Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 2/2013 - 02.04.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
05Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
06Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013
07Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2013
08Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
09Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
10Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
11Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2012
12Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/339 Ledeč nad Sázavou - bodová závada
13Dynamické zpomalovací semafory v Kraji Vysočina - Darovací smlouvy
14Darování pozemků v k. ú. a obci Bystrá
15Darování pozemků v k. ú. Rovný a obci Slavíkov
16Převod silnice a pozemků, nabytí pozemku v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice
17Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - k. ú. Stařeč
18Koupě pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
19Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Chotěboř po ukončení akce II/345 Chotěboř - průtah úsek č. 1 a dar kanalizační stoky - Objekt SO 302 a doplnění odvodnění SO 302
20Majetkoprávní vypořádání v k. ú. a obci Přibyslav
21Majetkoprávní dořešení pozemků po zaměření skutečné trasy silnice III/15222 v průjezdním úseku v obci Budkov
22Předání nemovitostí v k. ú. Příseka a k. ú. Brtnice k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
23Změna v nemovitostech v k. ú. Zašovice předaných k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
24Darování pozemků v k. ú. a obci Lesonice
25Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Vepříkov
26Koupě pozemků v k. ú. a obci Věž
27Koupě pozemku v k. ú. a obci Jemnice pro akci II/408 Jemnice - havárie propustku
28Změna usnesení 0209/03/2012/ZK ve znění usnesení č. 0049/01/2013/ZK
29Majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb k. ú. Pístov u Jihlavy
30Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú Jackov a obec Moravské Budějovice
31Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice, obci Světlá nad Sázavou a k. ú. a obci Služátky
32Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Benátky u Houserovky a obci Pelhřimov - vzájemný prodej pozemků
33Koupě pozemku v k. ú. Tis u Habrů a obci Tis
34Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
35Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
36Koupě pozemků v k. ú. Cerekvička a obci Cerekvička-Rosice od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
37Výkup pozemku v k. ú. Veselý Žďár
38Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Libice nad Doubravou
39Předání majetku k hospodaření Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
40Darování pozemků v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
41Výkup pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
42Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
43Koupě pozemků v k. ú. Pozďatín
44Darování pozemků v k. ú. a obci Třešť
45Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
46Změna č. 1 Partnerské dohody projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
47Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
48Předfinancování projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network
49Výzva k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
50Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
51Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2013
52Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
53Změny ve školském rejstříku
54Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2013
55Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2013
57Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013
59Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí
60Dotace TJ Jiskra Havlíčkův Brod na výměnu homerunových plotů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
61Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
62Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
63Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
64Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
65Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na výběr dodavatelů sociálních služeb realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
66Předložení žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných
67Doklady (smlouvy o spolupráci) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Smlouvě o poskytnutí podpory na akce projektu Biodiverzita a Biodiverzita II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí
68Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
69Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
70Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 7/2013 - zemědělské akce
71FOND VYSOČINY - grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013
72Fond Vysočiny - grantový program Regionální kultura 2013
73FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2013
74FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2013
75FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2013
76FOND VYSOČINY - grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013
77FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013
78Podnět k provedení kontrol na základě požadavku politického klubu ODS
79Návrh na poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 financované z IP kraje a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
80Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - uzavření darovací smlouvy s městem Ledeč nad Sázavou
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz