Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-49

RK-17-2016-49.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-17-2016-49
NázevInformace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Zpracoval E. Jozífek
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informaci dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 ze dne 22. 7. 2014 (dále jen Pravidla ) o přímém zadání zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč bez DPH.
Jedná se o akci Nemocnice Jihlava - rekonstrukce trafostanice TS2. Tato stavební akce řeší předhavarijní stav trafostanice TS2 a rozvodny VN a NN v objektu pavilonu D v Nemocnici Jihlava. Na základě odborných stanovisek revizního technika a autorizovaného specialisty pro elektrotechnická zařízení je zjištěný stav tohoto zařízení na hranici provozuschopnosti. Vzhledem k tomu, že v minulosti byla na okruhy této stanice připojena nová zařízení lékařské technologie a vzhledem k současné realizaci PET centra a rekonstrukci pavilonu interny je nezbytné provést v součinnosti i rekonstrukci tohoto elektrotechnického zařízení. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce bude prováděna v součinnosti s harmonogramem probíhajících stavebních prací, byly zde objektivně dány důvody pro přímé zadání veřejné zakázky a to zejména časové. O způsobu zadání a uzavření smlouvy rozhodl v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 5 Pravidel Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství. Dne 7. 4. 2016 rozhodl o zadání zakázky kraje malého rozsahu Nemocnice Jihlava - rekonstrukce trafostanice TS2 a dne 12. 4. 2016 byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem: PSJ, a.s., Jihlava, Jiráskova č.p. 3960, č.o. 32, IČO: 25337220. Cena díla uvedená ve smlouvě činí 4 187 445 Kč bez DPH. Zadavatel, v rámci průzkumu trhu, ověřil před uzavřením smlouvy cenu v místě obvyklou, operativním oslovením 4 odborných firem a posouzením jejich nabídek. Společnost PSJ, a.s., Jihlava podala nabídku, která splňovala podmínky pro předložení nabídky a obsahovala nejnižší cenu v provedeném průzkumu trhu. Akce je kryta finančními prostředky ze schváleného rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2016.
Návrh řešení Podle Čl. 7 odst. (5) Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek je o rozhodnutí informována rada kraje na svém nejbližším zasedání. Odbor majetkový, Krajského úřadu Kraje Vysočina, navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí náměstka hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu Nemocnice Jihlava - rekonstrukce trafostanice TS2 zhotoviteli: PSJ, a.s., Jihlava, Jiráskova č.p. 3960, č.o. 32, IČO: 25337220.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz