Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-77

ZK-02-2013-77.doc  ZK-02-2013-77pr01.doc  ZK-02-2013-77pr02.doc
Číslo materiálu77
Číslo jednacíZK-02-2013-77
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013
Zpracoval M. Petr
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu při výstavbě nových nebo rekonstrukci stávajících dětských dopravních hřišť v Kraji Vysočina. Z grantového programu lze čerpat i finanční prostředky na pořízení dopravního značení a světelných signálů pro dětská dopravní hřiště v Kraji Vysočina. Cílem grantového programu je zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina a snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu. Příjemci dotace mohou být jen města, městyse a obce na území Kraje Vysočina s maximální výší dotace 300 000 Kč.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program na podporu dětských dopravních hřišť v Kraji Vysočina. Stejně jako v roce 2012 budou i v letošním roce z grantového programu podpořeny projekty řešící výstavbu nových a rekonstrukci stávajících dětských dopravních hřišť v Kraji Vysočina. V souladu se schválenou alokací Fondu Vysočiny je navržen objem finančních prostředků pro tento grantový program ve výši 1 mil. Kč.
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje vyhlásit grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 dle materiálu ZK-02-2013-77, př. 1.
StanoviskaStanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Stanovisko Dopravní komise Rady Kraje Vysočina:
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina doporučuje vyhlášení grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013.

Stanovisko odboru informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV00623.

Rada Kraje Vysočina:
Usnesení č. 0419/09/2013/RK - rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 dle materiálu RK-09-2013-12, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 dle materiálu
ZK-02-2013-77, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
ČSSD -
KSČM -
Pro Vysočinu -
TOP09 a SPV -
* .............................. předsedou řídicího výboru grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 ;
* garantem grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Martina Petra s právem hlasovacím a Lucii Skoumalovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 2. 4. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz