Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-54

ZK-02-2013-54.doc  ZK-02-2013-54pr01.pdf  ZK-02-2013-54pr02.xls  ZK-02-2013-54pr03.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíZK-02-2013-54
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2013
Zpracoval T. Doleželová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší:
Poskytnutí finančních darů obcím pro rok 2013 určených na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení v základních a praktických školách zřízených obcemi.
V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina je od roku 2003 podporován převod vzdělávacích činností základních škol pro žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce. Tato podpora je upravena v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků (dále jen Zásady ), materiál ZK-02-2013-54, př. 1.
Podle těchto Zásad poskytuje kraj obcím dary do 30. 6. příslušného roku. Celková potřebná částka činí 3 659 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 3 631 tis. Kč jsou zahrnuty v rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2013, částka 28 tis. Kč se navrhuje pokrýt z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.
Návrh řešení Je předkládán k rozhodnutí návrh na poskytnutí darů obcím v souladu se Zásadami.
OŠMS navrhuje poskytnout dary obcím, které splňují podmínky čl. 4 Zásad, v celkové výši 3 659 tis. Kč na částečnou úhradu výdajů souvisejících se zajištěním vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi. Výše darů jednotlivým obcím je uvedena v materiálu ZK-02-2013-54, př. 2.
Z praktických důvodů si v roce 2009 zastupitelstvo kraje vyhradilo poskytování darů obcím dle Zásad i v případě, že se bude jednat o částku do 100 tis. Kč (usnesení 0130/02/2009/ZK).
S jednotlivými obcemi bude uzavřena darovací smlouva. Vzor smlouvy je uveden v materiálu ZK-02-2013-54,př. 3.
StanoviskaEkonomický odbor:
Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 je v kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Podpora obcím z finančních prostředků kraje, pro města a obce na systémovou podporu převodu ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami počítáno s částkou 3 631 tis. Kč (ÚZ 00304). Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 42 605 tis. Kč.
Odbor informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ00609.
Rada kraje:
Rada kraje svým usnesením 0443/09/2013/ RK ze dne 12. 3. 2013
doporučuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 28 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 28 tis. Kč na částečnou úhradu výdajů souvisejících se zajištěním vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi;
doporučuje rozhodnout poskytnout dary v celkové výši 3 659 tis. Kč obcím dle materiálu
RK-09-2013-36, př. 2, na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-09-2013-36, př. 3.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 28 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 28 tis. Kč na částečnou úhradu výdajů souvisejících se zajištěním vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi;
rozhoduje
poskytnout dary v celkové výši 3 659 tis. Kč obcím dle materiálu ZK-02-2013-54, př. 2, na základě darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-54, př. 3.
Odpovědnost OSMS, OE
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz