2013), které mimo jiné souvisí s podanou projektovou žádostí Profesionální a bezpečný úřad do výzvy pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) č. 03_15_033 Operačního programu Zaměstnanost projekt (dále jen OPZ ), (usnesení 0378/09/2016/RK, RK-09-2016-09).
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou, a to s předpokládaným zahájením od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2017. Podle pravidel výzvy jsou časově způsobilé náklady vzniklé v době realizace projektu, přičemž datum zahájení realizace nesmí předcházet datu vyhlášení výzvy (11. 1. 2016).
Uznatelnými náklady jsou náklady na plat, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a zákonné pojištění odpovědnosti. Neuznatelnými náklady je příděl do Sociálního fondu. Náklady na IT (notebook, mobilní telefon) lze řešit nákupem nebo úhradou z nepřímých nákladů projektu.
Dle řídícího orgánu by rozhodnutí o poskytnutí dotace mělo být známo v září - říjnu letošního roku. Certifikace musí proběhnout do konce ledna 2017. Vzhledem k objemu prací spojených s certifikací je navrhováno nečekat na rozhodnutí o poskytnutí dotace, přijmout zaměstnance na dobu určitou, a to s předpokládaným zahájením od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2017. V případě, že bude rozhodnuto o přidělení dotace, budou náklady na plat zaměstnance a související odvody i se zpětnou refundací hrazeny z projektu. Do obdržení první platby kraj náklady na zaměstnance předfinancuje, poté se v žádosti o platbu nárokuje plat zpětně, tj. v tomto případě by to bylo od 1. 7. 2016. V opačném případě by byly náklady hrazeny z rozpočtu kraje. V době přípravy rozpočtu a schvalování objemu prostředků na platy zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu pro rok 2016, nebyly informace o potřebě využití a úhradě pracovního místa z kapitoly Krajský úřad zřejmé. Vzhledem k tomu je zvýšení objemu prostředků na platy, související odvody a příděl do Sociálního fondu pro rok 2016 řešeno rozpočtovým opatřením. V případě, že bude možné osobní náklady a související odvody hradit z projektu, budou prostředky rozpočtované na úhradu tohoto pracovní místa vráceny.

Podrobný popis navrhovaného využití pracovních míst, které je zmiňováno v bodech 3 - 5 se zdůvodněním jejich potřebnosti je uveden v materiálu RK-17-2016-35, př. 1.
Ze 14 pracovních míst schválených ve struktuře krajského úřadu jako dočasná je navrhováno zachování či využití 11 pracovních míst. Pro 3 pracovní místa, u kterých není zřejmé využití nejpozději ke dni 1. 10. 2016, je navrhováno snížení ve struktuře krajského úřadu.
Návrh řešení Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina s ohledem na uvedenou potřebu navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o zachování či využití 11 dočasně schválených pracovních míst zařazených do struktury krajského úřadu, a to dle RK-17-2016-35,
RK-17-2016-35, př. 1.
Dále ředitel krajského úřadu navrhuje radě kraje snížení počtu zaměstnanců o 3 pracovní místa, tj. stanovení počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu k 1. 6. 2016 na 447 zaměstnanců.
Ředitel krajského úřadu navrhuje schválení rozpočtového opatření, které spočívá ve zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců, souvisejících odvodů a přídělu do Sociálního fondu pro rok 2016.
O stanovení počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnanců rozhoduje dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje.
StanoviskaŘeditel sekce pro službu veřejnosti: souhlasím s předloženým návrhem.

Ředitelka sekce ekonomiky a podpory: souhlasím s předloženým návrhem řešení i zdůvodněním.

Odbor ekonomický: aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 10. 5. 2016 činí 39 331 tis. Kč.

Odbor informatiky: bere návrh řešení na vědomí. S IT vybavením pro navrhovaná pracovní místa je počítáno v kapitole informatika rozpočtu 2016.

Oddělení hospodářské správy: bere na vědomí návrh usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o zachování či využití 11 dočasně schválených pracovních míst zařazených do struktury krajského úřadu, a to dle materiálů RK-17-2016-35, RK-17-2016-35, př. 1;
stanoví
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 6. 2016 na 447 zaměstnanců;
schvaluje
* zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 522 000 Kč;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 -Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 21 000 Kč na převod finančních prostředků do Sociálního fondu při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 21 000 Kč;
* zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172) o částku 300 000 Kč;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 404 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 -Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 12 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 416 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.
Odpovědnost Ř, OE, OddŘLZ, OddPKŽÚ, ORR, OSV, OŠMS, OAPŘ
Termín 2016- 5- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz