Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-43

RK-17-2016-43.doc  RK-17-2016-43pr01.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-17-2016-43
NázevNávrh dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby se společností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. na rok 2016
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina a Jindřichohradecké místní dráhy a. s. (dále JHMD) mají uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby ze dne 19. 10. 2009 (dále jen smlouva). Předmětem smlouvy je zajištění drážní dopravy na úzkokolejné trati 228 a úhrada prokazatelné ztráty za tuto službu. Na každý kalendářní rok je s dopravcem standardně uzavírán dodatek k této smlouvě.
Na základě uvedení do provozu vozidel M 27 pořízených z dotací z Regionálního operačního programu navrhujeme dle článku IXa. smlouvy s JHMD zohlednit nasazení vozidel M 27 do provozu. Návrh dodatku smlouvy na rok 2016 je uveden v materiálu RK-17-2016-43, př. 1. V případě, že společnost JHMD návrh dodatku akceptuje, tak bude nutné schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Doprava na úhradu prokazatelné ztráty dle dodatku č. 12 smlouvy.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby s Jindřichohradeckými místními drahami, a. s. dle materiálu RK-17-2016-43, př. 1.
StanoviskaOddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky

OE bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby s Jindřichohradeckými místními drahami, a. s. dle materiálu RK-17-2016-43, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz