Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-56

ZK-02-2013-56.doc  ZK-02-2013-56pr01.pdf  ZK-02-2013-56pr02.xls  ZK-02-2013-56pr03.doc  ZK-02-2013-56pr04.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíZK-02-2013-56
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2013
Zpracoval T. Doleželová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší:
Poskytnutí darů obcím z finančních prostředků ušetřených převodem domů dětí a mládeže z kraje pod obce pro rok 2013.
V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina je od roku 2003 podporován převod vzdělávacích činností a školských služeb základních uměleckých škol a domů dětí a mládeže (dále jen DDM) z kraje na obce. Tato podpora je upravena v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích č. 04/10 ze dne 11. 5. 2010 (dále jen Zásady ), materiál ZK-02-2013-56, př. 1. Podle těchto Zásad poskytuje kraj obcím k 30. 6. dary. Finanční prostředky jsou zahrnuty v rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2013.
Návrh řešení Orgánům kraje je předložen k rozhodnutí návrh na poskytnutí darů obcím v souladu se Zásadami. Úspora nákladů na provoz za převedené DDM činí 7 735 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou zahrnuty v rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2013.
Z celkové částky bylo vyčleněno 330 tis. Kč pro město Jihlava, které převzalo činnost domu dětí a mládeže v roce 2012 (ID ZZ00611).
OŠMS tedy navrhuje poskytnout dary na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol, školských zařízení a na školních sportovištích obcím, které splňují podmínky čl. 4 Zásad, v celkové výši 7 405 tis. Kč. Výše darů pro jednotlivé obce je uvedena v materiálu ZK-02-2013-56, př. 2.
Z praktických důvodů si v roce 2009 zastupitelstvo kraje vyhradilo poskytování darů obcím dle Zásad i v případě, že se bude jednat o částku do 100 tis. Kč (usnesení 0131/02/2009/ZK).
S jednotlivými obcemi bude uzavřena darovací smlouva. Vzor smlouvy je uveden v materiálu ZK-02-2013-56, př. 3.
StanoviskaEkonomický odbor: Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 na kapitole Školství, mládeže a sportu, část Podpora obcím z finančních prostředků kraje byla systémovou podporu převodu DDM a ZUŠ (ÚZ 00304) uvažována částka 7 735 tis. Kč.
Stanovisko OI:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ00615.
Rada kraje:
Rada kraje svým usnesením 0441/09/2013/ RK ze dne 12. 3. 2013
doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dary v celkové výši 7 405 tis. Kč z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání
(ÚZ 00304) obcím dle materiálu RK-09-2013-34, př. 2 na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-09-2013-34, př. 3;
rozhodnout poskytnout dar ve výši 330 tis. Kč Statutárnímu městu Jihlava smlouvou dle materiálu RK-09-2013-34, př. 4.
Návrh usneseníZastupitelstvu kraje
rozhoduje
* poskytnout dary v celkové výši 7 405 tis. Kč z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) obcím dle materiálu
ZK-02-2013-56, př. 2 na základě darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-56, př. 3;
* poskytnout dar ve výši 330 tis. Kč Statutárnímu městu Jihlava smlouvou dle materiálu
ZK-02-2013-56, př. 4.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz