Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-59

ZK-02-2013-59.doc  ZK-02-2013-59pr01.xls
Číslo materiálu59
Číslo jednacíZK-02-2013-59
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí
Zpracoval A. Vlachová, E. Chvátalová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMŠMT vyhlásilo rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí . O dotaci mohly požádat právnické osoby vykonávající činnost základní školy zapsané ve školském rejstříku. Dotace je určena na částečnou úhradu, popř. krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků - cizinců z třetích zemí, která usnadní a umožní jejich rychlejší integritu, poznání legislativních a společenských zákonitostí společnosti, zabezpečí rozvoj komunikativní složky i překonání sociokulturních bariér. MŠMT žádosti vyhodnotilo a Rozhodnutím č. j. MŠMT-27/2013-200 byly kraji na zvláštní účet pro školství poskytnuty finanční prostředky na rok 2013 v celkové výši 105 408 Kč pro školy uvedené v materiálu ZK-02-2013-59, př. 1.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 školského zákona krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
OŠMS zastupitelstvu kraje navrhuje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí dle materiálu ZK-02-2013-59, př. 1.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 12. 3. 2013 usnesením č. 0435/09/2013/RK:
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí v celkové výši 105 408 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-09-2013-28, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu
RK-09-2013-28, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2013-59, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín duben 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz