Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-30

ZK-02-2013-30.doc  ZK-02-2013-30pr01.doc  ZK-02-2013-30pr02.doc  ZK-02-2013-30pr03.pdf
Číslo materiálu30
Číslo jednacíZK-02-2013-30
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků k. ú Jackov a obec Moravské Budějovice
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMěsto Moravské Budějovice realizovalo stavbu Autobusová zastávka Jackov . Stavba řešila autobusové zastávky a zálivy spolu s chodníkovými úpravami v návaznosti na silnici II/152. Po dokončení stavby byl vydán kolaudační souhlas a vyhotoven geometrický plán
č. 333-2208/2012, kterým byla stavba zaměřena. Následně Město Moravské Budějovice požádalo o provedení majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje, v souladu s uzavřenou smlouvou zakládající právo provést stavbu, provést majetkoprávní vypořádání pozemků na základě výše uvedeného geometrického plánu s tím, že pozemky par. č. 288/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2 a par. č. 288/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 oba nově oddělené z pozemku par. č. 288/3 v k. ú. Jackov, nacházející se mimo těleso silnice, budou převedeny darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice. Dále pozemky par. č. 288/36 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2 nově oddělený z pozemků par. č. 288/13, par. č. 288/18, par. č. 288/36 a par. č. 288/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2 nově oddělený z pozemku par. č. 57/1 v k. ú. Jackov, které jsou součástí silnice, budou převedeny darem z vlastnictví města Moravské Budějovice do vlastnictví Kraje Vysočina. Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztah.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o darování pozemků do vlastnictví města Moravské Budějovice, nabytí pozemků do vlastnictví kraje a schválit dodatky Zřizovací listiny KSÚSV.
StanoviskaUsnesením 0190/05/2013/RK ze dne 5. 2. 2013 rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků par. č. 288/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2 a par. č. 288/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 nově oddělených dle GPL č. 333-2208/2012 z pozemku par. č. 288/3 v k. ú. Jackov a obec Moravské Budějovice a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout: převést darem pozemky par. č. 288/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2 a par. č. 288/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 nově oddělené dle GPL č. 333-2208/2012 z pozemku par. č. 288/3 v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice; nabýt darem pozemek par. č. 288/36 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2 nově oddělený z pozemků par. č. 288/13, par. č. 288/18, par. č. 288/36 a pozemek par. č. 288/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2 nově oddělený z pozemku par. č. 57/1 v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice dle GPL č. 333-2208/2012 z vlastnictví města Moravské Budějovice do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky par. č. 288/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2 a par. č. 288/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 nově oddělené dle GPL č. 333-2208/2012 z pozemku par. č. 288/3 v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice;
* nabýt darem pozemek par. č. 288/36 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2 nově oddělený z pozemků par. č. 288/13, par. č. 288/18, par. č. 288/36 a pozemek par. č. 288/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2 nově oddělený z pozemku par. č. 57/1 všechny v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice vše dle GPL č. 333-2208/2012 z vlastnictví města Moravské Budějovice do vlastnictví Kraje Vysočina.
schvaluje
* dodatek č. 960 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2013-30, př. 1;
* dodatek č. 961 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2013-30, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz