Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-06

RK-17-2016-06.doc  RK-17-2016-06pr01.doc  RK-17-2016-06pr02.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-17-2016-06
NázevVýpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Štanclová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv o výpůjčce dávkovačů a směšovačů dezinfekce v případě nekompatibility se stávajícím zařízením Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace nebo Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (dále také nemocnice ). Nemocnice uzavřely dohodu o centrálním zadávání a centrálním zadavatelem je Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace. Výpůjčka a návrh ujednání o výpůjčce budou součástí zadávacích podmínek (zadávací dokumentace) na plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávku dezinfekčních přípravků včetně dopravy na místo určení. Smlouva na dodávku dezinfekce včetně ujednání o výpůjčce dávkovačů a držáků dezinfekce v případě nekompatibility stávajícího zařízení s nabízeními baleními dezinfekce bude uzavřena nemocnicemi s vítězem zadávacího řízení. Návrh ujednání o výpůjčce předpokládá trvání výpůjčky po dobu odběru dezinfekce od vítězného uchazeče, tzn. po dobu 3 let. Bližší podmínky výpůjčky obsahuje materiál
RK-17-2016-06, př. 1. Předchozí souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o výpůjčce je předpokladem pro vyhlášení a ukončení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Odůvodnění neveřejnosti přílohy v materiálu RK-17-2016-06, př. 2.
Nemocnice jsou podle čl. 2 odst. 2 písm. b) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněny k uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu delší jednoho roku pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.
Návrh řešení Předmětem výpůjčky je majetek, který nemocnice potřebují k zajištění účelu, ke kterému jsou zřízeny. Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením smluv o výpůjčce pro obě nemocnice dle materiálu RK-17-2016-06, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2016-06, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 31. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz