Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-46

ZK-02-2013-46.doc  ZK-02-2013-46pr01.pdf  ZK-02-2013-46pr02.pdf  ZK-02-2013-46pr03.pdf  ZK-02-2013-46pr04.pdf
Číslo materiálu46
Číslo jednacíZK-02-2013-46
NázevZměna č. 1 Partnerské dohody projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
Zpracoval L. Matoušková
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu č. 1 Partnerské dohody ( Partnership Agreement ) projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe), kde je Kraj Vysočina projektovým partnerem (dále jen CEC5 ).
Dne 27. 3. 2012 na svém jednání rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0131/02/2012/ZK uzavřít Partnerskou dohodu ( Partnership Agreement ) mezi Vedoucím partnerem projektu CEC5 a Krajem Vysočina ( Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu ZK-02-2012-53, př. 1 ; schvaluje navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 4 000 000 Kč na zvláštní účet kraje CEC5 určený na financování projektu na celkových maximálně 24 000 000 Kč; tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu. ).
Po podpisu Partnerské dohody, v průběhu realizace projektu, došlo ke změně ve struktuře partnerského svazku, kdy projektový partner č. 9 (UPI - Union of Italian Provinces) oznámil svůj úmysl z partnerství odstoupit. Důvodem odstoupení byly interní politické změny, které tomuto partnerovi neumožňují se na realizaci projektu dále podílet. Vedoucí partner projektu vzniklou situaci projednal se Společným technickým sekretariátem OP Central Europe a s ostatními partnery a dohodl se s nimi na řešení: část aktivit, jež měl původně realizovat odstupující partner, vč. souvisejících rozpočtových prostředků převezmou partner č. 8 (Město Udine) a Vedoucí partner; zbylá část těchto aktivit a prostředky na ně navázané budou vyškrtnuty.
Vzhledem k tomu, že odstoupením partnera č. 9 došlo ke snížení rozpočtu projektu a tedy i dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, bylo v souladu s programovou dokumentací OP Central Europe zapotřebí uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi Vedoucím partnerem projektu a Řídícím orgánem OP Central Europe. Oficiální anglická verze tohoto dodatku je obsahem přílohy č. II Partnerské dohody, jež je obsahem materiálu ZK-02-2013-46, př. 1, autorizovaný překlad do českého jazyka je obsahem materiálu ZK-02-2013-46, př. 2.
V důsledku odstoupení partnera č. 9 je rovněž nezbytné změnit Partnerskou dohodu, která vymezuje vztahy mezi Vedoucím partnerem projektu a ostatními projektovými partnery, jejich práva a povinnosti, požadavky na monitorování postupu projektu, zásady pro finanční řízení a některé další náležitosti. Změna č. 1 Partnerské dohody spočívá ve vypuštění veškerých odkazů na odstupujícího partnera č. 9 (jedná se o úvodní výčet partnerů, dále o § 9 odst. 8 a odst. 13, § 10 odst. 1) a v úpravě některých formálních náležitostí (§ 9 odst. 8 aktualizace údajů o orgánu kontroly 1. stupně za partnera č. 13, §9 odst. 13 aktualizace bankovního spojení partnerů č. 10 a 13, § 10 odst. 1 aktualizace místa pro archivaci dokumentů partnera č. 13, § 30 odst. 3 pořízení Partnerské dohody v 11 vyhotoveních). Veškerá ostatní ustanovení Partnerské dohody zůstávají v platnosti beze změn.
Kvůli celistvosti a přehlednosti Dohody o partnerství bylo přistoupeno k vypracování nové Dohody o partnerství, která po podpisu nahradí stávající. Text Partnerské dohody ve znění změny č. 1 je obsahem materiálu ZK-02-2013-46, př. 1, autorizovaný překlad do českého jazyka je obsahem materiálu ZK-02-2013-46, př. 2.
Původnění znění Partnerské dohody je obsahem materiálu ZK-02-2013-46, př. 3, autorizovaný překlad do českého jazyka je obsahem materiálu ZK-02-2013-46, př. 4.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Partnerskou dohodu mezi Vedoucím partnerem projektu CEC5 a Krajem Vysočina dle materiálu ZK-02-2013-46, př. 1.
V souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci.
StanoviskaVýbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina: Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na svém jednání dne 4. 3. 2013 usnesením č. 15/02/2013/Vrr vzal na vědomí informaci o změně Partnerské dohody projektu CEC5 ( Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí informaci o změně Partnerské dohody v projektu CEC5 - Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. ).

Rada Kraje Vysočina: Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 12. 3. 2013 usnesením č. 0465/09/2013/RK doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina navrhované usnesení ( Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu RK-09-2013-59, př. 1. ).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu ZK-02-2013-46, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 2. 4. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz