Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-36

ZK-02-2013-36.doc  ZK-02-2013-36pr01.xls  ZK-02-2013-36pr02.xls  ZK-02-2013-36pr03.doc  ZK-02-2013-36pr04.doc  ZK-02-2013-36pr05.pdf
Číslo materiálu36
Číslo jednacíZK-02-2013-36
NázevKoupě pozemků v k. ú. Cerekvička a obci Cerekvička-Rosice od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový (dále jen OM) zjistil, že silnicí III/03828 jsou mj. zastavěny pozemky dle materiálu ZK-02-2013-36, př. 1, které Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava vede na listu vlastnictví č. 4 pro k. ú. Cerekvička a obec Cerekvička-Rosice, kde je jako výhradní vlastník uvedena Česká republika a právo hospodaření s majetkem státu má Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč.
Státní statek Jeneč zaslal na OM znalecký posudek č. 414-29-2013, kterým jsou pozemky dle materiálu ZK-02-2013-36, př. 1 oceněny na celkovou částku ve výši 103 260 Kč, tj. 20 Kč/m2.
Týden po obdržení znaleckého posudku Státní statek Jeneč sdělil, že od Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Jihlava obdržel vyrozumění o opravě chyby v katastrálním operátu, kdy u pozemku par. č. 1149/13 došlo ke snížení výměry z 1 911 m2 na 1 789 m2. Rozdíl činí 122 m2. V důsledku toho se dohodlo i snížení ceny o 2 440 Kč na částku 100 820 Kč. Upravená výměra je uvedena v materiálu ZK-02-2013-36, př. 2.
Státní statek Jeneč dále požaduje uhradit částku ve výši 2600 Kč za znalecký posudek č. 414-29-2013.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje nabýt výše uvedené pozemky z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč do vlastnictví Kraje Vysočina, protože jsou zastavěny tělesem silnice III. třídy a dále uhradit Státnímu statku Jeneč částku za vyhotovení znaleckého posudku.
Výše uvedeným majetkoprávním úkonem bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemků a staveb jimi zastavěných resp. užívaných.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt koupí pozemky dle materiálu ZK-02-2013-36, př. 2 z vlastnictví ČR - Státního statku Jeneč do vlastnictví Kraje Vysočina a uhradit Státnímu statku Jeneč částku za znalecký posudek. Současně návrh předpokládá schválení dodatku zřizovací listiny, kterým bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV.
StanoviskaUsnesením č. 0479/10/2013/RK ze dne 19. 3. 2013 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje
* rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-10-2013-11, př. 2 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 820 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu RK-10-2013-11, př. 4 plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 600 Kč;
* schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-10-2013-11, př. 3.
KSÚS Vysočiny i ODSH souhlasí s nabytím pozemků do vlastnictví kraje.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2013-36, př. 2 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 820 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-36, př. 4 plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 600 Kč;
schvaluje
dodatek č. 966 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-36, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz