Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-68

RK-17-2016-68.doc  RK-17-2016-68pr01.doc  RK-17-2016-68pr02.doc  RK-17-2016-68pr03.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíRK-17-2016-68
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce vytápění, Školní
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce vytápění, Školní .
Předmětem této stavební akce je rekonstrukce vytápění v areálu Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na adrese Školní 1a v Jihlavě.
Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem zpracovaným projektantem akce společností UNIVERS Světlá nad Sázavou, s.r.o., Sázavka 113, IČO 49282654, a to v částce cca 7,5 mil. Kč bez DPH.
Pro výběr zhotovitele akce bylo použito otevřené řízení dle § 27 ZVZ. Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 15. 4. 2016. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla určena nejnižší nabídková cena. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 3. 5. 2016 v 12,00 hod. V této lhůtě zadavatel obdržel celkem 4 řádné nabídky. Doručené nabídky byly předány komisi pro otevírání obálek, která obálky otevřela ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek a provedla kontrolu splnění požadavků dle § 71 odst. 7 ZVZ. Všechny nabídky splnily požadavky zákona.
První jednání hodnotící komise proběhlo dne 12. 5. 2016. Hodnotící komise byla seznámena s výsledky posouzení kvalifikace uchazečů, které provedl odbor majetkový se závěrem, že všichni uchazeči splnili kvalifikaci. Následnou kontrolou nabídek bylo zjištěno, že všechny splnily požadavky zadávací dokumentace a jejich nabídková cena nebyla posouzena jako mimořádně nízká. Poté provedla hodnotící komise vyhodnocení nabídek podle stanoveného hodnotícího kritéria.
Z jednání obou komisí byly pořízeny protokoly, které jsou obsahem materiálu
RK-17-2016-68, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla vypracována Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, která je obsahem materiálu RK-17-2016-68, př. 2.
Návrh řešení Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče TOP TEAM, s.r.o., Vlásenická 890, 393 01 Pelhřimov, IČO 60826886 s nabídkovou cenou 5 744 538 Kč bez DPH.
Pořadí nabídek tak, jak bylo určeno hodnotící komisí podle hodnotícího kritéria, je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek dle materiálu RK-17-2016-68, př. 2.
Návrh usnesení předpokládá schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.
StanoviskaOŠMS souhlasí s realizací akce a k návrhu usnesení nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce vytápění, Školní dle materiálu RK-17-2016-68, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče TOP TEAM, s.r.o., Vlásenická 890, 393 01 Pelhřimov, IČO 60826886 jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce vytápění, Školní ;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz