Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-71

ZK-02-2013-71.doc  ZK-02-2013-71pr01.doc  ZK-02-2013-71pr02.doc
Číslo materiálu71
Číslo jednacíZK-02-2013-71
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013
Zpracoval Z. Kasalová
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, který je zaměřen na rozvoj zážitkové turistiky na území Kraje Vysočina. Příjemci dotace mohou být právnické osoby (veřejný i podnikatelský sektor) a fyzické osoby podnikající s maximální podporou 200 tis. Kč na jeden projekt.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OKPPCR ) připravil k vyhlášení grantový program v objemu 1,2 mil. Kč na podporu rozvoje zážitkové turistiky na území Kraje Vysočina. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování výstavby, modernizace a rozšíření infrastruktury cestovního ruchu, která je zaměřena na rozvoj zážitkové turistiky v Kraji Vysočina, včetně pořízení vybavení. Zážitková turistika je vhodná forma poznávání, která motivuje k návštěvě kraje, a to nejen v době hlavní sezóny, ale i mimo ni. Podpořeny budou takové projekty, které jsou svým zaměřením atraktivní, dokáží návštěvníka zaujmout a přilákat do kraje, a které zároveň přinášejí návštěvníkovi nevšední zážitky (viz materiál ZK-02-2013-71, př. 1).
Návrh řešení Realizace navrhovaného grantového programu přispěje k zatraktivnění turistické nabídky pro návštěvníky kraje a přispěje ke zvýšení návštěvnosti kraje.
Navrhovaný grantový program je i nadále shodně s léty minulými zaměřen na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (s využitím po celý rok), ale vzhledem k omezeným finančním možnostem se úžeji zaměřuje pouze na zážitkovou turistiku (s tímto zaměřením vyhlášen poprvé v roce 2011).
OKPPCR navrhuje zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 .
StanoviskaRada Kraje Vysočina:
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 12. 3. 2013 a usnesením č. 0429/09/2013/RK doporučila zastupitelstvu kraje grantový program k vyhlášení.
Stanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Stanovisko odboru informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV00627.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 dle materiálu
ZK-02-2013-71, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 ve složení:
ČSSD
KSČM
ODS
KDU-ČSL
TOP 09 a SPV
Pro Vysočinu
* ..................... předsedou řídicího výboru grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 ;
* garantem grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Olgu Čermákovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Zdeňku Kasalovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost OKPPCR
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz