Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-48

RK-17-2016-48.doc  RK-17-2016-48pr01.pdf
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-17-2016-48
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vzájemné majetkoprávní vypořádání pozemků, které se nacházejí před areálem KSUSV - cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem a v areálu firmy KOVO ROPÁK s.r.o., vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem.
Odbor majetkový obdržel od zástupce KSUSV - cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem podnět, aby bylo zahájeno jednání o vzájemném vypořádání pozemků s firmou KOVO ROPÁK s.r.o., IČO 27679802, Rozsochy 129, 592 57, zastoupené jednatelem Radkem Padrtkou. Za tímto účelem byl vyhotoven geometrický plán č. 2261-63/2014, ze kterého plyne, že firma KOVO ROPÁK s.r.o. prodá Kraji Vysočina pozemek par. č. 2922/4 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 112 m2 a Kraj Vysočina prodá zase uvedené firmě pozemek par. č. 2892/4 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 689 m2, vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem. Důvodem těchto převodů je, že pozemek, který Kraj Vysočina požaduje je užíván jako přístupová plocha a parkoviště k areálu KSÚSV- cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem a naopak pozemek, který požaduje firma KOVO ROPÁK s.r.o. je již v zaploceném areálu této firmy. Tento nesoulad vznikl při privatizaci areálu firmy KOVO ROPÁK, kde nebyly přesně identifikovány pozemky. Za účelem finančního ocenění byl zadán k vypracování znalecký posudek znalkyně ing. Jany Jurákové, ze kterého plyne, že cena pozemku, který má zájem získat Kraj Vysočina činí 10 000 Kč a pozemku, který požaduje firma KOVO ROPÁK s.r.o. činí 60 000 Kč. Uvedené ceny jsou ceny v místě a čase obvyklé (tržní). Se stanovením cen uvedená firma souhlasí.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje nabýt úplatně do vlastnictví Kraje Vysočina nově utvořený pozemek dle geometrického plánu č. 2261-63/2014 par. č. 2922/4 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 112 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem, který je ve vlastnictví firmy KOVO ROPÁK s.r.o. za kupní cenu 10 000 Kč stanovenou dle znaleckého posudku znalkyně ing. Jany Jurákové, č. posudku 3802-22/2016.
Odbor majetkový navrhuje převést úplatně do vlastnictví firmy KOVO ROPÁK s.r.o. nově utvořený pozemek dle geometrického plánu č. 2261-63/2014 pozemek par. č. 2892/4 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 689 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 60 000 Kč stanovenou dle znaleckého posudku znalkyně ing. Jany Jurákové, č. posudku 3802-22/2016.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr prodeje pozemku na úřední desce a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o vzájemných úplatných převodech pozemků uvedených v tomto materiálu.
Kupní smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, souhlasí se vzájemným majetkoprávním vypořádáním pozemků.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se vzájemným majetkoprávním vypořádáním pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr úplatně převést nově utvořený pozemek dle geometrického plánu č. 2261-63/2014 par. č. 2892/4 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 689 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* úplatně převést nově utvořený pozemek dle geometrického plánu č. 2261-63/2014 par. č. 2892/4 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 689 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví firmy KOVO ROPÁK s.r.o., IČO 27679802, Rozsochy 129, 592 57 za kupní cenu 60 000 Kč;
* úplatně nabýt nově utvořený pozemek dle geometrického plánu č. 2261-63/2014 par. č. 2922/4 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 112 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví firmy KOVO ROPÁK s.r.o., IČO 27679802, Rozsochy 129, 592 57 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 10 000 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2016- 6- 21
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz