Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-20

ZK-02-2013-20.doc  ZK-02-2013-20pr01.doc  ZK-02-2013-20pr02.doc  ZK-02-2013-20pr03.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíZK-02-2013-20
NázevMajetkoprávní vypořádání v k. ú. a obci Přibyslav
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Přibyslav.
Na odbor majetkový se obrátila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod, s žádostí o majetkoprávní vypořádání pozemků, jež byly zaměřeny GP č. 1458-37/2012. Zaměřena byla část průjezdního úseku silnice III/35211, která je ve vlastnictví kraje a část cyklostezky, jež byla vybudována městem Přibyslav. Tato se částečně nachází na pozemcích Kraje Vysočina. Jedná se dle GP č. 1458-37/2012 o pozemky par. č. 1045/12 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 85 m2 a par. č. 1797/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 217 m2 a dále o pozemek par. č. 1007/3 trvalý travní porost o výměře 127 m2, který s cyklostezkou sousedí. Město Přibyslav souhlasí s převodem těchto pozemků do svého vlastnictví.
Dle GP odbor majetkový dále zjistil, že část tělesa silnice III/35211 se nachází na pozemku par. č. 1045/15 ostatní plocha, silnice o výměře 44 m2, který je ve vlastnictví právnické osoby SC Metal, s. r. o., U Nádraží 383, 582 22 Přibyslav. Tento vlastník souhlasí s prodejem pozemku za kupní cenu 40 Kč/m2.
GP č. 1458-37/2012 ještě není zapsán v katastru nemovitostí.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje darovat uvedené pozemky do vlastnictví města. Návrh je v souladu s příslušnými ustanoveními přijatých Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina, neboť pozemky budou využívány nekomerčně pro veřejně prospěšné účely - cyklostezka.
OM dále navrhuje úplatný převod pozemku z vlastnictví právnické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina, neboť tak dojde ke sjednocení vlastnictví pozemku i stavby na něm.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout darovat pozemky městu a rozhodnout úplatně nabýt pozemek z vlastnictví osoby aktuálně evidované v katastru nemovitostí do vlastnictví kraje. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV.
Darovací a kupní smlouva nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
Záměr darování pozemků byl vyvěšen na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 8. 2. 2013 až 11. 3. 2013
StanoviskaKSÚSV i ODSH s převodem souhlasí, rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje darovat pozemky městu a úplatně nabýt pozemek do vlastnictví kraje usnesením č. 0202/05/2013/RK ze dne 5. 2. 2013
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem dle GP č. 1458-37/2012 nově oddělené pozemky par. č. 1045/12 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 85 m2 a par. č. 1797/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 217 m2 a par. č. 1007/3 trvalý travní porost o výměře 127 m2 v k. ú. a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
* úplatně nabýt dle GP č. 1458-37/2012 nově oddělený pozemek par. č. 1045/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2 z vlastnictví SC Metal, s. r. o., U Nádraží 383, 582 22 Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 40 Kč/m2;
schvaluje
* dodatek č. 948 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2013-20, př. 1;
* dodatek č. 949 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2013-20, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2013- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz