Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-74

RK-17-2016-74.doc  RK-17-2016-74pr01.xls
Číslo materiálu74
Číslo jednacíRK-17-2016-74
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina a jeho ukončení
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany řídícího orgánu Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska a Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Technická pomoc Vysočina , financovaného v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013, prioritní osa 3 - Technická pomoc.
Projekt Technická pomoc Vysočina Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů dle usnesení č. 0378/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 ( Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 600 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Technická pomoc v kraji Vysočina ) a usnesení č. 0473/06/2013/ZK ze dne 12. 11. 2013 ( Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 500 000 Kč určených na předfinancování projektu Technická pomoc Vysočina s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu ).
Přijatá dotace ze strany řídícího orgánu kryje 85 %, ze strany Ministerstva pro místní rozvoj 5 % uznatelných nákladů projektu Technická pomoc Vysočina za závěrečné 9. monitorovací období od 1. 2. 2015 do 31. 12. 2015. Dne 1. 4. 2016 byla Kraji Vysočina převedena na devizový účet, č. ú.: 1200102487/6800, dotace ve výši 14 105 € ze strany řídícího orgánu. Dne 5. 4. 2016 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 829,75 € ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Přijaté dotace byly převedeny na bankovní účet projektu Technická pomoc Vysočina , č. ú.: 4200170192/6800. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Technická pomoc Vysočina o částku 381 187,63 Kč (14 105 €) a 22 448,89 Kč (829,75 €). Vzhledem k tomu, že realizace projektu skončila 31. 12. 2015, je nutné projekt finančně vypořádat a ukončit. Jeho vyúčtování je uvedeno v materiálu RK-17-2016-74, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Technická pomoc Vysočina o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 381 187,63 Kč (14 105 €) a ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 22 448,89 Kč (829,75 €). Vzhledem k tomu, že realizace projektu byla ukončena, navrhujeme převést přijatou dotaci a konečný zůstatek včetně připsaných úroků na zvláštním účtu projektu Technická pomoc Vysočina do Fondu strategických rezerv a schválit rozpočtová opatření s tímto související.
StanoviskaOdbor ekonomický: Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila Rada Kraje Vysočina Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Odbor ekonomický rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace ze strany řídícího orgánu ve výši 381 187,63 Kč (14 105 €) a ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 22 448,89 Kč (829,75 €). Konečný zůstatek ve výši 876 671,24 Kč včetně připsaných úroků na zvláštním účtu projektu Technická pomoc Vysočina bude převeden do Fondu strategických rezerv.
Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 381 187,63 Kč (14 105 €) a ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 22 448,89 Kč (829,75 €) v rámci projektu Technická pomoc Vysočina ;
* převod konečného zůstatku včetně úroků připsaných za 2. čtvrtletí 2016 na zvláštním účtu projektu Technická pomoc Vysočina do Fondu strategických rezerv z důvodu jeho ukončení a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz