Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-29

ZK-02-2013-29.doc  ZK-02-2013-29pr01.xls  ZK-02-2013-29pr02.xls  ZK-02-2013-29pr03.doc  ZK-02-2013-29pr04.doc  ZK-02-2013-29pr05.pdf
Číslo materiálu29
Číslo jednacíZK-02-2013-29
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků a staveb k. ú. Pístov u Jihlavy
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuŘeditelství silnic a dálnic ČR realizovalo stavbu I/38 Jihlava - obchvat, JIH. Tato stavba se dotkla silnice III/4062 v Pístově, a to tak, že došlo částečně k její přeložce a přemostění. Stavební objekt SO 102 Přeložka silnice III/4062 v hodnotě 5 816 018 Kč byl protokolem o předání a převzetí dokončené stavby předán majetkovému správci - Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny a tím se stal součástí silnice III/4062 ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Nebyly však vypořádány pozemky dotčené v souvislosti s touto stavbou a část stávající silnice. Odbor majetkový objednal geometrický plán č. 325-126/2012, který odděluje pozemky a stavbu části původní trasy silnice III/4062, dnes již pro kraj nepotřebnou. Nyní je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb v uvedené lokalitě, a to převést pozemky a stavbu části silnice, dnes již pro kraj nepotřebnou, do vlastnictví statutárního města Jihlava a získat do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pod přeloženou částí silnice od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků a tělesa silnice na základě výše citovaného geometrického plánu. Pozemky nacházející se mimo současnou trasu silnice III/4062 a stavba části silnice na těchto pozemcích v rozsahu dle materiálu
ZK-02-2013-29, př. 1 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava. Pozemky pod nově přeloženou částí silnice III/4062 v rozsahu dle materiálu ZK-02-2013-29, př. 2 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina. Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o darování pozemků a stavby silnice do vlastnictví statutárního města Jihlava, nabytí pozemků do vlastnictví kraje a schválit dodatky Zřizovací listiny KSÚSV.
StanoviskaUsnesením 0192/05/2013/RK ze dne 5. 2. 2013 rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků a části stavby silnice v k. ú. Pístov u Jihlavy do vlastnictví statutárního města Jihlava v rozsahu dle materiálu RK-05-2013-08, př. 1 a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout: převést darem pozemky a nepotřebnou část stavby silnice III/4062 v rozsahu dle materiálu RK-05-2013-08, př. 1 v k. ú. Pístov u Jihlavy z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava; nabýt darem pozemky pod přeloženou částí silnice III/4062 v rozsahu dle materiálu RK-05-2013-08, př. 2 v k. ú. Pístov u Jihlavy z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina; převést darem pozemek par. č. 723/50 - ostatní plocha, silnice o výměře 278 m2 zastavěný silnicí I/38 v k. ú. Pístov u Jihlavy z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky a nepotřebnou část stavby silnice III/4062 v rozsahu dle materiálu ZK-02-2013-29, př. 1 v k. ú. Pístov u Jihlavy z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
* nabýt darem pozemky pod přeloženou částí silnice III/4062 v rozsahu dle materiálu
ZK-02-2013-29, př. 2 v k. ú. Pístov u Jihlavy z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 958 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-29, př. 3;
* dodatek č. 959 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-29, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz