Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-74

ZK-02-2013-74.doc  ZK-02-2013-74pr01.doc  ZK-02-2013-74pr02.doc
Číslo materiálu74
Číslo jednacíZK-02-2013-74
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2013
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu rekonstrukcí, oprav, případně dovybavení mateřských škol umístěných v obcích kraje s maximální podporou 150 000 Kč na jeden projekt. V letech 2009 - 2012 byla vyhlášena čtyři kola tohoto programu. Dosud bylo podpořeno celkem 141 projektů celkovou částkou 17 700 000 Kč. V souladu se schválenou alokací Fondu Vysočiny je navržen objem finančních prostředků pro tento grantový program ve výši 5 000 000 Kč.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje vyhlásit grantový program na podporu rekonstrukcí, oprav, modernizací nebo dovybavení budov mateřských škol se zaměřením na snížení energetické náročnosti jejich provozu. Realizace navrhovaného grantového programu bude mít dle zkušeností z předchozích kol pozitivní vliv na objem zakázek u drobných místních podnikatelů a stavebních firem, což přispěje k oživení podnikatelského prostředí a zachování pracovních míst na venkově. Z důvodu klesajícího zájmu žadatelů z řad malých obcích o tento typ dotace byl od roku 2012 rozšířen možný okruh žadatelů na všechny obce Kraje Vysočina. Další změnou je zaměření programu na snižování energetické náročnosti budov mateřských škol. V posledních letech byly podporovány rekonstrukce a opravy stravovacích a sociálních zařízení.
StanoviskaStanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Stanovisko odboru informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV00622.

Rada Kraje Vysočina:
Rada kraje dne 12. 3. 2013 usnesením č. 0459/09/2013/RK doporučila zastupitelstvu kraje přijmout navrhované usnesení ( Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Naše školka 2013 dle materiálu RK-09-2013-52, př. 1. ).

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina:
Výbor regionálního rozvoje dne 4. 3. 2013 usnesením č. 017/02/2013/VRR doporučil zastupitelstvu kraje přijmout navrhované usnesení (,,Výbor regionálního rozvoje doporučuje zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Naše školka 2013 dle materiálu VRR-02-2013-09, př. 1. ).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Naše školka 2013 dle materiálu ZK-02-2013-74, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu Naše školka 2013 ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
ČSSD -
KSČM -
Pro Vysočinu -
TOP09 a SPV -
* .............................. předsedou řídicího výboru grantového programu Naše školka 2013 ;
* garantem grantového programu Naše školka 2013 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 2. 4. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz