Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-17

ZK-02-2013-17.doc  ZK-02-2013-17pr01.doc  ZK-02-2013-17pr02.pdf
Číslo materiálu17
Číslo jednacíZK-02-2013-17
NázevBezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - k. ú. Stařeč
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává bezúplatné nabytí pozemků, které jsou součástí silnice III/4101 v k. ú. a obci Stařeč z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) do vlastnictví Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina se, na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje. Kraj Vysočina převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Na odbor majetkový (dále jen OM) se obrátilo ÚZSV, odloučené pracoviště Jihlava s dotazem, zda má Kraj Vysočina zájem o převod pozemků par. č. 1346/6, par. č. 1347/2, par. č. 3896/3 a par. č. 3896/4 v k. ú. a obci Stařeč.
Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit k nim má ÚZSVM.
Pozemky získá Kraj Vysočina od ÚZSVM bezúplatným převodem a bez podmínek.
Návrh řešení OM navrhuje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky par. č. 1346/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2, par. č. 3896/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 242 m2 a par. č. 3896/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2, vše v k. ú. a obci Stařeč, které patří k silnici III/4101.
Ohledně pozemku par. č. 1347/2 ostatní plocha, jiná plocha bylo zjištěno, že na uvedeném pozemku se nachází vegetace, která však v průjezdném průseku obce není silniční vegetací podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění. Z tohoto důvodu OM navrhuje nežádat o převod pozemku par. č. 1347/2 v k. ú. a obci Stařeč.
Nabytím pozemků par. č. 1346/6, par. č. 3896/3 a par. č. 3896/4 dojde ke sjednocení vlastnictví staveb silničních těles a pozemků pod těmito silničními tělesy.
V případě schválení nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina a po podpisu smluvních stran budou smlouvy předloženy příslušnému katastrálnímu pracovišti k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Smlouva není předkládána, smlouva je standardní.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky par. č. 1346/6, par. č. 3896/3 a par. č. 3896/4 v k. ú. a obci Stařeč z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 0371/08/2013/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky par. č. 1346/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2, par. č. 3896/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 242 m2 a par. č. 3896/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2, vše v k. ú. a obci Stařeč z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasila s převodem všech pozemků, avšak Krajský úřad Kraje Vysočina, ODSH souhlasí s bezúplatným nabytím pouze pozemků par. č. 1346/6, par. č. 3896/3 a par. č. 3896/4 v k. ú. a obci Stařeč, s odkazem na § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky par. č. 1346/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2, par. č. 3896/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 242 m2 a par. č. 3896/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2, vše v k. ú. a obci Stařeč z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 944 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-17, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz