Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-19

ZK-02-2013-19.doc  ZK-02-2013-19pr01.xls  ZK-02-2013-19pr02.xls  ZK-02-2013-19pr03.doc  ZK-02-2013-19pr04.doc  ZK-02-2013-19pr05.pdf
Číslo materiálu19
Číslo jednacíZK-02-2013-19
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Chotěboř po ukončení akce II/345 Chotěboř - průtah úsek č. 1 a dar kanalizační stoky - Objekt SO 302 a doplnění odvodnění SO 302
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Chotěboř po ukončení akce II/345 Chotěboř - průtah úsek č. 1 a dar části kanalizačního řadu městu Chotěboř.
Na odbor majetkový se obrátilo město Chotěboř s žádostí o majetkové vypořádání pozemků v k. ú. a obci Chotěboř v souvislosti s ukončením výše uvedené akce. V rámci přípravy této akce byly v roce 2008 uzavřeny vzájemné smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi Krajem Vysočina a městem Chotěboř, v roce 2011 pak Smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi Krajem Vysočina jako budoucím dárcem a městem Chotěboř jako budoucím obdarovaným, vše na pozemky v k. ú. Chotěboř, dotčené zmíněnou akcí. Součástí smluv je i ujednání o povinnosti investora či budoucího obdarovaného požádat o majetkoprávní vypořádání. V rámci zakončení akce byla nová situace zaměřena dvěma geometrickými plány, GP č. 4113-40/2011 pro rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku a GP č. 4199-44/2012 pro rozdělení pozemku.
Na základě těchto GP odbor majetkový určil pozemky, které je třeba v rámci majetkoprávního vypořádání převést městu Chotěboř (uvedené v materiálu ZK-02-2013-19, př. 1) a naopak pozemky (uvedené v materiálu ZK-02-2013-19, př. 2), u kterých je třeba požádat město Chotěboř o jejich převedení Kraji Vysočina, neboť se na nich nacházejí tělesa silnic II/346 a II/344, 345.
Předkládaný materiál dále řeší darování nově vybudované kanalizační stoky a horské vpusti.
Součástí projektu stavby II/345 Chotěboř - průtah úsek č. 1 bylo vybudování vodohospodářského objektu s označením SO 302 - Jednotná kanalizace v části 2 . Jedná se o novostavbu vybudovanou z žebrovaného PP Ultra Rib 2 DN 400 materiálu, do které jsou zaústěny svody z okolních nemovitostí a kanalizačních vpustí ze silnice II/344, v délce 173,6 m. Na stoce je 5 typových revizních šachet z prefabrikátů s dlážděnou spodní částí žulovou kostkou. Šachty jsou opatřeny poklopy z tvárné litiny Viatop D 40 bez ventilace. Hodnota této stavby byla vyčíslena částkou 826 493,76 Kč vč. DPH.
Na základě smlouvy o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení stavby II/345 Chotěboř - průtah, úsek č. 1 - dodatečné stavební práce - doplnění odvodnění SO 302, byla vybudována horská vpusť, která bude sloužit v případě přívalových dešťů k zajištění dostatečného odvodu vody ze silnice II/345. Toto místo v ul. Riegrova před domem č. p. 393 je za přívalového deště zaplavováno vodou, která ohrožuje jak bezpečnost silničního provozu, tak i přilehlé nemovitosti. Stavba Doplnění odvodnění SO 302 spočívala ve vybudování horské vpusti z betonu s vtokovou ocelovou mříží 3600 x 600 x 60 mm, včetně příslušenství, a v napojení na nově budovanou stoku C potrubím K2 DN 500. Hodnota této stavby byla vyčíslena částkou 227 984,00 Kč vč. DPH.
Obě tyto stavby se staly součástí stávajícího městského kanalizačního systému, z tohoto důvodu je vhodné je darovat do vlastnictví města Chotěboř. Město s převodem souhlasí. Hodnota obou staveb činí celkem 1 054 477, 76 Kč vč. DPH.
Dešťové vpusti s šachtami a přípojkami do stoky zůstávají jako součást silnice a budou z majetku kraje převedeny do hospodaření KSÚSV.
V případě převodu stoky do vlastnictví města nastane situace, kdy v pozemku Kraje Vysočina povede inženýrská síť jiného vlastníka. Tuto situaci bude nutné vyřešit uzavřením smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako povinným a městem Chotěboř jako oprávněným z věcného břemene. Rozsah věcného břemene byl stanoven GP č. 4113-40/2011 a rada kraje, v jejíž kompetenci záležitost je, již o uzavření smlouvy rozhodla.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zjištěný stav majetkoprávně vypořádat s městem Chotěboř bezúplatně formou dvou vzájemných darovacích smluv.
Návrh bezúplatného převodu pozemků městu je v souladu s příslušnými ustanoveními přijatých Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina, neboť pozemky budou využívány nekomerčně pro veřejně prospěšné účely - chodníky.
OM dále navrhuje darovat objekt SO 302 - Jednotná kanalizace a objekt Doplnění odvodnění SO 302 městu Chotěboř.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky z vlastnictví kraje do vlastnictví města a nabýt pozemky z vlastnictví města do vlastnictví kraje, rozhodnout darovat objekt SO 302 a objekt Doplnění odvodnění SO 302 do vlastnictví města.
Záměr darování pozemků a záměr darování stavebních objektů SO 302 a Doplnění odvodnění SO 302 byly zveřejněny na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 28. 2. 2013 - 1. 4. 2013.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaS převodem uvedeného majetku do vlastnictví města souhlasí Krajská správa a údržba silnic Vysočiny i odvětvový odbor, rada kraje svým usnesením č. 0319/07/2013/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky do vlastnictví kraje, uvedené v materiálu RK-07-2013-14, př. 2, převést darem pozemky do vlastnictví města, uvedené v materiálu RK-07-2013-14, př. 1 a převést darem stavební objekt SO 302 - Jednotná kanalizace a objekt Doplnění odvodnění SO 302 pořízených v rámci stavby II/345 Chotěboř - průtah úsek č. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem nově oddělené pozemky dle materiálu ZK-02-2013-19, př. 1 v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
* nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2013-19, př. 2 v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem stavební objekt SO 302 - Jednotná kanalizace a objekt Doplnění odvodnění SO 302 pořízené v rámci stavby II/345 Chotěboř - průtah úsek č. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
schvaluje
* dodatek č. 946 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2013-19, př. 3;
* dodatek č. 947 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2013-19, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz