Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-08

ZK-02-2013-08.doc  ZK-02-2013-08pr01.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíZK-02-2013-08
NázevJednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracoval I. Šteklová, K. Nedvědová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuNa jednání Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2013 dne 11. 2. 2013 byla navržena a legislativním výborem schválena úprava Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Legislativní výbor navrhuje zrušit stávající znění čl. 4 odst. 8 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a nahradit jej zněním:
Z jednání výboru se pořizuje zápis, který je do 10 dnů, zpravidla prostřednictvím tajemníka výboru, předán ověřený předsedou výboru a tajemníkem výboru odboru sekretariátu hejtmana. Nedílnou součástí zápisu jsou usnesení přijatá výborem na jednání. O formálních a obsahových náležitostech zápisu rozhoduje výbor. Zápis musí být k dispozici veřejnosti k nahlédnutí.
Legislativní výbor dále doporučuje ve slově kraj v počátečním písmenu malé k nahradit velký písmenem K .
Na základě výše uvedených změn OSH doporučuje pro lepší srozumitelnost následující změnu: v čl. 4 odst. 7 (kde se hovoří o výpisu usnesení) a odst. 8 (kde se hovoří o zápise) sloučit do jednoho odstavce.
Návrh řešení Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina navrhuje provést tutéž změnu u Jednacího řádu komisí Rady Kraje Vysočina tak, aby forma a podoba materiálů byla sjednocena a údaje uvedené v Jednacím řádu odpovídaly aktuální situaci.
StanoviskaUsnesení 02/02/2013/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal
námět změny Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina;
doporučuje
schválit pořizování zápisů obligatorně a napravit zastaralé označení orgánů kraje v Jednacím řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina;
ukládá
předsedovi Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina přednést tento návrh na Zastupitelstvu Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

Rada kraje na svém zasedání dne 12. 3. 2013 přijala usnesení č. 0446/09/2013/RK, ve kterém doporučila zastupitelstvu kraje schválit Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-09-2013-08, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2013-08, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 2. 4. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz