Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-82

RK-17-2016-82.doc  RK-17-2016-82pr01.doc  RK-17-2016-82pr02.doc  RK-17-2016-82pr03.doc
Číslo materiálu82
Číslo jednacíRK-17-2016-82
NázevInformace o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně - rozpočet Kraje Vysočina
Zpracoval J. Haláková
Předkládá I. Ďásková
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje radu kraje o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně.
Odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina provedl dne 1. 2. 2016 veřejnosprávní kontrolu na místě u spolku Václav team, rybářský sportovní klub, z.s. se sídlem 674 01 Střítež č.p. 3, IČO 27051242 (dále jen příjemce ). Předmětem kontroly bylo použití veřejných finančních podpor z rozpočtu Kraje Vysočina na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách poskytnutých na realizaci akcí Mistrovství světa lovu ryb udicí - plavaná v roce 2013, Mistrovství světa lovu ryb udicí - plavaná v roce 2014 a MS lovu ryb udicí - plavaná v roce 2015.
Jak dokládá protokol č. 08/RO/2016 ze dne 7. 3. 2016 (viz neveřejná příloha č. 1), bylo následnou veřejnosprávní kontrolou zjištěno porušení rozpočtové kázně z důvodu neoprávněného použití peněžních prostředků ve výši 3 178 Kč.
Veřejná finanční podpora (dále jen dotace I. ) byla vyplacena ve výši 16 561 Kč. Kontrolou na místě byl ověřen nárok na dotaci I. ve výši pouze 16 469 Kč, a tedy o částku odvodu 92 Kč nižší.
Veřejná finanční podpora (dále jen dotace II. ) byla vyplacena ve výši 13 648 Kč. Kontrolou na místě byl ověřen nárok na dotaci II. ve výši pouze 13 400 Kč, a tedy o částku odvodu 248 Kč nižší.
Veřejná finanční podpora (dále jen dotace III. ) byla vyplacena ve výši 15 895 Kč. Kontrolou na místě byl ověřen nárok na dotaci III. ve výši pouze 13 057 Kč, a tedy o částku odvodu 2 838 Kč nižší.
Do skutečných celkových nákladů všech akcí byly zahrnuty věcně neuznatelné náklady.
Na základě kontrolního zjištění a v souladu s § 22 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložil Krajský úřad Kraje Vysočina příjemci dne 30. 3. 2016 odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 178 Kč (viz platební výměr na odvod uveden v neveřejné příloze č. 2).
Odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 178 Kč byl příjemcem uhrazen na bankovní účet Kraje Vysočina dne 4. 4. 2016.
Dle ustanovení § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Příjemci nevznikla povinnost uhradit penále, neboť nepřesáhlo 1 000 Kč v jednotlivých případech.
Návrh řešení Informace o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně je podávána radě kraje na vědomí na základě příslušného ustanovení vnitřní směrnice krajského úřadu k zajištění kontrolní činnosti. Není třeba přijímat žádné opatření.
Neveřejné přílohy - odůvodnění neveřejnosti je uvedeno v příloze č. 3.
StanoviskaJedná se o materiál dávaný na vědomí, takže žádná stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 178 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 28109/2016 ze dne 30. 3. 2016 spolku Václav team, rybářský sportovní klub, z.s. se sídlem 674 01 Střítež č.p. 3, IČO 27051242.
Odpovědnost odbor kontroly
Termín 31. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz