Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-18

ZK-02-2013-18.doc  ZK-02-2013-18pr01.doc  ZK-02-2013-18pr02.doc  ZK-02-2013-18pr03.pdf
Číslo materiálu18
Číslo jednacíZK-02-2013-18
NázevKoupě pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o odkoupení pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev.
Na OM se obrátila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov, která při kontrole zjistila, že pozemky par. č. 1542/33 a par. č. 2609/7 v k. ú. a obci Horní Cerekev v areálu KSÚSV, provoz Pelhřimov v Horní Cerekvi, jsou ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit s nimi má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
OM požádal dopisem ze dne 8. 7. 2009 o bezúplatný převod pozemků par. č. 1542/33 a par. č. 2609/7 v k. ú. Horní Cerekev.
Je vhodné, aby pozemky určené pro činnost a provoz KSÚSV byly ve vlastnictví kraje Vysočina jako vlastníka areálu.
Jelikož se však nejedná o veřejně přístupné komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., ale o komunikace účelové, které jsou součástí uzavřeného areálu cestmistrovství KSÚSV, není dle sdělení ÚZVM ze dne 10. 5. 2011 možný bezúplatný převod.
ÚZSVM připravuje záměr prodeje Kraji Vysočina a navrhuje kupní cenu za pozemky par. č. 1542/33 a par. č. 2609/7 v celkové výši 36 700 Kč.
Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov pro k. ú. a obec Horní Cerekev na LV č. 60000.
Návrh řešení OM navrhuje koupit pozemky par. č. 1542/33 o výměře 317 m2, ostatní plocha, jiná plocha a par. č. 2609/7 o výměře 417 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví ČR do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 36 700 Kč, tj. 50 Kč/m2. Požadovaná cena se dle názoru OM pohybuje v relaci cen obvyklých v dané lokalitě. Za obdobné ceny kraj prodává a vykupuje pozemky ve venkovských oblastech.
Uvedené pozemky jsou v uzavřeném areálu KSÚSV, cestmistrovství Pelhřimov v Horní Cerekvi, nebudou sloužit jiným účelům, nebudou pronajímány ani užívány ke komerčním účelům.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt pozemky par. č. 1542/33 o výměře 317 m2, ostatní plocha, jiná plocha a par. č. 2609/7 o výměře 417 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 36 700 Kč a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 2069/39/2012/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 1542/33 o výměře 317 m2, ostatní plocha, jiná plocha a par. č. 2609/7 o výměře 417 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 36 700 Kč.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov souhlasí s nabytím uvedených pozemků. ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky par. č. 1542/33 o výměře 317 m2, ostatní plocha, jiná plocha a par. č. 2609/7 o výměře 417 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 36 700 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-18, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 945 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-18, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. září 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz