Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-10

ZK-02-2013-10.doc  ZK-02-2013-10pr01.doc  ZK-02-2013-10pr02.doc  ZK-02-2013-10pr03.xls  ZK-02-2013-10pr04.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíZK-02-2013-10
NázevPoskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Zpracoval K. Nedvědová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 7/2012 dne 17. 12. 2012 schválilo Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013. Součástí tohoto schváleného rozpočtu jsou finanční prostředky vyčleněné na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny ve výši 5 milionů Kč (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 6223). Tato částka je určena pro společné projekty našich regionů a s tím související administrativu.
Za ukrajinskou a českou stranu byla navržena řada projektů, které by se v rámci partnerské spolupráce mohly v roce 2013 realizovat. V termínu 26. 2. až 1. 3. 2013 se uskutečnila pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny (zápis je přílohou materiálu č. 1, ZK-02-2013-10, př. 1), jejímž účelem bylo především všechny navrhované projekty osobně navštívit a prohlédnout. Ukrajinská strana již dodala v písemné podobě rozpočty všech navrhovaných akcí. Výše finančního podílu ukrajinské strany u investičních projektů bude 50 % : 50 %.
Dne 6. 3. 2012 se uskutečnilo zasedání Stálé konference. Ta vzala na vědomí závěrečnou zprávu o projektech realizovaných v rámci spolupráce Vysočina-Zakarpatí za rok 2012. Stálá konference dále na základě závěrů z výše zmíněné pracovní cesty rozhodla o finálním výběru konkrétních projektů spolupráce Vysočina-Zakarpatská oblast Ukrajiny na rok 2013.
Výběr investičních projektů na rok 2013 splňuje následující požadavky:
- zaměření na chudé a potřebné oblasti, havarijní situace;
- zaměření na nejpotřebnější resorty (školství, sociální oblast, zdravotnictví);
- plošné rozprostření projektů do celé Zakarpatské oblasti (nejen na jeden okres);
- podíl spolufinancování 50% : 50%;
- dokončení rozpracovaných projektů.
Zápis z jednání Stálé konference je přílohou tohoto materiálu č. 2 (ZK-02-2013-10, př. 2). Konkrétní seznam projektů vybraný Stálou konferencí pro rok 2013 je přílohou tohoto materiálu č. 3 (ZK-02-2013-10, př. 3). Vyjádření Stálé konference je obsaženo ve stanoviscích k tomuto materiálu.
Návrh řešení OSH navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 o částku 980 850 Kč při použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 980 850 Kč dle materiálu ZK-02-2013-10, př. 2, a rozhodnout poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-02-2013-10, př. 4.
Rozhodování o poskytnutí daru v hodnotě nad 100 000 Kč v jednotlivém případě je dle § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu kraje.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Ekonomický odbor
Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 je v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 uvažována částka 5 000 000 Kč na úhradu nákladů v rámci podpory partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny. Chybějící částku 980 850 Kč navrhujeme pokrýt použitím kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva, jejíž aktuální stav činí 100 000 000 Kč.
Odbor informatiky
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00631.
Stálá konference
Stálá konference, ve které jsou zastoupeny všechny politické kluby zastupitelstva, na svém zasedání dne 6. 3. 2013 projednala a schválila návrh rozpočtu konkrétních projektů spolupráce Vysočina-Zakarpatí na rok 2013 (podrobněji viz zápis ze zasedání
ZK-02-2013-10, př. 2).
Rada Kraje Vysočina
Rada kraje na svém zasedání č. 10/2013 dne 19. 3. 2013 doporučila zastupitelstvu kraje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) o částku 980 850 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 980 850 Kč;
* rozhodnout poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu
RK-10-2013-10, př. 4.
Usnesení č. 0511/10/2013/RK.
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina na svém zasedání č. 3/2013 dne 19. 3. 2013 přijal následující usnesení:
Usnesení 013/03/2013/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) o částku 980 850 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 980 850 Kč;
- rozhodnout poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) o částku 980 850 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 980 850 Kč;
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-10-2013-10, př. 4.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 2. 4. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz