Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-24

ZK-02-2013-24.doc  ZK-02-2013-24pr01.doc  ZK-02-2013-24pr02.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíZK-02-2013-24
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Lesonice
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků obci Lesonice podél silnice III/36071 a III/4102.
Obec Lesonice realizovala stavbu Rekonstrukce komunikačních ploch Lesonice a stavbu Rekonstrukce komunikačních ploch - II. etapa, Lesonice - chodník . Pro potřeby územního a stavebního řízení byla na základě usnesení 1190/26/2009/RK ze dne 25. 8. 2009 a usnesení 1083/22/2010/RK ze dne 13. 7. 2010 uzavřena Smlouva zakládající právo provést stavbu. Obec Lesonice požádala o darování pozemků par. č. 552/33, par. č. 556/3, par. č.556/2, par. č. 552/32 oddělených geometrickým plánem č. 282-5640/2011. Pozemky jsou zastavěny chodníky. Geometrickým plánem č. 282-5640/2011 byl z pozemku par. č. 552/31 oddělen pozemek par. č. 552/33 o výměře 715 m2 a 552/32 o výměře 672 m2, z pozemku par. č. 556 byl oddělen pozemek 556/2 o výměře 292 m2 a 556/3 o výměře 500 m2 . Oddělené pozemky nejsou zastavěny silnicemi III/36071 ani III/4102, avšak jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina. Pozemky oddělené tímto geometrickým plánem jsou pro Kraj Vysočina nepotřebné a mohou být převedeny do vlastnictví obce Lesonice. Převod pozemků byl projednán s obcí Lesonice.
Pozemky par. č. 552/31 a par. č. 556 nabyl Kraj Vysočina na základě zákona
č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Zřizovací listinou a Dodatkem zřizovací listiny č. 357 byly pozemky svěřeny do správy, nyní k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Moravské Budějovice pro k. ú. a obec Lesonice na listu vlastnictví č. 131.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemek par. č. 552/33 o výměře 715 m2, oddělený z pozemku par. č. 552/31, pozemek par. č. 552/32 o výměře 672m2, oddělený z pozemku par. č. 552/31, pozemek par. č. 556/3 o výměře 500 m2, oddělený z pozemku par. č. 556 a pozemek par. č. 556/2 o výměře 292 m2, oddělený z pozemku par. č. 556 dle geometrického plánu
č. 282-5640/2011, vše v obci a k. ú. Lesonice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lesonice. Záměr darování uvedených pozemků byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Požadované pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou pro kraj nepotřebné. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu. Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem uvedené pozemky z vlastnictví Kraje do vlastnictví obce Lesonice a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku
StanoviskaUsnesením 0273/06/2013/RK ze dne 12. 2. 2013 rozhodla rada Kraje Vysočina zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 552/33 o výměře 715 m2, oddělený z pozemku par. č. 552/31, pozemek par. č. 552/32 o výměře 672 m2, oddělený z pozemku par. č. 552/31, pozemek par. č. 556/3 o výměře 500 m2, oddělený z pozemku par. č. 556 a pozemek par. č. 556/2 o výměře 292 m2, oddělený z pozemku par. č. 556 dle geometrického plánu č. 282-5640/2011, vše v obci a k. ú. Lesonice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lesonice a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem výše uvedené pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lesonice.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč souhlasí s darováním uvedených pozemků. ODSH s uvedenými převody také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 552/33 o výměře 715 m2, oddělený z pozemku par. č. 552/31, pozemek par. č. 552/32 o výměře 672 m2, oddělený z pozemku par. č. 552/31, pozemek par. č. 556/3 o výměře 500 m2, oddělený z pozemku par. č. 556 a pozemek par. č. 556/2 o výměře 292 m2, oddělený z pozemku par. č. 556 dle geometrického plánu
č. 282-5640/2011, vše v obci a k. ú. Lesonice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lesonice;
schvaluje
dodatek č. 954 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-24, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz