Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-25

ZK-02-2013-25.doc  ZK-02-2013-25pr01.doc  ZK-02-2013-25pr02.doc  ZK-02-2013-25pr03.pdf
Číslo materiálu25
Číslo jednacíZK-02-2013-25
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Vepříkov
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o převod pozemků zastavěných chodníky, veřejným prostranstvím a silnicí III/3469 mezi obcí Vepříkov a Krajem Vysočina.
Obec Vepříkov požádala dne 8. 1. 2013 o majetkoprávní vypořádání pozemků vyplývající ze zaměření silnice III/3469, a to formou vzájemného darování mezi obcí Vepříkov a Krajem Vysočina.
Dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 byl mimo jiné z pozemku par. č. 1337/1 oddělen pozemek par. č. 1337/12. Pozemek není zastavěn silnicí III/3469.
Pozemek par. č. 1337/1 nabyl Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl dán do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byl tento pozemek svěřen do správy organizace s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, nyní předán k hospodaření této organizaci. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod pro obec a k. ú. Vepříkov na LV č. 155.
Geometrickým plánem č. 127-1199/2003 byl z pozemku par. č. 1281/1 oddělen díl a . Tento pozemek je zastavěn silnicí III/3469. Dále je touto silnicí zastavěn pozemek par. č. 1337/9 a pozemek par. č. 1337/5. Pozemky par. č. 1281/1 , pozemek par. č. 1337/9, pozemek par. č. 1337/5 v obci a k. ú. Vepříkov jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod na LV 10001. Obec Vepříkov převede tyto nemovitosti do vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemek par. č. 1337/12 v k. ú. Vepříkov oddělený z pozemku par. č. 1337/1 dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vepříkov. Záměr darování pozemku byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Pozemek není zastavěn silnicí a je pro Kraj Vysočina nepotřebný.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem uvedený pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vepříkov a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
OM dále navrhuje nabýt pozemky par. č. 1337/5, par. č. 1337/9, dále pozemek par. č. 1281/1 - díl a dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 v k. ú. Vepříkov z vlastnictví obce Vepříkov do vlastnictví Kraje Vysočina. Pozemky par. č. 1337/5, par. č. 1337/9 a díl a pozemku par. č. 1281/1 jsou zastavěny silnicí č. III/3469.
Návrh usnesení předpokládá nabýt darem pozemky par. č. 1337/5, par. č. 1337/9, dále díl a pozemku par. č. 1281/1 dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 v k. ú. Vepříkov z vlastnictví obce Vepříkov do vlastnictví Kraje Vysočina a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.
Stanoviska1.Usnesením 0093/03/2013/RK ze dne 22. 1. 2013 rozhodla rada Kraje Vysočina zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 1337/12 v k. ú. Vepříkov oddělený z pozemku par. č. 1337/1 dle geometrického plánu
č. 127-1199/2003 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vepříkov a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem výše uvedený pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vepříkov.
2.Usnesením 0093/03/2013/RK ze dne 22. 1. 2013 doporučila rada Kraje Vysočina zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 1337/5, par. č. 1337/9, dále pozemek par. č. 1281/1 díl a dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 v k. ú. Vepříkov z vlastnictví obce Vepříkov do vlastnictví Kraje Vysočina.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod souhlasí se vzájemnými převody pozemků. ODSH s uvedenými převody také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemek par. č. 1337/12 oddělený z pozemku par. č. 1337/1 dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 v k. ú. Vepříkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vepříkov;
* nabýt darem pozemky par. č. 1337/5, par. č. 1337/9 a díl a oddělený dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 z pozemku par. č. 1281/1 v k. ú. Vepříkov z vlastnictví obce Vepříkov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 955 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-25, př. 1;
* dodatek č. 956 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-25, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz