Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-45

ZK-02-2013-45.doc  ZK-02-2013-45pr01.pdf
Číslo materiálu45
Číslo jednacíZK-02-2013-45
NázevPoskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval D. Kratochvílová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o přidělení dotace na základě žádostí dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
Na základě usnesení č. 0600/08/2012/ZK, ze dne 18. 12. 2012 ( Zastupitelstvo Kraje
schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-08-2012-63, př. 1 ) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina (dále jen Zásady ).
Žádosti obcí, Škol podporujících zdraví, nestátních neziskových organizací (dále jen NNO ) a místních akčních skupin (dále jen MAS ) byly předloženy Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) do 15. 2. 2013, tj. do dne prvního termínu ukončení příjmu žádostí pro rok 2013.
Všechny žádosti byly posouzeny z hlediska jejich úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií přijatelnosti stanovených Zásadami. Na základě tohoto posouzení byl vytvořen seznam žádostí obcí, Škol podporujících zdraví a NNO (ZK-02-2013-45, př. 1), které splnily všechny podmínky stanovené Zásadami a mají tudíž nárok na poskytnutí dotace v roce 2013.
Návrh řešení ORR navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 21 žadatelům dle seznamu uvedeného v materiálu ZK-02-2013-45, př. 1.
Celková výše finančních prostředků alokovaná na Zásady, v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, je 2 500 000 Kč. Celková výše požadovaných dotací v prvním termínu podávání žádostí je
1 960 578 Kč.
StanoviskaRada Kraje Vysočina: Rada kraje na svém jednání dne 12. 3. 2013 schválila usnesení 0464/09/2013/RK ( Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-09-2013-58, př. 1; rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-09-2013-58, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu RK-09-2013-58, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-09-2013-58, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina; schvaluje seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-09-2013-58, př. 2; rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-09-2013-58, př. 2 žadatelům uvedeným v materiálu RK-09-2013-58, př. 2 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-09-2013-58, př. 2 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina. )

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina: Usnesením 14/02/2013/Vrr Výbor doporučuje zastupitelstvu kraje poskytnout dotace žadatelům dle přílohy č. 1 materiálu.

Ekonomický odbor: Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 je uvažována částka 2 500 tis. Kč na dotace na naplňování a propagaci principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina (ÚZ 00091).

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ00015-04.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-02-2013-45, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-02-2013-45, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2013-45, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-02-2013-45, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz