Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-67

RK-17-2016-67.doc  RK-17-2016-67pr01.doc  RK-17-2016-67pr02.doc  RK-17-2016-67pr03.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-17-2016-67
NázevVeřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce elektroinstalace
Zpracoval J. Mikésková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na akci Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce elektroinstalace .
Předmětem této stavební akce je realizace celkové rekonstrukce elektroinstalace budov (odborné učebny, správní budova, základní učebny) Gymnázia Žďár nad Sázavou na adrese Neumannova 1693/2, 59101 Žďár nad Sázavou.
Předmětný objekt je ve vlastnictví zadavatele a rekonstrukce elektroinstalace umožní jeho další provozuschopnost. Práce představují rekonstrukci silnoproudých rozvodů včetně nových podružných elektro rozvaděčů, nových osvětlovacích těles včetně nouzového osvětlení, nový rozvod elektroinstalace s vypínači a zásuvkami a provedení uzemňovacích rozvodů. Součástí slaboproudé části jsou datové rozvody, audio vizuální technika, strukturovaná kabeláž, elektrická zabezpečovací signalizace, jednotný čas včetně zvonění, rozhlas a telefonní ústředna. Částečná rekonstrukce ZTI bude obsahovat především výměnu rozvodů vody a kanalizace v učebnách, z části v soc. zařízeních. Sociální zařízení budou z části zrekonstruované.
Rekonstrukce bude provedena ve třech etapách (1. etapa 06/2016-08/2016, 2. etapa 06/2017-08/2017, 3. etapa 06/2018-08/2018). Akce je zařazena do rozpočtu kraje pro rok 2016.
Pro výběr zhotovitele akce bylo použito otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen zákon). Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek dne 22. 2. 2016, zveřejněným dne 23. 2. 2016 pod ev. č. 629806. Po celou dobu lhůty pro podání nabídek byla na profilu zadavatele uveřejněna v plném rozsahu zadávací dokumentace. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla určena nejnižší nabídková cena. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 21. 3. 2016 ve 13.00 hod. V této lhůtě zadavatel přijal celkem 4 řádné nabídky. Doručené nabídky byly předány komisi pro otevírání obálek, která nabídky ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek otevřela a provedla kontrolu splnění požadavků dle § 71 odst. 7 zákona. Všechny nabídky splnily požadavky zákona.
První jednání hodnotící komise proběhlo dne 9. 5. 2016. Hodnotící komise byla seznámena s výsledky posouzení kvalifikace uchazečů, které provedl odbor majetkový se závěrem, že uchazeč s nabídkou pod poř. č. 2 DELTA ETS energo s.r.o. nesplnil profesní a technickou kvalifikaci. Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, musí být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Ostatní uchazeči kvalifikaci splnili. Dále hodnotící komise posoudila nabídky uchazečů dle § 76 (splnění zákonných požadavků a zadávacích podmínek stanovených v zadávací dokumentaci). Uchazeč s nabídkou pod poř. č. 4 EQOS Energie Česko spol. s r.o. neocenil všechny položky rozpočtu, a tím nesplnil podmínky stanovené zadávací dokumentací. Nabídka, která tyto požadavky nesplňuje, musí být vyřazena. Ostatní nabídky vyhovovaly zadávacím podmínkám a splnily zákonné požadavky. Hodnotící komise posoudila v souladu s ust. § 77 zákona výši nabídkových cen ve vztahu k předpokládané hodnotě předmětu veřejné zakázky a dospěla k závěru, že žádná z nabídek neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Poté hodnotící komise dokončila hodnocení nabídek podle kritéria stanoveného ve výzvě k podání nabídek, a to podle nejnižší nabídkové ceny.
Z jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise byly pořízeny protokoly, které jsou přílohou materiálu RK-17-2016-67, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla vypracována Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, která je rovněž přílohou materiálu RK-17-2016-67, př. 2.
Návrh řešení Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče EBM TZB, s.r.o., Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČO 292 13 631 s nabídkovou cenou 17 249 000 Kč bez DPH.
Pořadí nabídek tak, jak bylo sestaveno hodnotící komisí podle hodnotícího kritéria, je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (RK-17-2016-67, př. 2)
Návrh usnesení předpokládá schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.
StanoviskaRada kraje rozhodla usnesením 0257/06/2016/RK ze dne 16. 2. 2016 o zahájení zadávacího řízení.

Stanovisko OŠMS:
OŠMS souhlasí s návrhem usnesení na rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku akci Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce elektroinstalace dle materiálu RK-17-2016-67, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče EBM TZB, s.r.o., Haškova 153/17, 638 00 Brno jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce elektroinstalace ;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení všem dotčeným zájemcům a uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz