Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-31

RK-17-2016-31.doc  RK-17-2016-31pr01.pdf  RK-17-2016-31pr02.xls
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-17-2016-31
NázevPříprava projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
Zpracoval1 Příprava projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina pro: jednání rady kraje č. 17/2016 dne 17. 5. 2016 zpracovali: M. Jelínek, A. Doležalová
Předkládá V. Švarcová, K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuV rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifického cíle 2.3 Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi a výzvy č. 30_16_003 Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi byl pracovníky odboru sociálních věcí ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu zpracován projektový záměr, který je součástí materiálu RK-17-2016-31,př. 1.
Počet dětí, které neobědvají ve svých školách, stále vzrůstá a často to bývá zapříčiněno špatnou finanční situací jejich rodičů. Tyto poznatky jsou známé z praxe škol, práce orgánů sociálně-právní ochrany dětí i z výkonu sociální práce na městských úřadech. Jako problémem, který zasluhuje pozornost, se touto situací zabývala i Rada hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina. Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina je systematicky zaměřen právě na poskytnutí potravinové pomoci dětem ve vážné sociální nouzi. Cílem projektu je zabezpečit školní stravování dětem mateřských škol a žákům základních škol (případně žákům víceletých gymnázií odpovídajících ročníků - nižší stupeň gymnázia) ze sociálně slabých rodin ve věku 3 - 15 let navštěvujících školu, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v rozhodném období 3 kalendářních měsíců souvisle, a snížit tak potravinovou a materiální deprivaci těchto dětí. Cílem je tedy zabezpečit školní stravování úhradou ceny stravného ve školních jídelnách dětem ze sociálně slabých rodin po dobu školního roku 2016/2017 (tj. 1. 9. 2016 - 30. 6. 2017). Stravné bude hrazeno formou úhrady jednotkových nákladů (ceny stravného hrazeného zákonnými zástupci) stanovených na základě platné právní úpravy ve vnitřních dokumentech školy.
Jako partneři s finančním příspěvkem budou vystupovat vlastní školy nebo školská zařízení na území Kraje Vysočina. Během měsíce května 2016 proběhne plošná analýza problematiky školního stravování na všech zmíněných školách a dle výsledků o pravděpodobných počtech zapojených žáků bude upravován rozpočet projektu.
Vzhledem k tomu, že výzva k podávání žádostí o dotaci je uzavřená - má vytyčený okruh žadatelů, je pro Kraj Vysočina alokována částka 4 733 259 Kč. Projekt je tedy rozpočtován do maximální výše této částky. Z toho bude všem partnerům poskytnuto 5 % hodnoty schváleného rozpočtu na hrazení administrativních nákladů spojených s poskytováním pomoci osobám z cílové skupiny, tedy žákům. Po obdržení zálohové platby projektu, bude všem partnerům poskytnuta též záloha až do výše 100 % uznatelných nákladů. Předfinancování projektu tedy nebude požadováno.
Z materiálu RK-17-2016-31,př. 2 vyplývá, že se v Kraji Vysočina nachází 2 390 sociálně znevýhodněných žáků, kteří spadají do cílové skupiny. Díky alokované částce může kraj zabezpečit stravu na školní rok 2016/2017 pro cca 850 dětí (výpočet dle průzkumu MPSV, kdy na jedno dítě je počítána částka 5 265 Kč). Dle průzkumu pilotních projektů ostatních krajů lze očekávat zájem nižší.
V rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci je na programovací období až do roku 2020 alokováno cca 400 mil. Kč. Na období 2016/2017 je určeno 80 mil. Kč pro vybrané kraje. Na aktuální výzvu budou navazovat další obdobné až do roku 2020.
Projekt se nepřekrývá s činností potravinových bank a s dalšími dotačními tituly na potravinovou pomoc připravenými Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zemědělství na podporu distribuce přebytečných anebo cíleně nakoupených potravin, protože takto pořízené potraviny lze distribuovat přímo rodinám, ale provozně je nelze pro konkrétní jednotlivce použít ve školních kuchyních. Tyto systémy se tedy navzájem doplňují, přičemž předkládaný projekt se zabývá problémem, který není jinými typy potravinové pomoci řešen.
Projekt má blízké zaměření s projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který prostřednictvím organizace Women for women poskytuje školám prostředky na stravování žáků v nepříznivé sociální situaci. Tento zdroj je však vzhledem k nedostatečné informovanosti a komunikaci pouze omezeně využíván a je schválen pouze na období do konce roku 2016. Z dlouhodobého hlediska tedy může být řešení prostřednictvím projektu z výzvy MPSV perspektivnější, přičemž překrývání obou zdrojů u téhož jednotlivce je vyloučeno.
Projekt bude hrazen z 85 % z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a z 15 % ze státního rozpočtu, spoluúčast žadatele v tomto projektu není vyžadována.
Návrh řešení Navrhujeme, aby rada kraje uložila odboru sociálních věcí a odboru školství, mládeže a sportu zpracování analýzy problematiky školního stravování a projektové žádosti Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina . Základní teze projektu jsou obsaženy v materiálu RK-17-2016-31, př. 1.
StanoviskaStanovisko Grémia ředitele: Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Stanovisko ekonomického odboru: Předložený projektový záměr není uveden v Rozpočtovém výhledu Kraje Vysočina na roky 2016 - 2018. Dle materiálu bude celkový rozpočet projektu ve výši cca 4 733 tis. Kč, předfinancování ani spolufinancování kraje nebude požadováno.

Stanovisko odboru regionálního rozvoje: Bude sděleno na jednání rady.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí a odboru školství, mládeže a sportu zpracování analýzy problematiky školního stravování a projektové žádosti Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina dle materiálu RK-17-2016-31, př. 1, a to v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci a výzvě č. 30_16_003.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor školství, mládeže a sportu
Termín 20. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz