Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-16

ZK-02-2013-16.doc  ZK-02-2013-16pr01.doc  ZK-02-2013-16pr02.pdf
Číslo materiálu16
Číslo jednacíZK-02-2013-16
NázevPřevod silnice a pozemků, nabytí pozemku v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o budoucí darování části silnice III/34516 a pozemků v k. ú. Úhrov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kraborovice a přijetí daru pozemku v k. ú. Úhrov z vlastnictví obce Kraborovice do vlastnictví Kraje Vysočina.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod po projednání s obcí Kraborovice požádala o realizaci převodu pozemku par. č. 1215 a pozemku par. č. 506/6 včetně části silnice III/34516 do vlastnictví obce Kraborovice, dále požádala o realizaci darování pozemku par. č. 498/17 z vlastnictví obce Kraborovice do vlastnictví Kraje Vysočina. Jako podmínku vyřazení části silnice III/34516 ze silniční sítě silnic II. a III. tříd a předání této silnice do místních komunikací si obec stanovila, že KSÚSV předávanou část silnice upraví novým asfaltovým povrchem (zápis se zasedání zastupitelstva obce Kraborovice ze dne 15. 6. 2012). Podle sdělení KSÚSV, pracoviště Havlíčkův Brod, byla oprava silnice dokončena v srpnu 2012.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod zadala vyhotovení geometrického plánu č. 191-593/2012. Tímto geometrickým plánem byl z pozemku par. č. 498/1 oddělen nově označený pozemek par. č. 498/17 a z pozemku par. č. 506/1 oddělen nově označený pozemek par. č. 506/6, vše v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice.
Na pozemku par. č. 506/6 (dle geometrického plánu č. 191-593/2012) se nachází silnice III/34516 o délce 380 m, tj. od 1,060 - 1,440 km celkové délky silnice III/34516 až do uzlového bodu A140. Tato část silnice III/34516 je využívána především místními občany pro přístup ke svým nemovitostem a má tedy charakter místní komunikace. Bude proto navržena na vyřazení ze silniční sítě. Předpokládá to budoucí darování pozemku par. č. 506/6 a stavby komunikace na něm postavené v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kraborovice. Na pozemku par. č. 1215 se nachází místní komunikace.
Usnesením 0007/01/2013/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 506/6 o výměře 3588 m2 odděleného geometrickým plánem č. 191 - 593/2012 z pozemku par. č. 506/1, pozemku par. č. 1215 o výměře 6478 m2 v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice a stavby komunikace postavené na pozemku par. č. 506/6 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kraborovice. Záměr byl vyvěšen na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 10. 1. - 11. 2. 2013.
Pozemky par. č. 506/1 a par. č. 1215 v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod, resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byly tyto pozemky i silnice svěřeny do správy, nyní k hospodaření organizaci s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemky jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice na LV č. 428.
Geometrickým plánem nově oddělený pozemek par. č. 498/17 je ostatní komunikací ale je na něm krajská silnice. Pozemek par. č. 498/1 v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice získala obec Kraborovice na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do vlastnictví obcí, v platném znění.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít s obcí Kraborovice smlouvu o budoucí darovací smlouvě na darování pozemku par. č. 1215 o výměře 6478 m2, pozemku par. č. 506/6 o výměře 3588 m2 odděleného geometrickým plánem č. 191 - 593/2012 z pozemku par. č. 506/1 a stavby silnice postavené na pozemku par. č. 506/6 v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kraborovice.
Pozemek par. č. 506/6 je zastavěn silnicí III/34516 ve vlastnictví kraje. Vzhledem k tomu, že silnice má charakter místní komunikace, OM navrhuje uvedenou silnici vyřadit ze silniční sítě a poté uzavřít darovací smlouvu na darování uvedených pozemků a stavby komunikace postavené na pozemku par. č. 506/6 s obcí Kraborovice. Zákonnou podmínkou pro změnu kategorie zařazení komunikace je dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené komunikaci a pozemkům mezi stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem. Po uzavření této smlouvy předloží OM odboru dopravy a silničního hospodářství k rozhodnutí žádost o vyřazení části silnice III/34516 ze silniční sítě. Po právní moci tohoto rozhodnutí bude mezi Krajem Vysočina a obcí Kraborovice uzavřena darovací smlouva, kterou budou do vlastnictví obce převedeny pozemky par. č. 506/6 a par. č. 1215 v k. ú. Úhrov, tak i vlastní těleso komunikace.
OM navrhuje uzavřít s obcí Kraborovice darovací smlouvu na pozemek par. č. 498/17 o výměře 31 m2 oddělený geometrickým plánem č. 191 - 593/2012 z pozemku par. č. 498/1 v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice z vlastnictví obce Kraborovice do vlastnictví Kraje Vysočina.
Pozemek par. č. 498/17 je zastavěn krajskou silnicí. OM navrhuje zažádat u stavebního úřadu Golčův Jeníkov o změnu způsobu využití z ostatní komunikace na silnici.
Dále bude předložena u stavebního úřadu Golčův Jeníkov žádost o změnu využití komunikace. Po změně způsobu využití komunikace bude mezi obcí Kraborovice a Krajem Vysočina uzavřena darovací smlouva, kterou bude do vlastnictví Kraje Vysočina převeden pozemek par. č. 498/17 v k. ú. Úhrov.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Kraborovice, v níž se smluvní strany zaváží po vydání správního rozhodnutí o vyřazení části silnice III/34516 ze silniční sítě uzavřít darovací smlouvu týkající se pozemku par. č. 506/6 a par. č. 1215 a stavby silnice postavené na pozemku par. č. 506/6 v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice, rozhodnout nabýt pozemek par. č. 498/17 a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 0007/01/2013/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 506/6 o výměře 3588 m2 odděleného geometrickým plánem č. 191 - 593/2012 z pozemku par. č. 506/1, pozemku par. č. 1215 o výměře 6478 m2 v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice a stavby komunikace postavené na pozemku par. č. 506/6 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kraborovice a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Kraborovice na straně budoucího obdarovaného, ve které se smluvní strany po vydání správního rozhodnutí o vyřazení části silnice III/34516 ze silniční sítě zaváží uzavřít darovací smlouvu na převod pozemku par. č. 506/6 o výměře 3588 m2 odděleného geometrickým plánem č. 191 - 593/2012 z pozemku par. č. 506/1, pozemku par. č. 1215 o výměře 6478 m2, oba v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice a stavby komunikace postavené na pozemku par. č. 506/6 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kraborovice a nabýt darem pozemek par. č. 498/17 o výměře 31 m2 oddělený geometrickým plánem č. 191 - 593/2012 z pozemku par. č. 498/1 v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice z vlastnictví obce Kraborovice do vlastnictví Kraje Vysočina.
Krajská správa a údržba silnic Vysočina, provoz Havlíčkův Brod i ODSH souhlasí se vzájemným darováním pozemků a vyřazením části silnice III/34516 ze silniční sítě.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Kraborovice na straně budoucího obdarovaného, ve které se smluvní strany po vydání správního rozhodnutí o vyřazení části silnice III/34516 ze silniční sítě zaváží uzavřít darovací smlouvu na převod pozemku par. č. 506/6 o výměře 3588 m2 odděleného geometrickým plánem č. 191 - 593/2012 z pozemku par. č. 506/1, pozemku par. č. 1215 o výměře 6478 m2, oba v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice a stavby komunikace postavené na pozemku par. č. 506/6 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kraborovice;
* nabýt darem pozemek par. č. 498/17 o výměře 31 m2 oddělený geometrickým plánem č. 191 - 593/2012 z pozemku par. č. 498/1 v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice z vlastnictví obce Kraborovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 943 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnice Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-16, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz