Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-21

ZK-02-2013-21.doc  ZK-02-2013-21pr01.doc  ZK-02-2013-21pr02.doc  ZK-02-2013-21pr03.doc  ZK-02-2013-21pr04.doc  ZK-02-2013-21pr05.doc  ZK-02-2013-21pr06.doc  ZK-02-2013-21pr07.pdf
Číslo materiálu21
Číslo jednacíZK-02-2013-21
NázevMajetkoprávní dořešení pozemků po zaměření skutečné trasy silnice III/15222 v průjezdním úseku v obci Budkov
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní dořešení pozemků v průjezdním úseku obce Budkov.
KSÚSV nechala v roce 2012 zaměřit průjezdní úsek silnice č. III/15222 v obci Budkov. Dle geometrického plánu číslo 256-2031/2012 byly následně oddělené nesilniční pozemky převážně zastavěné obecními chodníky a na straně druhé obecní pozemek zastavěný krajskou silnicí. Nově oddělené pozemky by si měly v současné době v rámci majetkoprávního vypořádání obec Budkov s Krajem Vysočina vzájemně darovat. Současně byly oddělené i pozemky zastavěné silnicí, které by Kraj Vysočina měl následně nabýt do svého vlastnictví od ostatních vlastníků pozemků zastavěných silnicí.
Návrh řešení Záměr darovat pozemky v rozsahu dle materiálu RK-03-2013-10, př. 1 byl zveřejněný dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění po dobu od 23. 1. 2013 do 25. 2. 2013 na úřední desce krajského úřadu.
Pro možnost uzavření příslušných darovacích smluv navrhuje OM zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s obcí Budkov darovací smlouvy v rozsahu dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 1 a ZK-02-2013-21, př. 2. Pro možnost provedení vkladu obou darovacích smluv do katastru nemovitostí navrhuje OM zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 950 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu
ZK-02-2013-21, př. 3 a dodatek č. 951 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 4.
OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít v rozsahu a za cenu s vlastníkem dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 5 kupní smlouvu a dále rozhodnout bezúplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina od ČR - Státního pozemkového úřadu pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 6. Ve výši kupní ceny (40,- Kč/m2 - odpovídá ceně pozemku zastavěného silnicí III. třídy dle platného cenového věstníku MF) uplatní OM požadavek na státní dotaci na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy vůči ministerstvu financí.
StanoviskaRada kraje svým usnesením 0094/03/2013/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Budkov dle darovací smlouvy dle materiálu RK-03-2013-10, př. 2, rozhodnout nabýt darem pozemek z vlastnictví obce Budkov do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu
RK-03-2013-10, př. 3, schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2013-10, př. 4, schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2013-10, př. 5, rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-03-2013-10, př. 6, rozhodnout nabýt bezúplatně pozemky v rozsahu dle materiálu RK-03-2013-10, př. 7.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Budkov dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 1;
* nabýt darem pozemek z vlastnictví obce Budkov do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 2;
* nabýt úplatně z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 5;
* nabýt bezúplatně pozemky z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 6;
schvaluje
* dodatek č. 950 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 3;
* dodatek č. 951 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz