Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-53

ZK-02-2013-53.doc  ZK-02-2013-53pr01.xls
Číslo materiálu53
Číslo jednacíZK-02-2013-53
NázevZměny ve školském rejstříku
Zpracoval3 Změny ve školském rejstříku pro: jednání zastupitelstva kraje č. 2/2013 dne 2. 4. 2013 zpracovali: M. Pech, K. Ubr, Z. Hloušková
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje o záměrech škol a školských zařízení na změny ve školském rejstříku a v případě změn u škol a školských zařízení zřizovaných krajem je předkládá zřizovateli k vyjádření. Ředitelé středních škol zaslali na OŠMS žádosti o změny zápisu školy nebo školského zařízení ve školském rejstříku v mimořádném termínu. Tyto změny jsou blíže specifikovány v materiálu ZK-02-2013-53, př. 1. Změny jsou koncepčního charakteru (změny nejvyššího povoleného počtu žáků oborů, zařazení a vyřazení oborů). Žadatelé předkládají žádosti o změnu krajskému úřadu a krajský úřad je se svým vyjádřením předkládá na MŠMT. Na základě schváleného zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 143 odst. 1, 2, a 3 a v souladu s Metodikou transformace sítě škol, předškolních a školských zařízení na školský rejstřík č.j. 28 778/2004-21 rozhoduje o části změn v rejstříku MŠMT a o části krajský úřad.
Návrh řešení Rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje k posouzení změny ve školském rejstříku uvedené v materiálu ZK-02-2013-53, př. 1 k projednání. Při posuzování záměrů změn vycházel OŠMS z aktuálního stavu a předpokládaného vývoje vzdělávacích potřeb dle úkolů a pravidel Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 (dále jen DZKV ). K záměrům změn v zařazení škol a školských zařízení zřizovaných krajem se zastupitelstvo kraje vyjadřuje jako zřizovatel (dle § 145 výše uvedeného zákona je součástí návrhu souhlas zřizovatele, pokud je navrhovatelem příspěvková organizace). Změny ve školském rejstříku byly projednány ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 7. 3. 2013.
StanoviskaStanovisko rady kraje
Rada kraje usnesením 0437/09/2013/RK na svém jednání dne 12. 3. 2013
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označenými v materiálu
RK-09-2013-30, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 1D, 3A 3B;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-09-2013-30, př. 1 kódy 2C, 2A, 2B.


Odbor majetkový nemá k navrženým změnám ve školském rejstříku námitek za předpokladu, že tyto změny nebudou generovat neinvestiční či investiční náklady na stavební úpravy budov a jsou v souladu s kapacitami budov.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-02-2013-53, př. 1 kódy 2C, 2A, 2B.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 15. 4. 2013 odeslat příslušnému správnímu orgánu
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz