Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-03

ZK-02-2013-03.doc  ZK-02-2013-03pr01.xls  ZK-02-2013-03pr02.xls  ZK-02-2013-03pr03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíZK-02-2013-03
NázevInformace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Zpracoval3 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje pro: jednání zastupitelstva kraje č. 2/2013 dne 2. 4. 2013 zpracovali: vedoucí odborů a samostatných oddělení, D. Frajová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuA) Informace týkající se počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a organizační struktury úřadu:

Rada kraje v daném období neprojednávala změnu počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina. Naposledy se rada kraje zabývala stanovením počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina na svém zasedání konaném dne 28. 8. 2012 (usnesení číslo 1530/29/2012/RK). Informace zazněla již na minulém jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Organizační struktura krajského úřadu je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu
(ZK-02-2013-03, př. 1). Tabulkových pracovních míst na krajském úřadě je ve sledovaném období 431, z toho obsazených k 31. 3. 2013 je 424 pracovních míst. Na obsazení ostatních 7 pracovních míst buď probíhají či proběhla výběrová řízení a čeká se na nástup zaměstnanců, anebo jsou v přípravě jednání o vyhlášení výběrových řízení.

V daném období také došlo k personální změně na pozici vedoucí/ho Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina. Důvodem této změny bylo ukončení pracovního poměru na vlastní žádost tehdejšího vedoucího odboru MUDr. Lukáše Kettnera. Na uvedenou pracovní pozici bylo vypsáno a proběhlo výběrové řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě výsledků výběrového řízení byla dnem 1. 3. 2013 na návrh ředitele krajského úřadu jmenována radou kraje do funkce vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina Ing. Soňa Měrtlová.

Uvedené informace jsou v souladu se stavem k odeslání údajů dne 15. 3. 2013.

Přehled okresů, z nichž jednotliví zaměstnanci přicházejí, je přílohou č. 2 tohoto materiálu (ZK-02-2013-03, př. 2).
Telefonní a e-mailové spojení na jednotlivá pracoviště, jejich umístění a organizační zařazení zaměstnanců do jednotlivých odborů je v aktuální verzi k dispozici na internetových stránkách Kraje Vysočina (aktivní odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/index.php).


B) Informace týkající se činnosti krajského úřadu:

Textová informace o hlavních záležitostech zpracovávaných Krajským úřadem Kraje Vysočina za období od 19. 2. 2013 do 15. 3. 2013 s výhledem do 2. 4. 2013 je přílohou č. 3 tohoto materiálu (ZK-02-2013-03, př. 3).
Návrh řešení Ředitel krajského úřadu navrhuje zastupitelstvu kraje, aby vzalo informaci o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za příslušné období na vědomí. Členové zastupitelstva mají možnost položit k informaci dotazy. Ta může být na jejich základě doplněna ústně přímo v průběhu zasedání zastupitelstva, komplikovanější dotazy budou zodpovězeny písemnou formou v rámci vyřizování interpelací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
Odpovědnost ředitel krajského úřadu
Termín 2. 4. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz