Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-48

ZK-02-2013-48.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíZK-02-2013-48
NázevPředfinancování projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zvýšení částky nutné k předfinancování projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (Železniční uzlová města a TEN-T sítě), registrační číslo 3sCE413P2, (dále jen RAILHUC ), který je financován z Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe). Kraj Vysočina je projektovým partnerem č. 3. Projekt je v realizaci od 1. 10. 2011 s cílem zprostředkování výměny zkušeností a sdílení dobré praxe mezi železničními uzly v oblasti integrace místní a regionální dopravy do národních a transevropských sítí a nalezení inovativních řešení, která posílí význam železniční dopravy v partnerských regionech a pomohou zlepšit dostupnost střední Evropy různými způsoby dopravy. Konec realizace projektu je plánován na 30. 9. 2014.
Usnesením č. 0097/03/2011/RK ze dne 17. 1. 2011 ( Rada kraje schvaluje účast kraje Vysočina v projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe) ) schválila rada kraje účast Kraje Vysočina v tomto projektu.
Usnesením č. 0047/01/2011/ZK ze dne 1. 2. 2011 ( Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 735 000 Kč (kurz 24,50 Kč = 1 Euro, tj. max. 30 000 Euro) na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu ) schválilo zastupitelstvo kraje převod finančních prostředků určených na financování tohoto projektu. Vzhledem k aktuálnímu nedostatku finančních prostředků na zvláštním bankovním účtu projektu RAILHUC způsobený nedostatečně rychlou administrací projektu ze strany kontrolního orgánu 1. stupně - Centra pro regionální rozvoj České republiky a zdlouhavým procesem poskytování dotace v Operačním programu Nadnárodní spolupráce je nezbytné zvýšit částku nutnou k předfinancování tohoto projektu o 1 500 000 Kč. Částka je potřebná k zajištění bezproblémové administrace projektu ze strany Kraje Vysočina jako partnera projektu RAILHUC. Spolufinancování činí z rozpočtu Kraje Vysočina 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Po závěrečném vyúčtování a následném připsání dotace bude příslušná částka vrácena zpět do Fondu strategických rezerv.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina zvýšit částku nutnou k předfinancování projektu RAILHUC o 1 500 000 Kč převedenou z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů k zajištění bezproblémové administrace tohoto projektu ze strany Kraje Vysočina.
StanoviskaRada Kraje Vysočina: Rada Kraje Vysočina na svém jednání 12. 3. 2013 usnesením č. 0463/09/2013/RK doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina přijmout navrhované usnesení ( Rada kraje doporučuje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 1 500 000 Kč určených na předfinancování projektu RAILHUC s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu ).
Odbor ekonomický: Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení, výše krajského podílu zůstává nezměněna, finanční prostředky určené na předfinancování projektu budou po vyúčtování vráceny do Fondu strategických rezerv.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 1 500 000 Kč určených na předfinancování projektu RAILHUC s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 30. 4. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz