Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-06

ZK-02-2013-06.doc  ZK-02-2013-06pr01.xls  ZK-02-2013-06pr02.xls  ZK-02-2013-06pr03.xls  ZK-02-2013-06pr04.xls  ZK-02-2013-06pr05.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíZK-02-2013-06
NázevNávrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání dne 18. prosince 2012 usnesením č. 0540/08/2012/ZK Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 (dále jen Výzva ). Současně schválilo i Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2013 (dále jen Zásady ). Na pokrytí požadovaných dotací byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 1,5 mil. Kč.
V termínu stanoveném Výzvou (31. ledna 2013) bylo zaevidováno celkem 16 žádostí obcí
Kraje Vysočina (materiál ZK-02-2013-06, př. 1). Celkové náklady na realizaci všech projektů jsou vyčísleny částkou ve výši 3 712 550 Kč. Obce požadují dotace ve výši 2 627 890 Kč.
Návrh řešení Pracovní skupina pro posuzování projektů prevence kriminality, jmenovaná ředitelem krajského úřadu, si pro posuzování projektů stanovila následující kritéria - soulad projektu s řešením hlavních bezpečnostních problémů Kraje Vysočina, nápad trestné činnosti v roce 2012 na území obce, počet přestupků evidovaných v roce 2012 na území obce, vliv sociálně vyloučených lokalit na bezpečnostní situaci v obci, výše vlastního podílu obce na celkových nákladech na realizaci projektu. Na základě posouzení zaevidovaných žádostí navrhuje:
a) poskytnout dotace obcím ve výši podle materiálu ZK-02-2013-06, př. č. 2,
b) neposkytnout dotace Obci Sobíňov a Městu Ždírec na Doubravou dle materiálu
ZK-02-2013-06, př. č. 3 neboť jejich projekty na vybudování resp. rozšíření kamerových dohlížecích systémů nejsou v souladu s podmínkami stanovenými pro provozování kamerových dohlížecích systémů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů),
c) zamítnout žádosti Statutárního města Jihlava (projekt č. 2 - Učíme se s policisty), Města Nové Město na Moravě a Města Moravské Budějovice dle materiálu
ZK-02-2013-06, př. č. 4, které nesplňují podmínky stanovené Výzvou - Statutární město Jihlava požádalo o dotaci na tento projekt nad rámec stanovené max. výše dotace a navíc jde o projekt primární prevence. Města Nové Město na Moravě a Moravské Budějovice nedodržela stanovený min. podíl vlastních nákladů na realizace projektu.

Po odečtení výše dotací požadovaných Statutárním městem Jihlava, Městem Nové Město na Moravě, Městem Moravské Budějovice, Městem Ždírec nad Doubravou a Obcí Sobíňov činí celková výše požadované dotace 1 842 290 Kč. Pracovní skupina na základě předchozího projednání se Statutárním městem Jihlava a Městy Třebíč, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Velké Meziříčí, Chotěboř, Telč a Jaroměřice nad Rokytnou navrhuje pokrátit požadované dotace koeficientem 0,815 tak, aby nebyla ohrožena realizace projektů vzhledem k finančním možnostem těchto měst.
StanoviskaEkonomický odbor - ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 5399 je na výdaje spojené s projekty kraje a obcí realizované v rámci prevence kriminality uvažováno s částkou 1 500 tis. Kč .
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina - doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit návrh na poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013.
Odbor informatiky - v systému eDotace je tato dotace evidována pod ID ZZ00509.
Rada Kraje Vysočina - doporučuje zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu
RK-09-2013-42, př. 1
* rozhodnout poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti veřejného pořádku na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-09-2013-42, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-09-2013-42, př. 5;
* rozhodnout neposkytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-09-2013-42, př. 3
* zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-09-2013-42, př. 4.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-02-2013-06, př. 1;
rozhoduje
* poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti veřejného pořádku na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-02-2013-06, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2013-06, př. 5;
* neposkytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu
ZK-02-2013-06, př. 3;
zamítá
žádosti obcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-02-2013-06, př. 4.
Odpovědnost OSH, EO
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz