Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-76

ZK-02-2013-76.doc  ZK-02-2013-76pr01.doc  ZK-02-2013-76pr02.doc
Číslo materiálu76
Číslo jednacíZK-02-2013-76
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013
Zpracoval M. Ferklová
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu rozvoje systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty určeného pro města, městyse a obce Kraje Vysočina, příspěvkové organizace obcí a právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, příspěvkové organizace kraje a nestátní neziskové organizace se zaměřením na environmentální osvětu s maximální podporou 80 tis. Kč na jeden projekt.
Cílem tohoto grantového programu je zavedení principů přírodních zahrad a přírodě blízké péče o zahrady a parky, které povedou k posílení biodiverzity v intravilánech měst, městysů a obcí. Přírodní zahrady jsou nedílnou součástí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO).
Návrh řešení Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program v objemu 1,5 mil. Kč na podporu rozvoje systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty dle přílohy materiálu ZK-02-2013-76, př. 1.
Podpora projektů přispěje k plnění cílů Koncepce EVVO Kraje Vysočina.
StanoviskaUsnesení 004/01/2013/Kzžp Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina:
bere na vědomí informace o Fondu Vysočiny, doporučuje radě kraje vzít na vědomí a doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit grantové programy Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2013 dle materiálu KZŽP-01-2013-03, př. 2, Čistá voda 2013 dle materiálu
KZŽP-01-2013-03, př. 3 a Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013 dle materiálu KZŽP-01-2013-03, př. 4.

Odbor regionálního rozvoje:
předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Odbor informatiky:

dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV00620.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu:
nemá k návrhu usnesení připomínky.

Usnesením č. 0467/09/2013/RK
Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Environmentální osvěta-Přírodní zahrady 2013 dle materiálu RK-09-2013-61, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013 dle materiálu
ZK-02-2013-76, př. 1.
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013 ve složení:
ČSSD
KSČM
ODS
KDU-ČSL
TOP 09 a SPV
Pro Vysočinu
* ............................... předsedou řídicího výboru grantového programu Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013 ;
* garantem grantového programu Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013 odbor životního prostředí a zástupce garanta Ing. Martinu Ferklovou s právem hlasovacím a Ing. Evu Navrátilovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 30. 4. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz