Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-69

ZK-02-2013-69.doc  ZK-02-2013-69pr01.pdf  ZK-02-2013-69pr02.xls  ZK-02-2013-69pr03.xls  ZK-02-2013-69pr04.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíZK-02-2013-69
NázevPoskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
Zpracoval P. Bureš, J. Mikyna, R. Zvolánek
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuJedná se o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce. V termínu pro příjem žádostí do 31. 1. 2013 bylo odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství doručeno 12 žádostí o poskytnutí dotace v celkové výši 54 121 563 Kč (viz příloha č. 2 a 3 tohoto materiálu).
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 8. 11. 2011 usnesením č. 0527/06/2011/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce č. 07/11 (dále jen zásady ). Zásady řeší poskytování finančních prostředků na výstavbu či rekonstrukci kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích o velikosti do 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO). Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 v kapitole Zemědělství § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly je na drobné vodohospodářské ekologické akce schválena částka 43 000 000 Kč, z níž je 5 547 000 Kč smluvní závazek z roku 2012. K dispozici tedy je 37 453 000 Kč.
Návrh řešení Hodnotící výbor pro posouzení žádostí zasedal dne 14. 2. 2013. Žádosti doporučené k poskytnutí dotací včetně dalších údajů k jednotlivým posuzovaným žádostem jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto materiálu, žádosti doporučené k neposkytnutí dotací jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto materiálu. Zápis ze zasedání hodnotícího výboru je přílohou č. 1 tohoto materiálu.
Hodnotící výbor doporučil poskytnutí dotací 10 žadatelům. Celková výše doporučených dotací je 43 453 000 Kč. Čerpání dotací bude probíhat podle vzorové smlouvy, jejíž návrh je přílohou č. 4 tohoto materiálu.
S ohledem na to, že podpora vodohospodářské infrastruktury může zakládat veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, je nutné eliminovat riziko poskytnutí nezákonné veřejné podpory. V tomto případě je možné pověřit příjemce výkonem služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Toto pověření musí být učiněno veřejnoprávní institucí, tedy v případě obcí či jejich svazků krajem, na jehož území se obec či svazek obcí nachází.
Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívá ve snížení položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů při současném zvýšení položky 6341 Investiční transfery obcím a položky 6349 Investiční transfery dobrovolným svazkům obcí podle přílohy č. 2 tohoto materiálu.
Zároveň hodnotící výbor doporučil schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 6 000 000 Kč při současném snížení § 2310 Pitná voda o částku 6 000 000 Kč. Důvodem je neuskutečnění předpokládaného spolufinancování staveb vodovodů a kanalizací v rámci programu Ministerstva zemědělství krajem v letošním roce. Uvedená částka byla v rozpočtu kraje určená na spolufinancování ve výši 10 až 20 % nákladů akcí zařazených v roce 2013 do nejvyšších priorit v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství. Ministerstvo zemědělství ale v lednu 2013 vydalo nový program 129 250 Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací , ve kterém již povinná spoluúčast kraje zakotvena není.
StanoviskaEkonomický odbor:
Ekonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření. V Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 v kapitole Zemědělství, § 2310 Pitná voda je schválena částka 6 000 000 Kč a v § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly je na drobné vodohospodářské ekologické akce schválena částka 43 000 000 Kč, z níž je 5 547 000 Kč smluvní závazek z roku 2012.

Odbor informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace ZZ00544.

Odbor sekretariátu hejtmana:
K publicitě dané dotace uvedené v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace nemáme připomínky.

Rada kraje dne 12. 3. 2013 usnesením č. 0457/09/2013/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 6 000 000 Kč při současném snížení § 2310 Pitná voda o částku 6 000 000 Kč; rozhodnout poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 43 453 000 Kč dle materiálu ZK-02-2013-69, př. 2; neposkytnout dotace obci a svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-02-2013-69, př. 3; schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2013-69, př. 4.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 6 000 000 Kč při současném snížení § 2310 Pitná voda o částku 6 000 000 Kč;
rozhoduje
* poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 43 453 000 Kč dle materiálu ZK-02-2013-69, př. 2;
* neposkytnout dotace obci a svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-02-2013-69, př. 3;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2013-69, př. 4.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz