Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-40

ZK-02-2013-40.doc  ZK-02-2013-40pr01.doc  ZK-02-2013-40pr02.pdf
Číslo materiálu40
Číslo jednacíZK-02-2013-40
NázevDarování pozemků v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků městu Velké Meziříčí podél silnice III/03719.
Město Velké Meziříčí realizovalo stavbu Chodník Dolní Radslavice na pozemku par. č. 1099/1 v k. ú. Dolní Radslavice. Pro potřeby územního a stavebního řízení byla na základě usnesení 0976/21/2012/RK ze dne 29. 5. 2012 uzavřena mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí smlouva zakládající právo provést stavbu.
Zveřejnění záměru darování části pozemku, zastavěného chodníkem, par. č. 1099/1 v k. ú. Dolní Radslavice městu Velké Meziříčí proběhlo ve dnech 13. 6. 2012 - 16. 7. 2012 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. Město Velké Meziříčí požádalo Kraj Vysočina o darování pozemků zastavěných chodníky: par. č. 1113/1 o výměře 47 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 1113/5 o výměře 81 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 1113/7 o výměře 36 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, par č. 1113/9 o výměře 19 m2 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí, oddělené z pozemku par. č. 1099/1 dle geometrického plánu č. 144_2-216/2012. Výše uvedené pozemky, které jsou zastavěné chodníky, jsou pro Kraj Vysočina nepotřebné a mohou být převedeny do vlastnictví města Velké Meziříčí. Pozemek par. č. 1099/1 v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí nabyl Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Zřizovací listinou a Dodatkem zřizovací listiny č. 357 byl pozemek svěřen do správy, nyní k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Velké Meziříčí pro k. ú. Dolní Radslavice a obec Velké Meziříčí na LV 221.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemky par. č. 1113/1 o výměře 47 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 1113/5 o výměře 81 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 1113/7 o výměře 36 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 1113/9 o výměře 19 m2 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí oddělené z pozemku par. č. 1099/1 dle geometrického plánu č. 144_2-216/2012 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí. Požadované pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou pro kraj nepotřebné. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně. Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem výše uvedené pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 0472/10/2013/RK ze dne 19. 3. 2013 Rada Kraje Vysočina doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1113/1 o výměře 47 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 1113/5 o výměře 81 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 1113/7 o výměře 36 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 1113/9 o výměře 19 m2 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí oddělené z pozemku par. č. 1099/1 dle geometrického plánu č. 144_2-216/2012 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Žďár nad Sázavou souhlasí s darováním uvedených pozemků. ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1113/1 o výměře 47 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 1113/5 o výměře 81 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 1113/7 o výměře 36 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, par č. 1113/9 o výměře 19 m2 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí, oddělené z pozemku par. č. 1099/1 dle geometrického plánu č. 144_2-216/2012 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
schvaluje
Dodatek č. 969 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-40, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz