Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 2/2013

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2013 konaného dne 2. 4. 2013 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 44 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 2. 4. 2013;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2013
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 43 členů zastupitelstva krajem a omluvil pozdější příchod M. Kašparů.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byl omluven T. Kučera.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy následující návrhy na změnu programu jednání:
Návrh na zařazení bodů:
 • 79. Návrh na poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 financované z IP kraje a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci;
 • 80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci uzavření darovací smlouvy s  městem Ledeč nad Sázavou.
Návrh na stažení bodu 12. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/339 Ledeč nad Sázavou - bodová závada (Zdrojové materiály: ZK-02-2013-12.doc, ZK-02-2013-12, př. 1)
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2013
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
 5. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 6. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013
 7. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2013
 8. Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
 9. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
 10. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2012
 1. Dynamické zpomalovací semafory v Kraji Vysočina - Darovací smlouvy
 2. Darování pozemků v k. ú. a obci Bystrá
 3. Darování pozemků v k. ú. Rovný a obci Slavíkov
 4. Převod silnice a pozemků, nabytí pozemku v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice
 5. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - k. ú. Stařeč
 6. Koupě pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
 7. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Chotěboř po ukončení akce II/345 Chotěboř - průtah úsek č. 1 a dar kanalizační stoky - Objekt SO 302 a doplnění odvodnění SO 302
 8. Majetkoprávní vypořádání v k. ú. a obci Přibyslav
 9. Majetkoprávní dořešení pozemků po zaměření skutečné trasy silnice III/15222 v průjezdním úseku v obci Budkov
 10. Předání nemovitostí v k. ú. Příseka a k. ú. Brtnice k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 11. Změna v nemovitostech v k. ú. Zašovice předaných k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 12. Darování pozemků v k. ú. a obci Lesonice
 13. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Vepříkov
 14. Koupě pozemků v k. ú. a obci Věž
 15. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jemnice pro akci II/408 Jemnice - havárie propustku
 16. Změna usnesení 0209/03/2012/ZK ve znění usnesení č. 0049/01/2013/ZK
 17. Majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb k. ú. Pístov u Jihlavy
 18. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú Jackov a obec Moravské Budějovice
 19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice, obci Světlá nad Sázavou a k. ú. a obci Služátky
 20. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Benátky u Houserovky a obci Pelhřimov - vzájemný prodej pozemků
 21. Koupě pozemku v k. ú. Tis u Habrů a obci Tis
 22. Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
 23. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 24. Koupě pozemků v k. ú. Cerekvička a obci Cerekvička-Rosice od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
 25. Výkup pozemku v k. ú. Veselý Žďár
 26. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Libice nad Doubravou
 27. Předání majetku k hospodaření Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
 28. Darování pozemků v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
 29. Výkup pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
 30. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 31. Koupě pozemků v k. ú. Pozďatín
 32. Darování pozemků v k. ú. a obci Třešť
 33. Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 34. Změna č. 1 Partnerské dohody projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
 35. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 36. Předfinancování projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network
 37. Výzva k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2013
 40. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
 41. Změny ve školském rejstříku
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2013
 43. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2013
 45. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí
 48. Dotace TJ Jiskra Havlíčkův Brod na výměnu homerunových plotů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
 50. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
 51. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 52. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 53. Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na výběr dodavatelů sociálních služeb realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
 54. Předložení žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných
 55. Doklady (smlouvy o spolupráci) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Smlouvě o poskytnutí podpory na akce projektu Biodiverzita a Biodiverzita II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí
 56. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 57. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 7/2013 - zemědělské akce
 59. FOND VYSOČINY - grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013
 60. Fond Vysočiny - grantový program Regionální kultura 2013
 61. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2013
 62. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2013
 63. FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2013
 64. FOND VYSOČINY - grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013
 65. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013
 66. Podnět k provedení kontrol na základě požadavku politického klubu ODS
 67. Návrh na poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 financované z IP kraje a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci uzavření darovací smlouvy s  městem Ledeč nad Sázavou
 69. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0093/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: MUDr. Radek Černý, Josef Číž.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0094/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
MUDr. Radka Černého a Josefa Číže ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2013.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
Na zasedání se dostavil M. Kašparů. J. Běhounek k předloženým zápisům ze zasedání rady kraje doplnil informace o setkání Rady Kraje Vysočina s poslanci a senátory Kraje Vysočina a starosty všech obcí Kraje Vysočina. Dále seznámil zastupitele s hlavními body programu zasedání Rady Asociace krajů ČR a otevřel rozpravu.
M. Houška požádal o zaslání bližších informací ohledně investičních záměrů ústavů sociální péče Kraje Vysočina.
P. Krčál stručně shrnul podstatné změny investičních a provozních nákladů transformace ÚSP s tím, že podrobný rozpis nákladů bude zaslán písemně.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0095/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-02.doc, ZK-02-2013-02, př. 1, ZK-02-2013-02, př. 2, ZK-02-2013-02, př. 3, ZK-02-2013-02, př. 4, ZK-02-2013-02, př. 5

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informace týkající se činnosti krajského úřadu a otevřel rozpravu.
M. Houška požádal o zaslání bližších informací týkajících se hospodaření LSP za rok 2012
J. Běhounek požadavek akceptoval.
Ze zasedání se omluvil M. Vystrčil. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0096/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-03.doc, ZK-02-2013-03, př. 1, ZK-02-2013-03, př. 2, ZK-02-2013-03, př. 3

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0097/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 v celkové výši 1 250 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část:
1. na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce kategorie JPO II:
 • Město Golčův Jeníkov (IČO 267406) 100 000 Kč;
 • Město Jaroměřice nad Rokytnou (IČO 289507) 100 000 Kč;
 • Město Moravské Budějovice (IČO 289931) 100 000 Kč;
 • Město Nové Město na Moravě (IČO 294900) 100 000 Kč;
 • Město Počátky (IČO 248843) 100 000 Kč;
 • Město Přibyslav (IČO 268097) 100 000 Kč;
 • Město Světlá nad Sázavou (IČO 268321) 100 000 Kč;
 • Město Žďár nad Sázavou (IČ 295841) 100 000 Kč;
 • Město Ždírec nad Doubravou (IČO 268542) 100 000 Kč;
 • Obec Želetava (IČO 290751) 100 000 Kč;
2. na mzdové výdaje a zákonné a sociální pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru:
 • Obec Dukovany (IČO 289329) 50 000 Kč;
 • Město Habry (IČO 267422) 100 000 Kč;
 • Městys Nový Rychnov (IČO 248738) 50 000 Kč;
 • Městys Štoky (IČO 268356) 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-04.doc, ZK-02-2013-04, př. 1, ZK-02-2013-04, př. 2

05. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrhy výše uvedených Zásad.
D. Oulehla tlumočil zastupitelům doporučující stanovisko legislativního výboru.
V souvislosti s projednávaným materiálem oznámil J. Slámečka ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0098/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina - příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2013 dle materiálu ZK-02-2013-05, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013 dle materiálu ZK-02-2013-05, př. 2;
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část:
 • neinvestiční dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina, IČ 86553216 ve výši 1 680 000 Kč dle materiálu ZK-02-2013-05, př. 3;
 • neinvestiční dotaci obcím v celkové výši 4 236 000 Kč za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2013-05, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-05.doc, ZK-02-2013-05, př. 1, ZK-02-2013-05, př. 2, ZK-02-2013-05, př. 3, ZK-02-2013-05, př. 4

06. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnutí dotací obcím na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013.
V souvislosti s projednávaným materiálem oznámili M. Černá, P. Heřman ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0099/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-02-2013-06, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti veřejného pořádku na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-02-2013-06, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2013-06, př. 5;
 • neposkytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-02-2013-06, př. 3;
zamítá
žádosti obcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-02-2013-06, př. 4.
odpovědnost: OSH, EO
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-06.doc, ZK-02-2013-06, př. 1, ZK-02-2013-06, př. 2, ZK-02-2013-06, př. 3, ZK-02-2013-06, př. 4, ZK-02-2013-06, př. 5

07. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2013
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0100/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2013 dle materiálu ZK-02-2013-07, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-07.doc, ZK-02-2013-07, př. 1

08. Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s úpravou Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina.
O. Benc vyjádřil svůj názor k předloženému návrhu Jednacího řádu výborů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0101/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2013-08, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-08.doc, ZK-02-2013-08, př. 1

09. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh udělit ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0102/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2013-09, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-09.doc, ZK-02-2013-09, př. 1

10. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření.
Z. Dobrý tlumočil zastupitelům stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0103/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) o částku 980 850 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 980 850 Kč;
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-02-2013-10, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-10.doc, ZK-02-2013-10, př. 1, ZK-02-2013-10, př. 2, ZK-02-2013-10, př. 3, ZK-02-2013-10, př. 4

11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2012
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulý rok. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0104/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2012 dle materiálu ZK-02-2013-11, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-11.doc, ZK-02-2013-11, př. 1

78. Podnět k provedení kontrol na základě požadavku politického klubu ODS
V. Kaňkovský informoval zastupitelstvo kraje o navrhovaném podnětu k provedení kontrol. Zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém návrhu.
Zastupitelstvo kraje
pověřuje
 • Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina provedením kontroly postupu při odstraňování pochybení, která byla zjištěna v rámci veřejnosprávní kontroly na Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny v roce 2012;
 • Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina prověřením postupu orgánů Kraje Vysočina při projektové přípravě, financování a realizaci kruhové křižovatky v obci Bransouze.
odpovědnost: KV ZKV
termín: 2. 4. 2013
Usnesení nebylo přijato. Pro 15 hlasů, proti 2, zdrželo se 24.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-78.doc, ZK-02-2013-78, př. 1, ZK-02-2013-78, př. 2

13. Dynamické zpomalovací semafory v Kraji Vysočina - Darovací smlouvy
L. Joukl informoval zastupitele o předloženém návrhu uzavření darovacích smluv na darování dynamických zpomalovacích semaforů městům Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0105/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvy dle materiálů ZK-02-2013-13, př. 1 a ZK-02-2013-13, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-13.doc, ZK-02-2013-13, př. 1, ZK-02-2013-13, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 14 44 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

14. Darování pozemků v k. ú. a obci Bystrá
Usnesení 0106/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 727/6 ostatní plocha, silnice o výměře 114 m2 a par. č. 727/7 ostatní plocha, silnice o výměře 10 m2 nově oddělené dle GP 193-63/2012 z pozemku par. č. 697/2 v k. ú. a obci Bystrá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bystrá;
schvaluje
dodatek č. 941 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2013-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-14.doc, ZK-02-2013-14, př. 1, ZK-02-2013-14, př. 2

15. Darování pozemků v k. ú. Rovný a obci Slavíkov
Usnesení 0107/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 337/9 a par. č 337/10 oddělené dle GP č. 163-96/2011 z pozemku par. č. 337/6 v k. ú. Rovný a obci Slavíkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Slavíkov;
schvaluje
dodatek č. 942 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnice Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-15.doc, ZK-02-2013-15, př. 1, ZK-02-2013-15, př. 2

16. Převod silnice a pozemků, nabytí pozemku v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice
Usnesení 0108/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Kraborovice na straně budoucího obdarovaného, ve které se smluvní strany po vydání správního rozhodnutí o vyřazení části silnice III/34516 ze silniční sítě zaváží uzavřít darovací smlouvu na převod pozemku par. č. 506/6 o výměře 3588 m2 odděleného geometrickým plánem č. 191 - 593/2012 z pozemku par. č. 506/1, pozemku par. č. 1215 o výměře 6478 m2, oba v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice a stavby komunikace postavené na pozemku par. č. 506/6 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kraborovice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 498/17 o výměře 31 m2 oddělený geometrickým plánem č. 191 - 593/2012 z pozemku par. č. 498/1 v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice z vlastnictví obce Kraborovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 943 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnice Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-16.doc, ZK-02-2013-16, př. 1, ZK-02-2013-16, př. 2

17. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - k. ú. Stařeč
Usnesení 0109/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky par. č. 1346/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2, par. č. 3896/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 242 m2 a par. č. 3896/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2, vše v k. ú. a obci Stařeč z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 944 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-17.doc, ZK-02-2013-17, př. 1, ZK-02-2013-17, př. 2

18. Koupě pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
Usnesení 0110/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky par. č. 1542/33 o výměře 317 m2, ostatní plocha, jiná plocha a par. č. 2609/7 o výměře 417 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 36 700 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-18, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 945 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-18.doc, ZK-02-2013-18, př. 1, ZK-02-2013-18, př. 2, ZK-02-2013-18, př. 3

19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Chotěboř po ukončení akce II/345 Chotěboř - průtah úsek č. 1 a dar kanalizační stoky - Objekt SO 302 a doplnění odvodnění SO 302
Usnesení 0111/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem nově oddělené pozemky dle materiálu ZK-02-2013-19, př. 1 v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2013-19, př. 2 v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem stavební objekt SO 302 - Jednotná kanalizace a objekt Doplnění odvodnění SO 302 pořízené v rámci stavby II/345 Chotěboř - průtah úsek č. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
schvaluje
 • dodatek č. 946 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2013-19, př. 3;
 • dodatek č. 947 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2013-19, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-19.doc, ZK-02-2013-19, př. 1, ZK-02-2013-19, př. 2, ZK-02-2013-19, př. 3, ZK-02-2013-19, př. 4, ZK-02-2013-19, př. 5

20. Majetkoprávní vypořádání v k. ú. a obci Přibyslav
Usnesení 0112/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem dle GP č. 1458-37/2012 nově oddělené pozemky par. č. 1045/12 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 85 m2 a par. č. 1797/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 217 m2 a par. č. 1007/3 trvalý travní porost o výměře 127 m2 v k. ú. a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
 • úplatně nabýt dle GP č. 1458-37/2012 nově oddělený pozemek par. č. 1045/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2 z vlastnictví SC Metal, s. r. o., U Nádraží 383, 582 22 Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 40 Kč/m2;
schvaluje
 • dodatek č. 948 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-20, př. 1;
 • dodatek č. 949 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-20.doc, ZK-02-2013-20, př. 1, ZK-02-2013-20, př. 2, ZK-02-2013-20, př. 3

21. Majetkoprávní dořešení pozemků po zaměření skutečné trasy silnice III/15222 v průjezdním úseku v obci Budkov
Usnesení 0113/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Budkov dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 1;
 • nabýt darem pozemek z vlastnictví obce Budkov do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 2;
 • nabýt úplatně z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 5;
 • nabýt bezúplatně pozemky z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 6;
schvaluje
 • dodatek č. 950 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 3;
 • dodatek č. 951 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-21.doc, ZK-02-2013-21, př. 1, ZK-02-2013-21, př. 2, ZK-02-2013-21, př. 3, ZK-02-2013-21, př. 4, ZK-02-2013-21, př. 5, ZK-02-2013-21, př. 6, ZK-02-2013-21, př. 7

22. Předání nemovitostí v k. ú. Příseka a k. ú. Brtnice k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0114/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 952 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-22.doc, ZK-02-2013-22, př. 1

23. Změna v nemovitostech v k. ú. Zašovice předaných k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0115/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 953 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-23.doc, ZK-02-2013-23, př. 1

24. Darování pozemků v k. ú. a obci Lesonice
Usnesení 0116/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 552/33 o výměře 715 m2, oddělený z pozemku par. č. 552/31, pozemek par. č. 552/32 o výměře 672 m2, oddělený z pozemku par. č. 552/31, pozemek par. č. 556/3 o výměře 500 m2, oddělený z pozemku par. č. 556 a pozemek par. č. 556/2 o výměře 292 m2, oddělený z pozemku par. č. 556 dle geometrického plánu č. 282-5640/2011, vše v obci a k. ú. Lesonice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lesonice;
schvaluje
dodatek č. 954 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-24.doc, ZK-02-2013-24, př. 1, ZK-02-2013-24, př. 2

25. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Vepříkov
Usnesení 0117/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 1337/12 oddělený z pozemku par. č. 1337/1 dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 v k. ú. Vepříkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vepříkov;
 • nabýt darem pozemky par. č. 1337/5, par. č. 1337/9 a díl a oddělený dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 z pozemku par. č. 1281/1 v k. ú. Vepříkov z vlastnictví obce Vepříkov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 955 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-25, př. 1;
 • dodatek č. 956 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-25.doc, ZK-02-2013-25, př. 1, ZK-02-2013-25, př. 2, ZK-02-2013-25, př. 3

26. Koupě pozemků v k. ú. a obci Věž
Usnesení 0118/02/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-26.doc, ZK-02-2013-26, př. 1, ZK-02-2013-26, př. 2, ZK-02-2013-26, př. 3

27. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jemnice pro akci II/408 Jemnice - havárie propustku
Usnesení 0119/02/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-27.doc, ZK-02-2013-27, př. 1, ZK-02-2013-27, př. 2

28. Změna usnesení 0209/03/2012/ZK ve znění usnesení č. 0049/01/2013/ZK
Usnesení 0120/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0209/03/2012/ZK ze dne 15. 5. 2012 ve znění usnesení č. 0049/01/2013/ZK ze dne 19. 2. 2013 tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu materiálu ZK-03-2012-32, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy, s výjimkou pozemku par. č. 88/10 v k. ú. a obci Klokočov, který Kraj Vysočina nabyde darem z vlastnictví obce Klokočov
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu materiálu ZK-03-2012-32, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy, s výjimkou pozemku par. č. 88/10 v k. ú. a obci Klokočov, který Kraj Vysočina nabyde darem z vlastnictví obce Klokočov a s výjimkou pozemku par. č. 801/3 odděleného GP č. 211-163/2011 z pozemku par. č. EN 801 v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec, který Kraj Vysočina nabyde bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, 128 00.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-28.doc

29. Majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb k. ú. Pístov u Jihlavy
Usnesení 0121/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky a nepotřebnou část stavby silnice III/4062 v rozsahu dle materiálu ZK-02-2013-29, př. 1 v k. ú. Pístov u Jihlavy z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
 • nabýt darem pozemky pod přeloženou částí silnice III/4062 v rozsahu dle materiálu ZK-02-2013-29, př. 2 v k. ú. Pístov u Jihlavy z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 958 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2013-29, př. 3;
 • dodatek č. 959 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2013-29, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-29.doc, ZK-02-2013-29, př. 1, ZK-02-2013-29, př. 2, ZK-02-2013-29, př. 3, ZK-02-2013-29, př. 4, ZK-02-2013-29, př. 5

30. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú Jackov a obec Moravské Budějovice
Usnesení 0122/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 288/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2 a par. č. 288/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 nově oddělené dle GPL č. 333-2208/2012 z pozemku par. č. 288/3 v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 288/36 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2 nově oddělený z pozemků par. č. 288/13, par. č. 288/18, par. č. 288/36 a pozemek par. č. 288/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2 nově oddělený z pozemku par. č. 57/1 všechny v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice vše dle GPL č. 333-2208/2012 z vlastnictví města Moravské Budějovice do vlastnictví Kraje Vysočina.
schvaluje
 • dodatek č. 960 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2013-30, př. 1;
 • dodatek č. 961 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2013-30, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-30.doc, ZK-02-2013-30, př. 1, ZK-02-2013-30, př. 2, ZK-02-2013-30, př. 3

31. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice, obci Světlá nad Sázavou a k. ú. a obci Služátky
Usnesení 0123/02/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-31.doc, ZK-02-2013-31, př. 1, ZK-02-2013-31, př. 2

32. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Benátky u Houserovky a obci Pelhřimov - vzájemný prodej pozemků
Usnesení 0124/02/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-32.doc, ZK-02-2013-32, př. 1, ZK-02-2013-32, př. 2, ZK-02-2013-32, př. 3, ZK-02-2013-32, př. 4

33. Koupě pozemku v k. ú. Tis u Habrů a obci Tis
Usnesení 0125/02/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-33.doc, ZK-02-2013-33, př. 1, ZK-02-2013-33, př. 2

34. Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
Usnesení 0126/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu trvalých záborů dle materiálů ZK-02-2013-34, př. 1 a za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-34.doc, ZK-02-2013-34, př. 1, ZK-02-2013-34, př. 2

35. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0127/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2013-35, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-35.doc, ZK-02-2013-35, př. 1

36. Koupě pozemků v k. ú. Cerekvička a obci Cerekvička-Rosice od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
Usnesení 0128/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2013-36, př. 2 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 820 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-36, př. 4 plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 600 Kč;
schvaluje
dodatek č. 966 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-36, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-36.doc, ZK-02-2013-36, př. 1, ZK-02-2013-36, př. 2, ZK-02-2013-36, př. 3, ZK-02-2013-36, př. 4, ZK-02-2013-36, př. 5

37. Výkup pozemku v k. ú. Veselý Žďár
Usnesení 0129/02/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-37.doc, ZK-02-2013-37, př. 1, ZK-02-2013-37, př. 2

38. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Libice nad Doubravou
Usnesení 0130/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2013-38, př. 1 z vlastnictví městyse Libice nad Doubravou do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2013-38, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou;
schvaluje
dodatek č. 968 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-38, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-38.doc, ZK-02-2013-38, př. 1, ZK-02-2013-38, př. 2, ZK-02-2013-38, př. 3, ZK-02-2013-38, př. 4

39. Předání majetku k hospodaření Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
Usnesení 0131/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 17 Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč dle materiálu ZK-02-2013-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-39.doc, ZK-02-2013-39, př. 1

40. Darování pozemků v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0132/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1113/1 o výměře 47 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 1113/5 o výměře 81 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 1113/7 o výměře 36 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, par č. 1113/9 o výměře 19 m2 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí, oddělené z pozemku par. č. 1099/1 dle geometrického plánu č. 144_2-216/2012 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
schvaluje
Dodatek č. 969 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-40.doc, ZK-02-2013-40, př. 1, ZK-02-2013-40, př. 2

41. Výkup pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
Usnesení 0133/02/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-41.doc, ZK-02-2013-41, př. 1, ZK-02-2013-41, př. 2

42. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 0134/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky v k. ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-42.doc, ZK-02-2013-42, př. 1, ZK-02-2013-42, př. 2

43. Koupě pozemků v k. ú. Pozďatín
Usnesení 0135/02/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-43.doc, ZK-02-2013-43, př. 1, ZK-02-2013-43, př. 2

44. Darování pozemků v k. ú. a obci Třešť
V souvislosti s projednávaným materiálem oznámil V. Kaňkovský ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Usnesení 0136/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1536/61 - ost. plocha, zeleň o výměře 454 m2 oddělený GP č. 1738-64/2013 z pozemku par. č. 1536/12 a pozemek par. č. 1536/62 - ost. plocha, zeleň o výměře 35 m2 oddělený GP č. 1739-64/2013 z pozemku par. č. 1536/13 v k. ú. a obci Třešť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
schvaluje
dodatek Zřizovací listiny č. 10 Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť dle materiálu ZK-02-2013-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-44.doc, ZK-02-2013-44, př. 1, ZK-02-2013-44, př. 2

45. Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj.
V souvislosti s projednávaným materiálem oznámili R. Necid, J. Komínek, R. Chloupek, M. Černá a P. Heřman ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0137/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-02-2013-45, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-02-2013-45, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2013-45, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-02-2013-45, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-45.doc, ZK-02-2013-45, př. 1

46. Změna č. 1 Partnerské dohody projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o změně Partnerské dohody projektu CEC5.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0138/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu ZK-02-2013-46, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-46.doc, ZK-02-2013-46, př. 1, ZK-02-2013-46, př. 2, ZK-02-2013-46, př. 3, ZK-02-2013-46, př. 4

47. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0139/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Územní rozvoj - Program obnovy venkova dotace obcím uvedeným v materiálu ZK-02-2013-47, př. 1, v maximální výši uvedené v materiálu ZK-02-2013-47, př. 1, za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-47.doc, ZK-02-2013-47, př. 1

48. Předfinancování projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů určených na předfinancování daného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0140/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 1 500 000 Kč určených na předfinancování projektu RAILHUC s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-48.doc

49. Výzva k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o vyhlášení výzvy k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0141/02/2013/ZK
Zastupitelstvu kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 30 000 000 Kč určených na předfinancování projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu v případě, že projekt bude podpořen.
odpovědnost: OSMS, ORR
termín: 5. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-49.doc, ZK-02-2013-49, př. 1, ZK-02-2013-49, př. 1a, ZK-02-2013-49, př. 1b, ZK-02-2013-49, př. 1c, ZK-02-2013-49, př. 1d, ZK-02-2013-49, př. 1e, ZK-02-2013-49, př. 1f, ZK-02-2013-49, př. 1g, ZK-02-2013-49, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 50 56, 58 - 60 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
Usnesení 0142/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 291 300 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 447 800 Kč na 1. čtvrtletí 2013 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-50.doc

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2013
Usnesení 0143/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 20 900 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34, IČO: 47366419.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-51.doc

52. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
Usnesení 0144/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, IČO 26524783 ve výši 300 000 Kč na její činnost dle materiálu ZK-02-2013-52, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-52.doc, ZK-02-2013-52, př. 1, ZK-02-2013-52, př. 2

53. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0145/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-02-2013-53, př. 1 kódy 2C, 2A, 2B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 4. 2013 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-53.doc, ZK-02-2013-53, př. 1

54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2013
Usnesení 0146/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 28 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 28 tis. Kč na částečnou úhradu výdajů souvisejících se zajištěním vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi;
rozhoduje
poskytnout dary v celkové výši 3 659 tis. Kč obcím dle materiálu ZK-02-2013-54, př. 2, na základě darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-54, př. 3.
odpovědnost: OSMS, OE
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-54.doc, ZK-02-2013-54, př. 1, ZK-02-2013-54, př. 2, ZK-02-2013-54, př. 3

55. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Usnesení 0147/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci organizaci vykonávající činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy v celkové výši 260 tis. Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-02-2013-55, př. 3, tabulka 3 B.
odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-55.doc, ZK-02-2013-55, př. 1, ZK-02-2013-55, př. 2, ZK-02-2013-55, př. 3, ZK-02-2013-55, př. 4, ZK-02-2013-55, př. 5

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2013
Usnesení 0148/02/2013/ZK
Zastupitelstvu kraje
rozhoduje
 • poskytnout dary v celkové výši 7 405 tis. Kč z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) obcím dle materiálu ZK-02-2013-56, př. 2 na základě darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-56, př. 3;
 • poskytnout dar ve výši 330 tis. Kč Statutárnímu městu Jihlava smlouvou dle materiálu ZK-02-2013-56, př. 4.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-56.doc, ZK-02-2013-56, př. 1, ZK-02-2013-56, př. 2, ZK-02-2013-56, př. 3, ZK-02-2013-56, př. 4

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013
Usnesení 0149/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2013-58, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-58.doc, ZK-02-2013-58, př. 1

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí
Usnesení 0150/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2013-59, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-59.doc, ZK-02-2013-59, př. 1

60. Dotace TJ Jiskra Havlíčkův Brod na výměnu homerunových plotů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Usnesení 0151/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod o. s., Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, IČO 00529672, ve výši 282 000 Kč dle materiálu ZK-02-2013-60, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 282 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 282 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-60.doc, ZK-02-2013-60, př. 1, ZK-02-2013-60, př. 2, ZK-02-2013-60, př. 3

57. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012
J. Fialová předložila zastupitelstvu kraje na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012 a požádala o administrativní úpravu přílohy předloženého materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0152/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012 dle materiálu ZK-02-2013-57, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce března odeslat na MŠMT a zveřejnit na webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-57.doc, ZK-02-2013-57, př. 1

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením na kapitole Kultura.
V souvislosti s projednávaným materiálem oznámil P. Heřman ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0153/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury pořadateli krajské postupové přehlídky dle materiálu ZK-02-2013-61, př. 3 v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 14/12.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-61.doc, ZK-02-2013-61, př. 1, ZK-02-2013-61, př. 2, ZK-02-2013-61, př. 3

62. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
M. Kružíková podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu poskytnutí dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina.
V souvislosti s projednávaným materiálem oznámili M. Černá a P. Heřman ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0154/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 14/12 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2013-62, př. 1;
 • neposkytnout dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 14/12 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2013-62, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-62.doc, ZK-02-2013-62, př. 1, ZK-02-2013-62, př. 2, ZK-02-2013-62, př. 3

63. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0155/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout dotace na obnovu kulturních památek žadatelům v souladu se zásadami, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2013-63, př. 1;
 • neposkytnout dotace na obnovu kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2013-63, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-63.doc, ZK-02-2013-63, př. 1, ZK-02-2013-63, př. 2

64. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotace městům Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO.
V souvislosti s projednávaným materiálem oznámili M. Černá a P. Heřman ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0156/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout městům Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO podle materiálu ZK-02-2013-64, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-64.doc, ZK-02-2013-64, př. 1

65. Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na výběr dodavatelů sociálních služeb realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o návrhu schválení odůvodnění veřejné zakázky na výběr dodavatelů sociálních služeb realizované v rámci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt II.“ Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0157/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. ev. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00073:
  • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro matky s dětmi - Třebíč dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 1;
  • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro muže - Třebíč dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 2;
  • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro rodiče s dětmi - Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 3;
  • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 4;
  • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro matky s dětmi - Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 5;
  • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro muže - Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 6;
  • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Jihlava dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 7;
  • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro muže - Jihlava dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 8;
  • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Chotěboř dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 9;
  • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 10;
  • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 11;
  • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Jihlava dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 12;
  • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s kombinovaným a zrakovým postižením - Jihlava dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 13;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 14;
  • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Třebíč dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 15.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-65.doc, ZK-02-2013-65, př. 1-15

79. Návrh na poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 financované z IP kraje a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Ze zasedání se omluvil V. Kaňkovský. P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace z kapitoly Sociální věci pro poskytovatele sociálních služeb. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0158/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 14 725 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-02-2013-79, př. 1;
schvaluje
odpovědnost: OSV,OE
termín: 15. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-79.doc, ZK-02-2013-79, př. 1, ZK-02-2013-79, př. 2, ZK-02-2013-79, př. 3

80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci uzavření darovací smlouvy s  městem Ledeč nad Sázavou
P. Krčál podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0159/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu ZK-02-2013-80, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 350 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 350 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-80.doc, ZK-02-2013-80, př. 1, ZK-02-2013-80, př. 2

66. Předložení žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných
Z. Chlád informoval zastupitelstvo kraje o předložení žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných“ v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0160/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy projektu Kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů ZK-02-2013-66, ZK-02-2013-66, př. 1 a ZK-02-2013-66, př. 3 v rámci Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 150.000 Kč pro projektovou přípravu na zvláštní účet Realizace úspor energie III. dle materiálů ZK-02-2013-66 a ZK-02-2013-66, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový a odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
termín: 15. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-66.doc, ZK-02-2013-66, př. 1, ZK-02-2013-66, př. 2, ZK-02-2013-66, př. 3

67. Doklady (smlouvy o spolupráci) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Smlouvě o poskytnutí podpory na akce projektu Biodiverzita a Biodiverzita II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu Biodiverzita II. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0161/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Biodiverzita II. dle materiálu ZK-02-2013-67, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-67.doc, ZK-02-2013-67, př. 1

68. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Z. Chlád seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vyřízení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0162/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu ZK-02-2013-68, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu ZK-02-2013-68, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-68.doc, ZK-02-2013-68, př. 1, ZK-02-2013-68, př. 2

69. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0163/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 6 000 000 Kč při současném snížení § 2310 Pitná voda o částku 6 000 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 43 453 000 Kč dle materiálu ZK-02-2013-69, př. 2;
 • neposkytnout dotace obci a svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-02-2013-69, př. 3;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2013-69, př. 4.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-69.doc, ZK-02-2013-69, př. 1, ZK-02-2013-69, př. 2, ZK-02-2013-69, př. 3, ZK-02-2013-69, př. 4

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 7/2013 - zemědělské akce
Z. Chlád podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0164/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatků č. 1 a 2, dle materiálu ZK-02-2013-70, př. 3 dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2013-70, př. 4.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-70.doc, ZK-02-2013-70, př. 1, ZK-02-2013-70, př. 2, ZK-02-2013-70, př. 3, ZK-02-2013-70, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 72 74, 76, 77 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

72. Fond Vysočiny - grantový program Regionální kultura 2013
Usnesení 0165/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Regionální kultura 2013 dle materiálu ZK-02-2013-72, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Regionální kultura 2013 ve složení:
ODS Martin Hladík (HB); Jaroslav Ptáček (ZR);
KDU-ČSL Petr Kesl (PE); Jan Málek (HB);
ČSSD Miroslav Novák (ZR); Radek Blecha (JI);
KSČM Pavel Kalabus (JI);
Pro Vysočinu Milan Kolář (JI); Milan Vlček (ZR);
TOP09 a STAN Libor Honzárek (HB); Ladislav Bárta (ZR);
 • Jana Slámečku (ZR, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Regionální kultura 2013
 • garantem grantového programu Regionální kultura 2013 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Katinu Lisou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-72.doc, ZK-02-2013-72, př. 1, ZK-02-2013-72, př. 2

73. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2013
Usnesení 0166/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Rozvoj podnikatelů 2013 dle materiálu ZK-02-2013-73, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Rozvoj podnikatelů 2013 ve složení:
ODS Radek Černý (ZR); Zdeněk Jirků (PE);
KDU-ČSL Jaromír Kalina (JI); Jan Matějů (PE);
ČSSD Marie Rubišarová Medová (JI);
KSČM Stanislav Šmíd (JI); Pavel Hodač (PE);
Pro Vysočinu Jiří Hodinka (PE); Drahoslav Kadlec (PE);
TOP09 a STAN Irini Martakidisová (ZR); Martin Sedlák (HB);
 • Vladimír Černý (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj podnikatelů 2013;
 • garantem grantového programu Rozvoj podnikatelů 2013 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Ivetu Fryšovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-73.doc, ZK-02-2013-73, př. 1, ZK-02-2013-73, př. 2

74. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2013
Usnesení 0167/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Naše školka 2013 dle materiálu ZK-02-2013-74, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Naše školka 2013 ve složení:
ODS Roman Křivánek (JI); Václav Průša (HB);
KDU-ČSL Jiří Vondráček (HB);
ČSSD Markéta Pfefferová (HB); Milan Šustr (ZR);
KSČM Milan Ustohal (TR); Michal Dlouhý (HB);
Pro Vysočinu Eva Požárová (JI); Martina Křivková (JI);
TOP09 a STAN Jana Spekhorstová (TR); Věra Podhorská (JI);
 • Radka Pátka (ZR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Naše školka 2013;
 • garantem grantového programu Naše školka 2013 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-74.doc, ZK-02-2013-74, př. 1, ZK-02-2013-74, př. 2

76. FOND VYSOČINY - grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013
Usnesení 0168/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013 dle materiálu ZK-02-2013-76, př. 1.
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013 ve složení:
ODS Vladimír Mareček (TR); Zdeněk Janovský (HB);
KDU-ČSL Jana Houšková (PE); Ludmila Paclíková (HB);
ČSSD Stanislava Prokešová (JI);
KSČM Jaroslav Kolařík (JI); Miroslav Zahrádka (TR);
Pro Vysočinu Pavlína Zábranská (JI); Zdeňka Marková (ZR);
TOP09 a STAN Zdeněk Skoumal (TR); Luboš Rudišar (PE);
 • Zdeňka Ryšavého (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013;
 • garantem grantového programu Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013 odbor životního prostředí a zástupce garanta Ing. Martinu Ferklovou s právem hlasovacím a Ing. Evu Navrátilovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-76.doc, ZK-02-2013-76, př. 1, ZK-02-2013-76, př. 2

77. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013
Usnesení 0169/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 dle materiálu ZK-02-2013-77, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 ve složení:
ODS Ivan Hobza (TR);
KDU-ČSL Petr Piáček (JI); Miroslav Vrbka (TR);
ČSSD Jan Martinec (HB); Jaroslava Kabelková (ZR);
KSČM Bohuslav Musil (ZR); Josef Zahradníček (TR);
Pro Vysočinu Pavlína Zábranská (JI); Petr Novotný (TR);
TOP09 a STAN Ladislav Bárta (ZR); Martin Sedlák (HB);
 • Jaroslava Vymazala (JI, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013;
 • garantem grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Martina Petra s právem hlasovacím a Lucii Skoumalovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-77.doc, ZK-02-2013-77, př. 1, ZK-02-2013-77, př. 2

71. FOND VYSOČINY - grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu rozvoje zážitkové turistiky na území Kraje Vysočina.
O. Benc vyjádřil negativní postoj k návrhu vyhlášení tohoto grantového programu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0170/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 dle materiálu ZK-02-2013-71, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 ve složení:
ODS Alena Hostašová (TR); Hana Müllerová (JI);
KDU-ČSL Magda Vaňková (JI); Jaroslav Hrubý (TR);
ČSSD Ivana Simandlová (HB); Josef Komínek (ZR);
KSČM Julie Dolejší (TR); Lubomír Drápela (JI);
Pro Vysočinu Vladimír Měrka (TR); Jiří Hodinka (PE);
TOP09 a STAN Martin Sedlák (HB);
 • Reda Ifrah (ZR, TOP09 a STAN) předsedou řídicího výboru grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013;
 • garantem grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Olgu Čermákovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Zdeňku Kasalovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-71.doc, ZK-02-2013-71, př. 1, ZK-02-2013-71, př. 2

75. FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2013
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem grantového programu na podporu prodejců v Kraji Vysočina formou příspěvku na pořízení zařízení, vybavení prodejny a rozšíření prodejních prostor.
O. Benc vyjádřil negativní stanovisko k vyhlášení předloženého grantového programu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0171/02/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Prodejny regionálních produktů 2013 dle materiálu ZK-02-2013-75, př. 1.
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Prodejny regionálních produktů 2013 ve složení:
ODS Václav Klátil (PE); Pavel Hladík (HB);
KDU-ČSL Miroslav Krupica (TR); Jaroslav Poborský (HB);
ČSSD Eliška Pavlíková (HB); Josef Matějek (TR);
KSČM Dana Milotová (TR); Věra Buchtová (ZR);
Pro Vysočinu Simona Budařová (TR);
TOP09 a STAN Libor Honzárek (HB); Irini Martakidisová (ZR);
 • Marii Černou (TR, Pro Vysočinu) předsedkyní řídicího výboru grantového programu Prodejny regionálních produktů 2013;
 • garantem grantového programu Prodejny regionálních produktů 2013 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Ing. Ivonu Hájkovou s právem hlasovacím a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D. s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2013-75.doc, ZK-02-2013-75, př. 1, ZK-02-2013-75, př. 2

81. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 14. 5. 2013.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Radek Černý        ……...……………………………………Josef Číž               …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2013.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2013 dne 2. 4. 2013.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 12. 4. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz