Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-66

RK-17-2016-66.doc  RK-17-2016-66pr01.doc  RK-17-2016-66pr02.doc  RK-17-2016-66pr03.doc
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-17-2016-66
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Gymnázium Třebíč - oprava střechy, rekonstrukce strojoven VZT
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce Gymnázium Třebíč - oprava střechy, rekonstrukce strojoven VZT .
Předmětem této stavební akce je oprava střechy historické budovy Gymnázia Třebíč v rozsahu výměny krovu a střešní krytiny a vybudování 2 strojoven VZT v půdním prostoru, dodávka a montáž jednotek VZT se zpětným získáváním tepla a zprovoznění systému větrání celé budovy. Stávající střešní plášť historické budovy gymnázia je na hranici životnosti. Stavební úpravy zajistí vodotěsnost střešního pláště a vytvoří kvalitní hygienické podmínky prostředí pro výuku.
Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčními rozpočty zpracovanými projektanty akcí Ing. Bohumilem Berounem, Slunná 1137, 674 01 Třebíč, IČO 60407336 a MSV vzduchotechnika, spol. s r.o., Křížová 305/44, 674 01 Třebíč, IČO 26273195, a to v částce cca 13 mil. Kč bez DPH.
Pro výběr zhotovitele akce bylo použito otevřené řízení dle § 27 ZVZ. Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 30. 3. 2016. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla určena nejnižší nabídková cena. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 20. 4. 2016 v 13,00 hod. V této lhůtě zadavatel obdržel celkem 7 řádných nabídek. Doručené nabídky byly předány komisi pro otevírání obálek, která obálky otevřela ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek a provedla kontrolu splnění požadavků dle § 71 odst. 7 ZVZ. Všechny nabídky splnily požadavky zákona.
První jednání hodnotící komise proběhlo dne 4. 5. 2016. Hodnotící komise byla seznámena s výsledky posouzení kvalifikace uchazečů, které provedl odbor majetkový se závěrem, že jeden uchazeč nesplnil kvalifikaci. Následnou kontrolou nabídek bylo zjištěno, že všechny splnily požadavky zadávací dokumentace a jejich nabídková cena nebyla posouzena jako mimořádně nízká. Poté provedla hodnotící komise vyhodnocení nabídek podle stanoveného hodnotícího kritéria.
Z jednání obou komisí byly pořízeny protokoly, které jsou obsahem materiálu
RK-17-2016-66, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla vypracována Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, která je obsahem materiálu RK-17-2016-66, př. 2.
Návrh řešení Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ECOREM a.s., Jemnice, Stará cesta 1127, 675 31, IČO 27724409 s nabídkovou cenou 10 556 417,37 Kč bez DPH.
Pořadí nabídek tak, jak bylo určeno hodnotící komisí podle hodnotícího kritéria, je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek dle materiálu RK-17-2016-66, př. 2.
Návrh usnesení předpokládá schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.
StanoviskaOŠMS souhlasí s realizací akce. Lze předpokládat, že středoškolská výuka bude v budově probíhat dlouhodobě. OŠMS nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Gymnázium Třebíč - oprava střechy, rekonstrukce strojoven VZT dle materiálu RK-17-2016-66, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče ECOREM a.s., Jemnice, Stará cesta 1127, 675 31, IČO 27724409 jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku Gymnázium Třebíč - oprava střechy, rekonstrukce strojoven VZT ;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz