Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-73

ZK-02-2013-73.doc  ZK-02-2013-73pr01.doc  ZK-02-2013-73pr02.doc
Číslo materiálu73
Číslo jednacíZK-02-2013-73
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2013
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení s maximální dotací 150 tis. Kč na jeden projekt. Podpora malých podniků je významná obzvláště v době hospodářské recese pro jejich schopnost udržet zaměstnanost a jejich flexibilitu. V souladu se schválenou alokací Fondu Vysočiny je navržen objem finančních prostředků pro tento grantový program ve výši 10 mil. Kč.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje vyhlásit grantový program na podporu zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení v oblasti zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. Hlavní změny oproti minulým ročníkům jsou tyto: 1. Z důvodu lepšího zacílení a preference programu na požadované rozvojové aktivity v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina byl okruh žadatelů přesně vymezen dle odvětvové klasifikace CZ-NACE na firmy působící v oblasti zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. 2. Upřednostňováni budou podnikatelé, kteří neobdrželi podporu z programu v minulých letech. 3. Záběr programu byl zúžen na nákup strojů a strojního zařízení, stavební úpravy provozoven byly na základě závěrů z kontrol realizace projektů na místě z programu vyňaty.
StanoviskaStanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Stanovisko odboru informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV00621.

Rada Kraje Vysočina:
Rada kraje dne 12. 3. 2013 usnesením č. 0458/09/2013/RK doporučila zastupitelstvu kraje přijmout navrhované usnesení ( Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Rozvoj podnikatelů 2013 dle materiálu RK-09-2013-51, př. 1. ).

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina:
Výbor regionálního rozvoje dne 4. 3. 2013 usnesením č. 015/02/2013/VRR doporučil zastupitelstvu kraje přijmout navrhované usnesení (,,Výbor regionálního rozvoje doporučuje zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Rozvoj podnikatelů 2013 dle materiálu VRR-02-2013-07, př. 1. ).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Rozvoj podnikatelů 2013 dle materiálu ZK-02-2013-73, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu Rozvoj podnikatelů 2013 ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
ČSSD -
KSČM -
Pro Vysočinu -
TOP09 a SPV -
* .............................. předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj podnikatelů 2013 ;
* garantem grantového programu Rozvoj podnikatelů 2013 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Ivetu Fryšovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 2. 4. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz