Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-52

RK-17-2016-52.doc  RK-17-2016-52pr01.pdf  RK-17-2016-52pr02.pdf  RK-17-2016-52pr03.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-17-2016-52
NázevZáměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí v k. ú. a obci Velké Meziříčí.
Kraj Vysočina je na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. 11563/2001-3070 ze dne 20. 9. 2001 vydaného ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, mimo jiné vlastníkem pozemku par. č. 703/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 527 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost (domov mládeže), pozemku par. č. 702/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 103 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, (rod. dům) vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí, graficky znázorněno v materiálu
RK-17-2016-52, př. 1. Nemovitosti se nachází cca 500 m od středu města mezi ul. Hornoměstská a ul. U Světlé. Po sloučení Hotelové škola Světlá a Střední odborné školy řemesel není část areálu (domov mládeže a rod. dům) školou využívány.
Identifikace nepotřebných objektů:
- samostatně stojící podsklepená budova (domova mládeže) postavená v roce 1980, se dvěma nadzemními podlažími, s dispozičním uspořádáním: 1. PP - sklady, stará kotelna a nová plynová kotelna, dílna, knihovna, klubovna, 1.NP- vychovatelna, klubovna, 10 pokojů, vždy dva pokoje mají společnou koupelnu a WC, 2.NP - izolační pokoj, klubovna, 10 pokojů, vždy dva pokoje mají společnou koupelnu a WC, včetně samostatných inženýrských přípojek - elektro, vody, kanalizace, zemního plynu,
- samostatně stojící nepodsklepená budova (rod. dům) o 1.NP, která je součástí pozemku par. č. 702/4 (stavba nebyla do roku 2015 evidovaná v katastru nemovitostí), která byla v roce 1959 přestavěna na bytovou jednotku, s dispozičním uspořádáním dva pokoje, kuchyň, koupelna, WC, plynová kotelna, včetně samostatných inženýrských přípojek - elektro, vody, kanalizace, zemního plynu.
U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Velké Meziříčí jsou tyto nemovitosti vedeny na listu vlastnictví 2942 pro katastrální území a obec Velké Meziříčí.
Nemovitosti byly zřizovací listinou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, která je již ke své činnosti nepotřebuje. Nemovitosti jsou s ohledem na stavebně technický stav, vnitřní dispoziční uspořádání a dislokaci nevyužitelné pro činnosti jiných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Dle zpracovaného znaleckého posudku na ocenění nemovitostí tj. pozemku par. č. 703/2 včetně stavby (domova mládeže), byla cena obvyklá (tržní) stanovena ve výši 4 900 000 Kč a dle posudku na ocenění nemovitostí tj. pozemku par. č. 702/4 včetně stavby (rod. domu), byla cena obvyklá (tržní) stanovena ve výši 650 000 Kč.
Návrh řešení Pozemek par. č. 703/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 527 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemek par. č. 702/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 103 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí, jsou zbytným majetkem pro činnost Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí a vzhledem ke stavebně technickému určení a jejich dislokaci jsou nemovitosti nevyužitelné pro činnost jiných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. O převod nemovitostí do svého vlastnictví projevilo zájem město Velké Meziříčí viz materiál RK-17-2016-52, př. 2. Město Velké Meziříčí ve své žádosti ze dne 4. 5. 2016, žádá Kraj Vysočinu o prodej nemovitostí za kupní cenu ve výši 5 550 000 Kč, tj. cenu obvyklou s tím, že navržená kupní cena bude uhrazena formou bezúročných splátek ve dvou splátkách: 1. splátka v termínu do 5 měsíců od podpisu kupní smlouvy, 2. splátka v termínu do 31. 3. 2017, každá splátka ve výši jedné poloviny kupní ceny, tj. v částce 2 775 000 Kč. Záměrem města Velké Meziříčí je přestavět kupované nemovitosti pro účely provozování sociálních služeb.
Stavba bývalého domova mládeže a rod. domu se nacházejí v oploceném areálu, ve kterém je dále umístěna na pozemku par. č. 702/3 stavba tělocvičny č.p. 395 ve vlastnictví kraje a užívání školy. Pozemek par. č. 703/1, ostatní plocha tvoří jeden funkční celek s výše uvedenými stavbami a slouží k přístupu a příjezdu k těmto stavbám. Město Velké Meziříčí předpokládá, že po vyjasnění provozní dispozice pro dosažení zamýšleného účelu využití požadovaných nemovitostí, bude dořešen i vlastnický vztah k pozemku par. č. 703/1. V souvislosti s nabídkou koupě nemovitostí město Velké Meziříčí žádá o bezúplatné zřízení služebnosti stezky a cesty ke kupovaným nemovitostem na pozemku par. č. 703/1.
Kupní smlouva není předkládána jedná se o standardní smluvní vztah, způsob úhrady kupní ceny je uveden jako součást návrhu usnesení.
StanoviskaOŠMS a Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, s převodem nemovitého majetku dle materiálu RK-17-2016-52 souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zveřejnit záměr prodeje pozemku par. č. 703/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 527 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemku par. č. 702/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 103 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
* zřídit služebnost stezky a cesty ve prospěch pozemku par. č. 703/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 527 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost a pozemku par. č. 702/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 103 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, na pozemku par. č. 703/1, ostatní plocha, vše v k.ú. obci Velké Meziříčí, za podmínky rozhodnutí zastupitelstva kraje o úplatném převodu pozemku par. č. 703/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 527 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost a pozemku par. č. 702/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 103 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 703/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 527 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemek par. č. 702/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 103 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí, za kupní cenu 5 550 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena formou bezúročných splátek takto: 1. splátka ve výši 2 775 000 Kč v termínu do pěti měsíců od podpisu kupní smlouvy, 2. splátka ve výši 2 775 000 Kč v termínu do 31. 3. 2017;
* schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí, dle materiálu RK-17-2016-52, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz