Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-38

ZK-02-2013-38.doc  ZK-02-2013-38pr01.xls  ZK-02-2013-38pr02.xls  ZK-02-2013-38pr03.doc  ZK-02-2013-38pr04.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíZK-02-2013-38
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Libice nad Doubravou
Zpracoval M. Slánský
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává majetkoprávní vypořádání silnice č. III/34417 v k. ú. a obci Libice nad Doubravou.
Na odbor majetkový zaslala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, geometrický plán č. 450-1076/2012, který zachytil skutečný průběh silnice č. III/34417 vedoucí městysem Libice nad Doubravou a z něho plyne, že toto zjištění vyžaduje majetkoprávní nápravu.
Některé pozemky, které jsou zastavěny silnicí, jsou ve vlastnictví fyzických osob a právnické osoby, některé jsou ve vlastnictví městyse Libice nad Doubravou a jeden je ve vlastnictví České republiky a příslušnost hospodařit je zřízena pro Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky.
Pozemky ve vlastnictví obce, které Kraj Vysočina požaduje nabýt darem od městyse Libice nad Doubravou, jsou uvedeny v materiálu ZK-02-2013-38, př. 1 (výměra celkem 294 m2).
Pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina, které městys Libice nad Doubravou požaduje nabýt darem od Kraje Vysočina, jsou uvedeny v materiálu ZK-02-2013-38, př. 2 (výměra celkem 1023 m2).
Pozemky ve vlastnictví fyzických osob a právnické osoby, které má Kraj Vysočina v úmyslu vykoupit budou řešeny v jiném materiálu, jelikož vzájemné vypořádání pozemků s městysem Libice nad Doubravou je z časového hlediska prioritní z důvodu výstavby a oprav chodníků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a městysem Libice nad Doubravou vzájemné darovací smlouvy a sjednotit tak vlastnictví jednotlivých pozemků stavby silnice a stavby chodníků. Převáděné pozemky budou dodatkem zřizovací listiny vloženy k hospodaření příspěvkové organizaci Kraje Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Návrh je v souladu s čl. II, odst. 2 Zásad zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt darem pozemky od městyse Libice nad Doubravou dle materiálu ZK-02-2013-38, př. 1 a převést darem pozemky městysi Libice nad Doubravou dle materiálu ZK-02-2013-38, př. 2 a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Podmínka zveřejnění byla ke dni konání tohoto zastupitelstva splněna.
Převodní smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smlouvy.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace a odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s navrženými převody pozemků.
Usnesením č. 1836/35/2012/RK rada kraje rozhodla zahájit jednání o vzájemném převodu pozemků, rozhodla zveřejnit záměr darování a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout o vzájemných majetkoprávních převodech.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2013-38, př. 1 z vlastnictví městyse Libice nad Doubravou do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2013-38, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou;
schvaluje
dodatek č. 968 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-38, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz