Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-51

ZK-02-2013-51.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíZK-02-2013-51
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2013
Zpracoval A. Vlachová, L. Kolčavová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMŠMT vyhlásilo na rok 2013 rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie . Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky právnickým osobám vykonávající činnost základních škol na částečnou úhradu, popř. krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání žáků zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků.
Finanční prostředky jsou poskytovány na základě žádostí jednotlivých krajských úřadů. MŠMT žádosti vyhodnotilo a Rozhodnutím čj. MSMT-819/2013-200 byla Kraji Vysočina přidělena neinvestiční dotace ve výši 20 900 Kč s účelovým určením pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34, IČO: 47366419.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 školského zákona krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
OŠMS zastupitelstvu kraje navrhuje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 20 900 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34, IČO: 47366419.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 5. 3. 2013 usnesením č. 0399/08/2013/RK:
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 20 900 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34, IČO: 47366419;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 20 900 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34, IČO: 47366419.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 20 900 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34, IČO: 47366419.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín duben 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz