Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-47

ZK-02-2013-47.doc  ZK-02-2013-47pr01.pdf
Číslo materiálu47
Číslo jednacíZK-02-2013-47
NázevNávrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval D. Vichr
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen POVV ) pro rok 2013.
V souladu se schválenými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen Zásady ) ze dne 18. 12. 2012 č. 11/12 proběhl pro rok 2013 v termínu od
1. ledna 2013 do 31. ledna 2013 sběr žádostí.
Celkem bylo v termínu přijato 637 žádostí (v roce 2012 - 648 žádostí). Všechny žádosti jsou v administrativním souladu se Zásadami. Celkové požadavky na dotaci u všech žádostí jsou ve výši 80,297 mil. Kč.
V kapitole odboru regionálního rozvoje je pro tento účel celkem vyčleněno 70 mil. Kč. Původní prostředky ve výši 69 mil. Kč byly po rozdělení disponibilního zůstatku kraje za rok 2012 na zastupitelstvu kraje dne 19. 2. 2013 usnesením č. 0013/01/2013/ZK povýšeny ještě o 1 mil. Kč (část nečerpaných dotací POVV z loňského roku).
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) předkládá Zastupitelstvu Kraje Vysočina návrh na rozdělení výše zmíněné částky. V Zásadách je stanoveno, že dotaci obdrží každá obec, která předloží žádost v souladu se Zásadami. V případě převisu požadovaných podpor nad objemem alokovaných prostředků se může maximální poskytnutá dotace snížit, ne však pod garantovanou výši, která byla stanovena na 104 tis. Kč.
Výjimkou jsou dle Zásad obce, které byly oceněny čestným uznáním v soutěži Vesnice roku 2012 - u těchto obcí nedochází v případě převisu ke krácení dotace. Tyto obce byly oceněny krajskou komisí v soutěži Vesnice roku 2012, ale neobdržely na rozdíl od obcí oceněných stuhami příp. diplomy žádný finanční či věcný dar z krajského rozpočtu a nemohou rovněž požádat o dotaci ze státního POV (např. obce oceněné stuhami mají možnost získat dotaci až 600 tis. Kč). Dle protokolu z jednání krajské komise této soutěže se jedná celkem
o 2 obce (Libice nad Doubravou a Bory).
Vzhledem k tomu, že došlo k převisu požadovaných podpor u žádostí nad objemem alokovaných prostředků pro příslušný rok, je navrhováno stanovit maximální přidělenou podporu na 109 tis. Kč (v roce 2012 - 107 tis. Kč).
V rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2013 je tedy navrženo na podporu všech 637 žádostí v souhrnné dotaci 69,185 mil. Kč. Ze zůstatku ve výši 815 000 Kč bude čerpáno 382 200 Kč jako odměna obcím s rozšířenou působností za výpomoc při administraci POVV. Částka ve výši 432 800 Kč zůstane nerozdělena.
ORR navrhuje schválit přidělení dotací v rámci POVV 2013 jednotlivým žadatelům dle seznamu, který je obsahem materiálu ZK-02-2013-47, př. 1. U těchto projektů navržených k podpoře bude následně provedena dle Zásad tzv. kontrola připravenosti prováděná obcemi s rozšířenou působností zaměřená na upřesnění rozsahu, charakteru a celkových nákladů projektu a na prověření úplnosti předepsaných dokladů (obce dokládají např. stavební povolení, smlouvy s dodavateli, atp.). Po kladném výsledku této kontroly bude se žadatelem podepsána smlouva o poskytnutí dotace.
Dle § 36 odst. d) zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení. Ve schváleném rozpočtu na rok 2013 v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 Územní rozvoj - Program obnovy venkova (ÚZ 00090) je na dotace POV vyčleněna částka 69 000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0013/01/2013/ZK schválilo v návrhu na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2012 na Program obnovy venkova zapojení dalších prostředků ve výši
1 000 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2013.

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na svém zasedání dne 4. 3. 2013 doporučil zastupitelstvu kraje přijmout navržené usnesení.

Rada kraje na svém zasedání dne 12. 3. 2013 usnesením č. 0462/09/2013/RK doporučila zastupitelstvu kraje přijmout navržené usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Územní rozvoj - Program obnovy venkova dotace obcím uvedeným v materiálu ZK-02-2013-47, př. 1, v maximální výši uvedené v materiálu ZK-02-2013-47, př. 1, za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz