Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-28

ZK-02-2013-28.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíZK-02-2013-28
NázevZměna usnesení 0209/03/2012/ZK ve znění usnesení č. 0049/01/2013/ZK
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál navrhuje změnu usnesení 0209/03/2012/ZK ze dne 15. 5. 2012 ve znění usnesení č. 0049/01/2013/ZK ze dne 19. 2. 2013 spočívající ve změně způsobu převodu pozemku z formy úplatné na bezúplatnou.
OM dle výše uvedeného usnesení zastupitelstva kraje a materiálu ZK-03-2012-32, př. 1 uskutečňuje výkup pozemků v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec zastavěných silnicí III/03418, jejíž část byla zaměřena GP č. 211-163/2011. V době, kdy bylo schvalováno výše zmíněné usnesení, byl vlastníkem pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci označeného jako par. č. EN 801 pro dané katastrální území a i z něj nově odděleného pozemku par. č. 801/3 Pozemkový fond ČR. Odbor majetkový požádal PF ČR o úplatný převod pozemku do vlastnictví kraje. Žádost byla odmítnuta s odůvodněním, že uvedený pozemek nepatří do správy PF ČR, neboť ke dni účinnosti zákona č. 229/1991 sb., o půdě, nenáležel do zemědělského půdního fondu a na LV č. 10002 byl zapsán chybně. Ze strany PF ČR proběhlo předání nemovitosti České republice, právo hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, 128 00 (ÚZSVM). V současné době je původní pozemek par. č. EN 801 o výměře 120 m2, zapsán na LV č. 60000, vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod pro dané katastrální území a obec. Pozemek 801/3 ostatní plocha, silnice o výměře 120 m2 ještě není v katastru nemovitostí zapsán.
Odbor majetkový požádal ČR ÚZSVM, odloučené pracoviště Havlíčkův Brod, o převod zmíněného pozemku. ČR ÚZSVM žádosti vyhoví, po schválení bezúplatného převodu zastupitelstvem kraje bude ze strany ČR ÚZSVM vypracována smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti.
Návrh řešení OM navrhuje provést změnu uvedeného usnesení tak, že v případě pozemku par. č. 801/3 v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec, uvedeného v materiálu ZK-03-2012-32, př. 1, dle GP č. 211-163/2011 nově vzniklého z pozemku par. č. EN 801, bude úplatný způsob převodu pozemku změněn na bezúplatný a to formou bezúplatného převodu nemovitosti.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout změnit výše uvedené usnesení tak, že úplatný převod pozemku bude změněn na bezúplatný převod nemovitosti.
StanoviskaRada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0209/03/2012/ZK ve znění usnesení č. 0049/01/2013/ZK svým usnesením č. 0411/09/2013/ZK ze dne 12. 3. 2013.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0209/03/2012/ZK ze dne 15. 5. 2012 ve znění usnesení č. 0049/01/2013/ZK ze dne 19. 2. 2013 tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu materiálu ZK-03-2012-32, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy, s výjimkou pozemku par. č. 88/10 v k. ú. a obci Klokočov, který Kraj Vysočina nabyde darem z vlastnictví obce Klokočov
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu materiálu ZK-03-2012-32, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy, s výjimkou pozemku par. č. 88/10 v k. ú. a obci Klokočov, který Kraj Vysočina nabyde darem z vlastnictví obce Klokočov a s výjimkou pozemku par. č. 801/3 odděleného GP č. 211-163/2011 z pozemku par. č. EN 801 v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec, který Kraj Vysočina nabyde bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, 128 00 .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz