Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-54

RK-17-2016-54.doc  RK-17-2016-54pr01.doc  RK-17-2016-54pr02.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-17-2016-54
NázevUzavření smlouvy nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Předín
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace je investorem stavby Část VIII - III/4026, III/4027 Předín průtah , v rámci které bude provádět opravu krytu silnice III/4026 a III/4027 v průtahu obce Předín, mimo jiné na pozemku par. č. 2554 - vodní plocha v katastrálním území a obci Předín zapsaného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč na LV 737. Vlastníkem výše uvedeného pozemku je Česká republika a právo s ním hospodařit má Povodí Moravy, s.p, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno. Investor stavby předběžně dojednal s vlastníkem výše uvedeného pozemku uzavření nájemní smlouvy a úplatné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch oprávněného Kraje Vysočina. Nájemné bylo stanoveno ve výši 13 Kč/m2/rok a úhrada za zřízení služebnosti bude vypočtena podle účinných cenových předpisů v den uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a bude splatná jednorázově. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, která je investorem, má v budoucí smlouvě o zřízení služebnosti postavení vedlejšího účastníka, který bude hradit veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje vyslovit souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 2554 o výměře 45 m2 v katastrálním území a obci Předín, mezi Povodím Moravy, s.p., jako pronajímatelem pozemku a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina, příspěvkovou organizací, jako nájemcem. Nájemní smlouva je obsahem materiálu RK-17-2016-54, př. 1.
Dále odbor majetkový navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít úplatnou trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na akci Část VIII - III/4026, III/4027 Předín průtah , mezi Povodím Moravy, s.p., jako budoucím povinným, Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina, příspěvkovou organizací, jako investorem stavby. Návrh smlouvy je obsahem v materiálu RK-17-2016-54, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina, příspěvkovou organizací na straně nájemce a Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno na straně pronajímatele na část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 2554 v katastrálním území a obci Předín dle materiálu RK-17-2016-54, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným, Povodím Moravy, s.p. jako budoucím povinným a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací jako investorem stavby Část VIII - III/4026, III/4027 Předín průtah , na pozemku par. č. 2554 v katastrálním území a obci Předín dle materiálu RK-17-2016-54, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz