Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-58

ZK-02-2013-58.doc  ZK-02-2013-58pr01.xls
Číslo materiálu58
Číslo jednacíZK-02-2013-58
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013
Zpracoval A. Vlachová, L. Kolčavová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlásilo Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013. O dotaci mohly požádat právnické osoby vykonávající činnost školy prostřednictvím odborů školství krajských úřadů. Dotace je vázána na financování funkcí asistentů pedagoga obsazených osobami s odpovídající odbornou kvalifikací dle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění. MŠMT žádosti vyhodnotilo a Rozhodnutím čj. MSMT-4013-11/2013-22 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2013 byly kraji přiděleny finanční prostředky s účelovým určením na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v celkové výši 2 072 552 Kč pro školy uvedené v materiálu ZK-02-2013-58, př. 1.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 školského zákona krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
OŠMS zastupitelstvu kraje navrhuje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2013-58, př. 1.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 12. 3. 2013 usnesením č. 0433/09/2013/RK:
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013 v celkové výši 2 072 552 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-09-2013-26, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-09-2013-26, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2013-58, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín duben 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz